Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Vårbudgeten ur klimat- och hållbarhetsperspektiv

15 april 2021

Regeringen har nu lagt sin ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Riksdagens budgetregler är sådana att det i princip är givet att det som nu lagts fram och blir det som klubbas. Här är de 15 höjdpunkterna ur klimat- och hållbarhetsperspektiv.

 1. Analysen. Den svenska klimatpolitiken har fått kritik av Klimatpolitiska Rådet och åtskilliga andra instanser för att vara otillräcklig. Det erkänner regeringen nu själva, med skrivningar som ”Klimatutsläppen minskar alltför långsamt och hoten mot den biologiska mångfalden finns kvar”. Dessutom ser regeringen ett förändrat klimat som en tydlig ekonomisk risk;  ”I Sverige kan konsekvenserna av ett förändrat klimat bli stora för exempelvis kustnära infrastruktur och bebyggelse, vattenkvaliteten i sjöar och hav och människors hälsa. En ökad risk för bränder, torka, invasiva arter och skadedjur kan också hota produktionen från jord- och skogsbruk.”
 2. Klimatanpassning förstärks – och urholkas. Efter kritik mot att anslaget för klimatanpassning minskades i budgeten för år 2021, höjs det nu med 40 miljoner kronor, för att ”möjliggöra beslut som leder till verkningsfulla åtgärder”. Men anslaget för  ”Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv” minskas med motsvarande belopp.
 3. Tunga elfordon gynnas. Regionala pilotprojekt för att elektrifiera tunga vägtransporter i de mest trafikerade områdena, kompletteras nu med  stöd till ellastbilar, med ett stöd på 100 miljoner kronor. Exakt hur vet vi inte än – en premie? Men anslaget ”Infrastruktur för elektrifierade transporter” minskas lika mycket.
 4. Solcellsstödet stärks. Anslaget Energiteknik ökas med 260 miljoner kronor, bl.a. för att fler privatpersoner ska få solcellsstöd.
 5. Kollektivtrafiken räddas. Sen tidigare finns två miljarder kronor för upprätthållande av kollektivtrafik, vilket nu förstärks med en miljard till. Svensk Kollektivtrafik har kallat ökningen för ”bamseplåster på en blödande kroppspulsåder”.
 6. Gods på järnväg gynnas. Anslaget Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökas med 603 miljoner kronor, med 150 miljoner i utökad miljökompensation som ska gynna gods på järnväg – förutsatt att EU-kommissionen godkänner stödet.
 7. Små flygplatser får mer. Ersättning avseende icke statliga flygplatser ökas med drygt 18 miljoner kronor. Anslaget är inte kopplat till några miljö- eller klimatvillkor.
 8. Ersättningen för skogsskydd ökas. I den pågående debatten om skogsbruk anslås 365 miljoner kronor extra för biotopskydd och naturvårdsavtal, framför allt för ersättning till skogsägare i fjällnära områden, vilket bör kunna minska konflikterna något.
 9. Klimatinvesteringsanslaget minskas. Nästan två miljarder kronor finns anslagna för bl.a. för klimatinvesteringar på lokal och regional nivå samt för stöd till laddinfrastruktur för elfordon, men nu minskas anslaget med 20 miljoner kronor. Dessa pengar går till utökad kommunal och regional energi- och klimatrådgivning.
 10. EU-bråkpengar. ”Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur” ökas med 804 miljoner kronor, men ”Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur” minskas med motsvarande belopp. Det har ju varit en diskussion om EU:s återhämtningsfond får användas på detta sätt, och först i höst ger Kommissionen besked.
 11. Stränder ska städas. Budgeten för Åtgärder för havs- och vattenmiljö är på nästan 1.4 miljarder kronor, så ett tillskott på 10 miljoner gör ingen enorm skillnad – men det går specifikt till strandstädning.
 12. Insatser för internationella klimatinvesteringar minskas. Anslagsposten är på drygt en kvarts miljard, men minskas med 15 miljoner. Motivet är krasst; ”För att finansiera ökningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur”.  
 13. Lokala vattenvårdsprojekt prioriteras. Havs- och Vattenmyndigheten får 4.5 miljoner kronor för statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, men anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö” minskas med motsvarande belopp.
 14. Nationellt biljettsystem påbörjas. Regeringen har i flera år talat om vikten av ett samlat biljettsystem för hela landets kollektivtrafik. Det bedöms totalt kosta 200 miljoner kronor, och staten täcker regionernas kostnader. 30 miljoner kronor anslås nu, varav 15 är nya och tas från ” Allmän miljö- och naturvård”. Regeringen återkommer i nästa budgetproposition med hur resterande belopp ska finansieras.
 15. Gröna jobb. Nya jobb för unga ska skapas i hela landet genom t.ex. skötsel av naturreservat, upprustning av vandringsleder och bekämpning av invasiva främmande arter, med ett utökat anslag med 10 miljoner kronor.

Summa summarum: Nya pengar på sina håll, det mesta väntat och redan kommunicerat – och mycket motsvaras av neddragningar på andra håll. Den rejäla gröna nystarten, Build Back Better med Bidens ord, får vänta till budgetpropositionen för 2022.

Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.