Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Sweco arbetar internationellt för en jämställd energisektor

24 februari 2019

Sweco är ett av företagen som har skrivit under initiativet Equalby30 för jämställdhet i energibranschen. Saira Alladin, regionchef på Sweco Energy och Emma Wiesner, representant från Sweco Energys arbetsgrupp för jämställdhet besökte därför Paris för att följa upp kampanjen och initiativet på ett arbetsgruppsmöte.

”Vi har varit här för att dela med oss av Swecos jämställdhetsarbete, men också för att läsa av andra företag. Det är viktigt att arbetet med jämställdhet inte bara blir en signatur på ett papper, utan att vi också följer upp och fortsätter jobba aktivt.” säger Saira Alladin. Saira var en av initiativtagarna till Swecos arbetsgrupp för jämställdhet och är idag Regionchef för Power Systems. Arbetsgruppen för jämställdhet har varit aktiv sedan 2015 och jobbar med att utveckla Swecos jämställdhetsarbete.

Arbetsmötet i Paris hölls på OECD:s huvudkontor och samordnades av International Energy Agency (IEA) som förvaltar initiativet Equalby30. Representanter från ett tiotal länder närvarande, bland annat regeringsrepresentanter från Sverige, USA, Portugal, Kanada och Japan.

Sweco bidrog till arbetsgruppens möte genom att presentera med en fallstudie om Swecos jämställdhetsarbete.

”Vi lyfte Energys arbetsgrupp för jämställdhet som fallstudie. IEA har bett de medverkande företagen att inkomma med konkreta exempel på hur jämställdhetsarbetet ser ut i praktiken. Vi presenterade därför jämställdhetsgruppens arbete med värderingsövning, rekryteringsstöd och en tydlig målbild med nyckeltal som vi följer upp.” berättar Emma Wiesner som till vardags jobbar i gruppen Energy Markets.

Ett problem som lyftes under arbetsmötet var en sammanställning av den senaste forskningen som visar är att det finns en väldigt traditionell bild av energi-, gruv- och skogsindustrin. Bilden av en ingenjör i dessa branscher är omkring 100 år gammal och är därför utdaterad. Mycket har hänt i dessa branscher men bilden av en traditionell skogs- eller gruvarbetare hänger fortfarande kvar. Energibranschen bör därför hitta sätt att förmedla en nyare och moderna bild av sin verksamhet.

En annan diskussion kretsade kring argumentet ”Vi försökte, men vi hittade inga kvinnor” med avseende på rekrytering. Deltagarna diskuterade myterna kring detta och vad som kan göras för att förbättra och utvidga rekryteringsprocesser.

Citat från dagen:

”We don’t only have to do better, we have to do different!”

“Diversity is being invited to the party. Inclusion is organizing it and deciding the colors of the balloons!”

“Women are no minority. Women are 52% of the population. Female representation is a democratic issue.”

”In 2012 there were only 6% women in technology and only 1% women in the oil and gas industry”

Mötet hölls på OECD:s huvudkontor i Paris

Swecos arbetsgrupp för jämställdhet

Arbetsgruppen fokuserar på jämställd rekrytering och en inkluderande företagskultur. Båda dessa förbättras och stimuleras genom att öka medvetenheten inom dessa frågor inom företaget. För att synliggöra frågorna har arbetsgruppen tagit fram en värderingsövning samt utvecklar verktyg för rekryterande chefer. Ett annat viktigt verktyg för att synliggöra jämställdhetsfrågan är att mäta och samla in data. På så sätt kan vi följa utvecklingen, utvärdera arbetet och sätta upp ambitiösa mål. Sweco Energys mål är att nå minst 40% representation av kvinnor bland de anställda, bland cheferna och i ledningsgruppen.

Swecos 7 drivkrafter för jämställdhet

 • Demokrati: att kunna fatta demokratiska beslut kräver representation
 • Lönsamhet: forskning visar att jämställda företag är lönsammare
 • Ledarskap: Ska vi bygga effektiva team krävs flera olika ledartyper
 • Bolagsstyrning: Jämställda styrelser är effektivare och levererar bättre resultat
 • Kompetens: För att bygga framtidens hållbara städer och samhällen krävs hela befolkningens kompetens. Vi kan inte välja bort 50% av kompetensen i befolkningen.
 • Innovation & Problemlösning: För att lösa framtidens utmaningar krävs fler olika problemlösningssätt och vi blir mer innovativa i team med olika perspektiv och bakgrunder.
 • Arbetsmiljö och hälsa: Jämställda grupper skapar en bättre arbetsmiljö och ökar trivsel på arbetsplatsen
Emma Wiesner från Sweco Energys arbetsgrupp för jämställdhet presenterade Swecos arbete för att öka inkludering och mångfald under mötet.

Lärdomar från andra jämställdhetsprojekt

Under mötet presenterade även andra företag sina initiativ för att öka jämställdheten inom bolagen. Vattenfall presenterade sitt projekt ’Diversity & Inclusion Labs’ med workshops för att synliggöra och diskutera jämställdhet. Man har även tagit fram en film för att synliggöra sina medarbetare och inkludering inom företaget. I filmen understryker man vikten av inkludering och understryker bland annat HBTQ-personers rättigheter. Se filmen här.

Det Portugisiska företaget EDP presenterade även sitt projekt som man kallar ’Consions bias training’. Även detta projekt bygger på workshops som genomförs bland de anställda och i ledningsgruppen.

IEA har sammanställt slutsatser från de olika fallstudier som har lämnats in, där ibland Swecos rapport om jämställdhetsgruppen ingår i underlaget. IEA:s slutsatser är bland annat:

 • Det är viktigt med ekonomiska argument för att stimulera jämställdhet och förankra arbetet. Projekt med stöd i ekonomiska kalkyler har varit effektivare med att förankra sitt arbete.
 • ’Diveristy & inclusion’ inkluderar mer är mer än jämställdhet. Bästa exemplen från de som inkluderat fler aspekter och jobbar tvärsektoriellt (t.ex. kön, ålder, religion, bakgrund, sexualitet etc.)
 • Proaktivt arbete är effektivare än passiv support, från tex. Ledningsgruppen
 • Arbetet kräver stöd från högsta nivå i ledningen
 • Kommunikation och förankring måste ske genomgående i hela företaget
 • Mål bör ställas för alla olika nivåer i organisationen (fler nyckeltal än andelen av de anställda behövs)
 • Data behövs! Att samla in och sammanställa data krävs för att kunna sätta ambitiösa mål
 • De effektivaste projekten har effektivt använt feedback från deltagarna för att förbättra arbetet

Statistik

IEA presenterade under dagen statistik och uppgifter om energiföretagens representation. Man har samlat in uppgifter från företagens årsrapporter för att rangordna företagen baserat på fördelningen kvinnor-män.  Swecos nyckeltal sticker ut och hamnar ofta i toppskiktet av företag. Framförallt kvinnor i företagets ledningsgrupp sticker Sweco ut och är den mest jämställda styrelsen med 62 % kvinnor. Bland de anställda kommer Sweco på andra plats med 32 % kvinnor i företaget.

Swecos ledninsgrupp är den mest jämställda av företagen som IEA granskat, med 5 av 8 kvinnor i ledningen.

”Vi kan konstatera att Energisektorn har mycket kvar att göra! Många länder har inte kommit lika långt som vi i Sverige, vilket känns otroligt tråkigt. Trots att vi på Sweco ligger relativt bra till är det dock viktigt att vi inte stannar här utan fortsätter utvecklas mot att bli helt jämställda. Där är även viktigt att inkludera fler parametrar än enbart kön för att öka vår mångfald och diversitet.” säger Saira.

IEA kommenterar statistikinsamlingen med följande slutsatser från de data de granskat:

 • Det finns ingen korrelation mellan andelen anställda kvinnor totalt i företaget och andelen kvinnor i ledningsgruppen. Vissa företag kan ha en jämställd fördelning bland de anställda, men en väldigt ojämställd ledningsgrupp och vice versa.
 • De företag som skrivit under initiativet Equalby30 har generellt bättre representation
 • Företagen i Asien och Sydamerika har sämst representation
 • Andelen kvinnor är högre i branschen för förnybar energi, jämfört med övriga energibranscher.

Om initiativet Equalby30

Kampanjen Equalby30 har som mål att nå jämställdhet i energibranschen till 2030. Kampanjen lanserades i maj 2018 under Clean Energy Ministerial med svenska och franska regeringarna som initiativtagare. Kampanjen vänder till offentlig och privat sektor, där företag och organisationer ges möjlighet att skriva under. Sweco var bland de första som gick med och Åsa Bergman signerade initiativet redan vid lanseringen.

Medlemsstaterna är Sverige, Finland, Tyskland, Kanada, Storbritannien, Japan, USA, Italien, Frankrike. Under våren förväntas ett antal nationer att ansluta, där ibland Chile, Portugal och Sydafrika. Hittills har 45 företag har signerat initiativet. Bland de svenska företagen återfinns Sweco, Vattenfall, Fortum, E.ON och Uniper.

Under mötet deltog representanter från bl.a. Sverige, USA, Portugal, Spaniel, Frankrike och Japan
Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.