Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Sweco utreder kraftförsörjningssituationen i olika regioner

26 augusti 2020

För att framgångsrikt kunna lösa framtida samhällsutmaningar och omställning av energisystemet på lokal och regional nivå räcker det inte med ett ensidigt fokus på eldelen av energisystemet. Energisystemets alla delar – el-, värme- och bränslesystemen och användningen – behöver ses i ett integrerat och sektorsövergripande perspektiv samt även ur ett regionalt perspektiv. Sweco har hjälpt sju län i Östra Mellansverige (ÖMS) att gemensamt ta fram en rapport som ger en sammanfattande bild av kraftförsörjningssituationen inom länen och kopplingen till den svenska kraftförsörjningen ur ett 2030 perspektiv. Rapporten syftar till att påvisa hur kraftförsörjning påverkar länens möjligheter att arbeta med det gemensamma regionala utvecklingsuppdraget samt huruvida de kraftförsörjningsutmaningar som finns inom de sju regionerna bör betraktas ur ett storregionaltperspektiv. De län som samlas under epitetet Östra Mellansverige (ÖMS) är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland.

Rapportens slutsatser sammanfattas till:

• Det finns behov av tydligt ansvarstagande, tydliga roller och samverkan kopplat till kapacitetsutmaningar och kraftförsörjningens samspel med samhällsplanering.

• Ökad samverkan mellan kommuner och nätföretag i tidiga skeden krävs, dock är ett regionalt perspektiv viktigt, varpå mötesplatser och arbetssätt behöver skapas och utformas.

• Behov finns av en nationell bild av kapacitetläget i syfte att minska osäkerhet och öka kunskap kring kapacitets tillgången i elnäten.

• Ansträngt kapacitetsläge i flera län begränsar möjliga etableringar inom näringslivet samt kan begränsa infrastruktursatsningar och bostadsbyggande.

• Kartläggning av kommande effektbehov på regional nivå är en dynamisk process som kräver kontinuerlig dialog. Regionerna inom ÖMS kan med fördel sprida goda exempel på arbetssätt över kommun- och regiongränser och samtidigt betona vikten av ett ÖMS-/systemperspektiv.

• Utmaningar finns kopplat  till proaktiv nätutbyggnad i samspel med samhällsutveckling, eftersom skillnaden i ledtid mellan etablering av verksamheter och det elnät som ska försörja dem är betydande.

• Potential/behov finns att sprida och öka nyttiggörandet av den utveckling som sker redan idag inom energisystemen i ÖMS.

Sweco har utöver detta uppdrag andra pågående uppdrag där vi hjälper regioner att bedöma kapacitetssituationen, hur den kan komma och utvecklas samt åtgärder för att hantera detta framåt. Frågan kring tillgänglig kapacitet på lokal och regional nivå ses som högaktuell på många platser runt om i Sverige och Sweco kan tillsammans med regionerna själva bidra med en ökad förståelse för utmaningarna och möjliga lösningar.  Om du är intresserad av att höra mer om Swecos arbete inom området, kontakta Rose-Marie Ågren, rose-marie.agren@sweco.se eller Linda Schumacher, linda.schumacher@sweco.se

Ta del av rapporterna här:

Rapport – Kraftförsörjning inom östra Mellansverige

Underlagsrapport – Kraftförsörjning inom östra Mellansverige

Författare
Rose-Marie Ågren, seniorkonsult inom energi- och klimatområdet som gärna leder utredningar och analyser samt processer och workshops.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.