Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Undersökningar kan fånga samhällsförändringen av Corona

17 april 2020

Många drabbas hårt på olika sätt till följd av coronaviruset. Vår rörlighet begränsas och tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner reduceras. Oro för smitta och myndigheters restriktioner har vänt upp och ned på vardagen för såväl privatpersoner som företag och offentliga institutioner. Restriktioner som påverkar vårt sociala liv har införts från en dag till en annan viket ställer direkta krav på förändrade beteenden. Den här förändringen sker ögonblickligen. Ögonblicksförändringen kan vi fånga in genom undersökningar och det tillfället kommer inte tillbaka.

Därför kan man inte vänta med att fråga

En styrka med undersökningar är att de både kan användas som nulägesbeskrivningar och sedan följas upp med eftermätningar. På så sätt kan undersökningar fånga upp förändringar som skett på grund av coronavirusets påverkan på samhället. Den ökade andelen hemarbete nu under coronakrisen är ett exempel på detta. Det här ger möjligheter att undersöka hur den digitala tekniken används samt upplevs vid det aktuella tillfället. Efter krisen kan frågorna ställas igen för att försöka fånga upp en förändring i användningen och upplevelsen av den.

Undersökningar som genomförs nu under coronakrisen kan även ge oss en möjlighet att förutsäga ett eventuellt förändrat beteende efter krisen. Ett exempel på det är att fråga om man kommer att jobba hemma i större utsträckning även efter krisen. Det här är information som kan vara värdefull i ett tidigt skede för arbetsgivare som då har en möjlighet att planera för behovet av arbetsplatser, kapacitet på städning av lokaler med mera.  Andra förändringar som kan undersökas nu är till exempel:

  • Förändrade val av färdmedel i olika situationer
  • Byggföretags situation i coronakrisen
  • Föreningars ekonomiska situation och verksamhet
  • Val av informations- eller marknadsföringsstrategier

Att fråga i efterhand, det vill säga när en händelse redan har skett, är problematiskt. Ofta förträngs det som inte var så bra och det som var positivt kommer man som individ ofta ihåg bättre. Den här minnesproblematiken är välkänd för oss surveystatistiker när frågor ska formuleras i enkäter. Det är alltså nu som vi måste fråga.

Undersökningar med kvalitet behövs i en oviss tid

Vi matas just nu med enorma mängder information och statistik blandat med politiska åsikter och uttalanden. Vad kan vi lita på? Ibland kan det vara svårt att sålla ut vad som är mer trovärdigt och genomfört med kvalitet. Det bästa är att satsa på undersökningar med god kvalitet för att skapa trovärdighet. För att öka kvaliteten på sin undersökning och därmed sanningsgraden i de svar som kommer in så är mina tips att:

  1. Gå igenom ditt urval noggrant. Vilka är det du ställer frågorna till och är de representativa för den målgrupp du vill undersöka? Om en panel används, se till så den inte är självrekryterad. De som anmäler sig frivilligt till en panel är mycket sällan representativa för din målgrupp.
  2. Ställ bra och kvalitetssäkrade frågor, det är en svår konst som ofta försummas vid snabba undersökningar. Gå igenom och testa frågorna noggrant. Man brukar säga, som du frågar får du svar, och det är något som är särskilt relevant vid frågekonstruktion. När vi läser en fråga kan vi tolka och uppfatta den på olika sätt. Frågan ska uppfattas på samma sätt av alla som ska besvara frågan och ska också säkra att du får svar på det du efterfrågar och inte något annat.
  3. Analysera undersökningens svar och bortfall. Vilka är det som har besvarat din undersökning? Kan de anses vara representativa för målgruppen?

För att öka tillförlitligheten ännu mer i undersökningen finns det ett antal statistiska beräkningar att ta till. Genom att till exempel använda felmarginaler för att visa hur säkra resultaten är finns det möjlighet att resonera kring värdet av det som undersökningen visar. Felmarginaler kräver dessutom undersökningar som är genomförda med vetenskapliga metoder.

Traditionella statistiska undersökningar har under en tid fått mycket kritik för vikande svarsfrekvenser. Något som just nu framkommer är att svarsbenägenheten i pågående undersökningar tycks öka istället för att minska vilket ofta har varit fallet tidigare. Vad det beror på bör analyseras men kan antagligen vara en konsekvens av att respondenterna är hemma och att fler tar sig tid att besvara undersökningar.

Alltså ta tillfället i akt och genomför en undersökning med kvalitet för tillfället kommer inte igen!

Bloggförfattare: Bo Thydén, Surveystatistiker på Sweco

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.