Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Tågförseningar påverkar val av färdmedel

23 oktober 2020

I en ny rapport som VTI gjort i samarbete med Sweco framkommer det att förseningar är något som påverkar resenärers val av färdmedel och punktlighet är en aspekt som värderas högt av resenärer. Förra året var drygt en femtedel av alla snabb- och fjärrtåg i Sverige försenade, vilket kan leda till att resenärer väljer bort tåget, men mer kunskap behövs för att förstå vad resenärerna väljer istället.

I rapporten Hur påverkar tillförlitligheten resenärers val av färdmedel? – En förstudie om långväga resor med fokus på tåg och flyg sammanfattas kunskapsläget på området tillförlitlighet kopplat till färdmedelsval.

Långväga tågresor har en högre sannolikhet för förseningar

Punktligheten för alla tåg i Sverige var 91 procent föregående år, för snabb- och regionaltåg var punktligheten 79 procent. Sett över tid har långdistanstågen både högre sannolikhet för försening och högre sannolikhet för en långvarigare försening än vad kort- och medeldistanståg har. I en rapport från Trafikverket (2020) finns punktlighetsstatistik per linje, där kan vi läsa att sträckan Malmö-Stockholm har en genomsnittlig punktlighet på ca 67 procent de senaste tolv åren.

Antalet tågresenärer minskar vid mycket förseningar

Tidigare studier visar att punktlighet är den aspekt som prioriteras högst av resenärer och att förseningar har en påverkan på färdmedelsvalet. Tidigare studier visar exempelvis att:

  • En tredjedel väljer bort tåget som färdmedel på grund av låg tillförlitlighet
  • En av fyra icke-resenärer uppger att de skulle börja resa med tåg ifall de skulle kunna lita på att tågen är i tid
  • På aggregerad nivå minskade antalet tågresenärer när det var mycket förseningar och inställda tåg i Sverige

Något som är mindre studerat är hur färdmedelsvalet påverkas av förseningar – väljer resenärerna ett annat färdmedel, reser de tidigare eller avstår de helt från att resa? Detta är en frågeställning som vi föreslår att studera vidare.

En ökad kunskap inom ämnet kan delvis ge svar på hur tågtrafiken ska planeras och prioriteras baserat på resenärers preferenser och beteenden. Det kan även bidra i debatten kring vilka samhällsekonomiska effekter de nya stambanorna leder till.

Information viktigt för att öka tilliten

En stor onytta för resenärer är osäkerheten kring hur lång en försening blir. Historiskt har försenade tåg nedprioriterats framför tåg som är rätt i tid, vilket kan ha lett till osäkerhet kring hur försenad en resenär blir, om resenären befinner sig på ett försenat tåg. Information om resans eventuella försening är viktig att förmedla så tidigt som möjligt för att minska osäkerheten och potentiellt öka tilliten. Vi rekommenderar att förseningsstatistik, uppdelad per distans, kommuniceras till resenärer i syfte att ge resenärer bättre förutsättningar att planera sina resor.

—————————————————————–


Författare:
Jessica Göransson, samhällsanalytiker Sweco

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.