Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Swecos 35 nya processledare i hållbar samhälls- och stadsutveckling bidrar med smarta lösningar för framtiden!

15 april 2016

Den hållbara staden kan skapas bl.a. med hjälp av smarta lösningar men det behövs ett integrerat synsätt på stadens delsystem och olika former av gestaltnings- och dialogprocesser i planeringen. Det förutsätter gränsöverskridande samarbete och kompetensutveckling.

För tredje gången sedan 2010 ordnar Sweco Architects processledarutbildningen i hållbar samhälls- och stadsutveckling. Totalt har ca 100 Sweco-konsulter genomgått den intensiva 10-dagars utbildningen!

IMG_3927

Workshop på Färgfabriken i Stockholm

Block 2 av utbildningen genomfördes i mitten av mars.  Fokus var integrerade lösningar för de urbana systemen och dialogprocesser med övningar kring bl.a. integrerad transport och bebyggelseplanering, ekosystemtjänster, kretsloppsmodellen och designdialogen.  I början av april presenterade grupperna resultaten av övningsarbetet med Case studies av Norra Djurgårdsstaden/Södra Värtan, Upprustning av Gullmarsplan, Stora Ursvik – mellankommunal stadsutveckling, Södra Munksjön i Jönköping, Miljonprogramsområde i Burlöv/Skåne, Stadsutvecklingsprojekt i Ulleråker.

IMG_0022

Källa: Syntes – Grupp Upprustning av Gullmarsplan, Robert Moberg samhällsplanerare Management, Sara Vinterhav arkitekt Architects, Kenneth Hilden Landskapsarkitekt Architects, Elina Friberg  planeringsarkitekt Architects, Maryam Zeltooni Dicker civilingenjör trafikplanerare Society, Lazare Nzeyimana miljökonsult Environment

Kursdeltagarna har nu processen och verktygen och är redo att fortsätta ta sig an komplexa samhälls- och stadsutvecklingsuppdrag där olika intressenter behöver komma samman och formulera gemensamma mål och planer för en hållbar utveckling. Det kan tex innebära scenario- och backcastingarbete med olika framtidsbilder, klimatpåverkan av olika transportscenarion, för en region eller ÖP-arbetet i en kommun, design- medborgar- och byggherredialoger i stadsutvecklingsprojekt eller mellankommunala utvecklingsarbeten med integration av bebyggelsestruktur ekosystemtjänster och sociala aspekter. Det kan vara organisationsutveckling eller utveckling och gestaltning av nya städer och stadsdelar eller transformation av befintliga bebyggelseområden baserat i ett integrerat systemtänkande.

IMG_4021

Källa: Designdialog – Grupp Stadsutvecklingsprojekt i Ulleråker/Uppsala, Anders Erikols arkitekt Architects, Niklas Åkerberg planeringsarkitekt Architects, Susanna Hultin hortonom Architects, Kristina Nitch landskapsarkitekt Architects, Martin Peterzen Hagel arkitekt Architects, Petra Bäckman etnolog Society.

Samtal med Professor Ulf Ranhagen:

JJ: – Varför ska konsulter som är experter inom olika kompetensområden skaffa sig en överblick och förstå stadsbyggandets olika delsystem och hur de hänger ihop? Är det inte bättre att alla fokuserar på sitt område?

UR: – Det tvärsektoriella angreppssättet som vi lyfte fram i förra bloggen motiveras inte minst av att samhälls- och stadsbyggandet är så komplext att det inte helt lätt låter sig enkelt uppdelas i väl avgränsbara discipliner utan svaret på många utmaningar står att finna i överlappningar och korsningspunkter mellan olika ämnen och frågor. Samtidigt måste man gå på djupet i vissa delfrågor vilket gör att det är önskvärt  att kunna  växelverka mellan tvärsektoriellt och mer specialiserat arbete.

Skärmklipp17

Källa: Ekosystemtjänster – Grupp miljonprogramsområde i Burlöv/Skåne, Lisa Torpel landskapsarkitekt Architects, Josefine Uggla arkitekt Architects, Mikael Bäckman planeringsarkitekt Architects, Eirik Djupvik geograf Architects, Merete Boland samhällsplanerare Society.

JJ: – Hur ser du arkitektens roll och på det här med experter och generalister, samspelet dem emellan, när det gäller ett integrerat systemtänk inom samhällsutveckling och stadsbyggnad?

UR: – I utbildningen av Samhällsplanerare och arkitekter borde ingå träning för att  tillämpa ett integrerat arbetssätt.  Tyvärr har utbildningen av dessa professioner ibland tenderat att bli specialiseringar  mot t ex  gestaltning och planjuridik  som avgränsade specialistfält istället för att greppa det bredare systemtänk som presenteras i SymbioCity Approach. Det är något som jag upptäckt vid flera tillfällen både i uthållig kommun och SymbioCity utbildningar och gör att man borde trycka på att universitetens utbildningar kompletteras för att bädda för en mer utvecklad generalistroll och  därmed skapa större trovärdighet för planerare och arkitekter. Vår förhållandevis korta processledarutbildning kan inte kompensera för dessa brister i grundutbildningen men kan ge inspiration för Swecos duktiga planerare och arkitekter att ta på sig en bredare roll i framtiden – men det förutsätter fortsatt lärande kring hur olika urbana system kan integreras i samhällsplanering, stadsbyggnad och arkitektur.

Skärmklipp4

Källa: Aktörsanalys – Grupp Stora Ursvik/Sundbyberg, Nisse Örnberg planeringsarkitekt Architects, Monica Albertsson arkitekt Architects, Karin Hurtig arkitekt Architects, Alexandra Hallberg civilingenjör samhällsbyggnad Management,  Magdalena Lundberg civilingenjör trafikplanerare Society,  Emma Andersson samhällsplanerare Society.

JJ: -När det gäller synergier mellan stadens olika delsystem är det några kopplingar som du anser man behöver lägga särskild tonvikt vid för att uppnå en hållbar samhälls- och stadsutveckling?

UR: – Det finns ett närmast oändligt antal synergier särskilt om man ser det i det sammanhang som den konceptuella modellen för SymbioCity Approach linjerar upp – dvs samspel mellan rumsliga och institutionella faktorer, alla urbana system och människan med alla hållbarhetsdimensioner i centrum. Detta sammanhang är viktigt också när man utveckla synergier mellan de urbana systemen i sig  exempelvis i  kretsloppsmodeller där de specifika synergierna mellan material/avfalls,  vatten- och energiflöden fingranskas.  Att sluta kretsloppen och att integrera dessa rumsligt i samhälls-och stadsbyggande är en central framtidsfråga liksom att utveckla en mer välintegrerad transport-,  funktions- och bebyggelseplanering för att bidra till att minska trafikens klimatpåverkan. Att utveckla samspelet mellan offentliga rum, bebyggelse- och grönstrukturer är centralt både för att skapa mer rättvisa och demokratiska städer samtidigt som hälsa och välbefinnande främjas för att nämna ytterligare ett av flera tänkbara synergiexempel.

Skärmklipp3

Källa: Integrerade transporter och bebyggelse – Grupp Södra Munksjön i Jönköping, Malin Mirsch arkitekt Architects, Peter Ekroth landskapsarkitekt Architects, Ulrika Malmberg Ståhlkrantz projektledare civilingenjör VV Management, Annika Börje miljökonsult Environment, Adam Sjödin planeringsarkitekt Architects, Emily Yang projektledare civilingenjör civilekonom Management

JJ: -Vilka regioner, kommuner, städer har kommit långt när det handlar om ett integrerat systemtänkande kring stadens olika delsystem. Kan du ge några bra exempel?

UR: -Det finns väl inget heltäckande exempel för då talar vi om långsiktiga visioner eller t om utopier. Freiburg i Tyskland, Groningen och Houten i Holland är mycket bra exempel på integrerad transport- och bebyggelseplanering inte minst med fokus på kopplingar mellan kollektivtrafik (tåg, light-rail) och cykel  men här vill jag också lyfta fram Luodian town i Shanghai med en extremt bra koppling mellan tunnelbana och lokala transportslag i samspel med bebyggelse och grönstruktur.   Wilhelmsburg i Hamburg uppvisar mycket intressanta synergier mellan kretslopp, energi, sociala aspekter och bebyggelseplanering mm i delregional skala. Våra egna svenska exempel Hammarby sjöstad, Norra Djurgårdsstaden samt Västra Hamnen är ju  internationellt ledande exempel på både kretsloppstänkande, hantering av dagvatten, offentliga rum i samspel med väl gestaltad bebyggelse mm. I Delegationen för hållbara städers nio investeringsprojekt finns en hel rad av delsynergier inte minst när det gäller omvandling av miljonprogramsområden i socialt  hållbar riktning. Internationellt kan nämnas Colombo Port City på  Sri Lanka och vårt stora Kina-projekt Tangshan Bay Eco-City som är en långsiktig satsning som om planeringen följs kan bli en framtida provkarta på synergier utifrån SymbioCity modellen.

Skärmklipp5

Källa: Metanivån , Planera Planeringen – Grupp miljonprogramsområde i Burlöv/Skåne, Lisa Torpel landskapsarkitekt Architects, Josefine Uggla arkitekt Architects, Mikael Bäckman planeringsarkitekt Architects, Eirik Djupvik geograf Architects, Merete Boland samhällsplanerare Society.

JJ: -Kopplat till en integrerad syn på hållbar samhälls och stadsutveckling. När våra städer och storstadsregioner nu urbaniseras i snabb takt vilka är de stora utmaningarna, för städerna, för planering och stadsbyggande och för Sweco som bolag och för oss som konsulter?

UR: -En utmaning sett i det perspektiv du frågar efter är att  det finns en risk att   allt större  organisationer främst leder till ännu mer specialiserade enheter. Det är viktigt med specialisering men lika viktigt är också att  detta balanseras med integrerade team som förmår ta sig an bredare uppgifter t ex enligt SymbioCity modellen  Det är en förutsättning för att Sweco ska spela en ledande roll för samhälls- och stadsbyggande i partnerskap med den offentliga sektorns aktörer – som ju alltid måste ha den formella rollen att forma samhällen och städer.  För regioner och städer är också det en utmaning att kunna skapa integrerade och tvärsektoriella arbetssätt inte minst i de tidiga skeden där de stora dragen formas för framtida strukturer vare sig det handlar om förändring av befintlig bebyggelse eller nybyggande. Sedan finns det en rad andra utmaningar  också som vi kanske inte kan utveckla i  detta blogginlägg.

JJ – Jonas Jernberg, Senior Arkitekt, SWECO

UR – Ulf Ranhagen, Senior Professor KTH/LTU, Chefsarkitekt SWECO

Skärmklipp13

Källa: Kretsloppsmodellen för energi, vatten och material – Grupp Stora Ursvik/Sundbyberg, Nisse Örnberg planeringsarkitekt Architects, Monica Albertsson arkitekt Architects, Karin Hurtig arkitekt Architects, Alexandra Hallberg civilingenjör samhällsbyggnad Management,  Magdalena Lundberg civilingenjör trafikplanerare Society,  Emma Andersson samhällsplanerare Society.

Tidigare utbildade processledare i hållbar samhälls- och stadsutveckling kommenterar:

”- Jag har haft nytta av utbildningen i stads- och samhällsutvecklingsprojekt. Främst i uppdrag  i Kina tillsammans med Sweco Architects (Tangshan, Taiyuan, Yinchuan, Nanjing, Jinan, etc.) samt för att ta fram hållbarhetsindikatorer för en ny stadsdel (Las Salinas, Chile) och arbete med BREEAM Communities vatten komponenter (Masthusen, Västra hamnen Malmö). High levels of cooperation between different professions – e.g., hydrologists, road engineers, landscape architects and city planners – was fundamental to achieving the necessary agreement on subjects such as topographic planning settings and land use. This, among other factors, helped make a successful stormwater detention and treatment strategy and application possible.”  José-Ignacio Ramirez Uppdragsledare / Tekn.Lic. VA processer & Avfall

Skärmklipp7

Källa: Analys klimatpåverkan alternativa transportscenarier – Grupp Södra Munksjön i Jönköping, Malin Mirsch arkitekt Architects, Peter Ekroth landskapsarkitekt Architects, Ulrika Malmberg Ståhlkrantz projektledare civilingenjör VV Management, Annika Börje miljökonsult Environment, Adam Sjödin planeringsarkitekt Architects, Emily Yang projektledare civilingenjör civilekonom Management

” – SymbioCity metodologin och dess verktyg är flexibla och är ett utmärkt processtöd för alla typer av uppdrag. Från storskaliga regionplaner ner till den enskilda fastigheten.
I utlandsuppdragen har vi använt oss av SymbioCity metodologin både internt i den multidisciplinära gruppen, men även med kunder och lokala experter. Då inser man styrkan i att ha en systematisk processmetod. Nyckelfrågor kommer snabbt i fokus och man får en gemensam vision att jobba mot.”
Anna Hessle, Arkitekt MSA, Internationell Chef Asien

Skärmklipp9

Källa: Scenario – Grupp Norra Djurgårdsstaden/Södra Värtan, Sandra Wetterstrand miljöplanerare Environment, Anders Walter civilingenjör Systems,  Marco Le Donne arkitekt Architects, Magnus Runesson arkitekt Architects, Ida Andersson planeringsarkitekt  Architects,  Daniel Rogat Planeringsarkitekt

”- Jag har haft stor nytta av processmodellen och en cyklisk planeringsmodell. I många typer av projekt, stora som små, finns det en stor fördela att involvera aktörer, undersöka och utveckla alternativ och utvärdera. Jag inser att utbildningen gett mig verktyg att lotsa många projekt i den andan. Även i interna utvecklingsfrågor, som kontorschef, har jag nyttjat modellen för att undvika linjära processer. Vidare så har SymbioCity metodiken, Uthållig kommun, gett oss möjlighet att tillsammans med kunder och aktörer skapt flera utvecklingsprojekt på lokal, nationell och internationell marknad. Idag anlitas vi i regionen som processledare för  flera stadsutvecklingsprojekt och visionsarbeten, metodiken är mycket uppskattad och våra workshops skapar stort intresse och inspiration. Vi ska nu starta ett uppdrag som  processtöd till Fördjupad Översiktsplan för tätort Falun och Borlänge. Där kommer vi att arbeta i två större Workshops Storsteg 2 med ca 80 personer från de kommunala förvaltningarna. Falun och Borlänge kommun har insett att metodiken är nödvändig för att bättre belysa frågor och planeringsförutsättningar. Det goda samtalet är centralt. ” Mathias Ahlgren, Landskapsarkitekt MSA, Chefsarkitekt

IMG_0014

Källa: Syntes – Grupp Norra Djurgårdsstaden/Södra Värtan, Sandra Wetterstrand miljöplanerare Environment, Anders Walter civilingenjör Systems,  Marco Le Donne arkitekt Architects, Magnus Runesson arkitekt Architects, Ida Andersson planeringsarkitekt  Architects,  Daniel Rogat Planeringsarkitekt.

” – Jag har arbetat mycket i stora internationella region- och  stadsutvecklingsprojekt och med processledning kopplat till organisationsutveckling.  I de uppdragen är SymbioCity metodiken en etablerad metod där det integrerade förhållningssättet är själva grunden.  Att arkitekter och teknikkonsulter arbetar integrerat och kan leverera en helhetslösning bidrar till att Sweco tar hem uppdragen i hård konkurrens med andra aktörer på marknaden och dels att vi kan leverera ett resultat som skiljer ut sig i mängden och bidrar till en mer hållbar utveckling.” Jonas Jernberg, Arkitekt MSA

DSC_9679_Kopia2

Workshop på Färgfabriken

Kursen är en intern utbildning för swecos arkitekter och teknikkonsulter har sin grund i Ulf Ranhagens offentligt finansierade praktiknära FoU-arbete som han framgångsrikt lett på olika universitet och på många olika tillämpningar(stads- och organisationsutveckling) inom Sweco.

Utbildningen är indelad i tre block med omfattande grupparbeten mellan varje seminariedel. Deltagarna är indelade i team som arbetar med sex olika Case studies. Block ett fokuserar på den övergripande diskursen kring hållbarhet, planerings- och dialogverktyg,  samt metodikens uppbyggnad och praktiska tillämpning. Block 2 fokuserar på ett integrerat arbetssätt för att ta tillvara synergier mellan  städernas olika delsystem. Block tre är en gemensam genomgång och fördjupad diskussion kring kursens innehåll och resultaten från arbetet med case.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.