Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Sweco träffas för taktiksnack med den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG

21 november 2018

Den 16 november var vi ett gäng från de olika systerbolagen som träffade Anna Eriksson. Anna är Generaldirektör på den nya myndigheten för digital förvaltning, även kallad DIGG, som nyligen etablerades i Sundsvall. På dagen var det precis 55 dagar sedan myndigheten slog upp dörrarna, viktigt att påminna sig själv om poängterar Anna, då det ibland känns som att vi hade velat åstadkomma mer. Starten har varit intensiv menar Anna och berättar att DIGG har fått mycket uppmärksamhet och besökare har vallfärdat från olika delar av landet. På DIGG arbetar idag 45 anställda och myndigheten har en nära samverkan med eSam, Ekonomistyrningsverket, e-legitimationsnämnden,”Expertgruppen för digitala investeringar” och delar av deras uppdrag och verksamhet har flyttat in hos DIGG.

Digitalisering ska vara enkelt

Annas ambition är att föregå med gott exempel med fokus på att förenkla och att vara lyhörda. Myndighetens uppdrag går i mångt och mycket ut på att få en samsyn i digitaliseringsfrågorna inom offentlig sektor och i första hand fokus på infrastruktur. Även att stödja kommuner och statliga myndigheter och se till att de får framdrift i digitaliseringen. För detta krävs det att vi skapar ett ”sense of urgency” menar Anna. Att få offentlig sektor att göra rätt saker genom den privata sektorn nämndes av Anna som en framgångsfaktor.

Idag arbetar DIGG med två regeringsuppdrag kopplat till infrastruktur; Säker och effektiv tillgång till grunddata och Säker och effektivt elektroniskt informationsutbyte. DIGGs uppdrag är att samordna och driva uppdragen tillsammans med de andra myndigheterna.

Swecos bidrag i utvecklingen av offenlig sektor

Anna var nyfiken på Swecos inblick i offentlig sektor. Nästan hälften av Swecos omsättning bygger på uppdrag mot offentlig sektor, och vi hjälper det offentliga både i den strategiska och verksamhetsnära utvecklingen. Då Sweco har en bred tvärvetenskaplig kompetens gör det att vi kan jobba i hela kedjan från ledning och styrning, tjänsteutveckling, förvaltning samt uppföljning och utvärdering. Vi berättade bland annat om de uppdrag vi har inom planering och uppföljning, som projekt Digitala Västerbotten, färdplan för digitalisering för Region Skåne, samt ”Digibarometern” som vi hjälpt Lantmäteriet med. Men även de digitala tjänster som vi tilhandahåller så som Sweco-CUBE som är en samverkansplattform som används i planering och flytten av Kiruna stad samt om hur vi hjälper städer i att skapa digitala tvillingar som kan underlätta både i förvaltning och kommunikation med medborgarna. Frågan om öppna data känders vikgit att ta upp och där berättade vi om det uppdrag vi som hjälpt Statskontoret med kring öppna data vilket också har resulterade i förslag på uppdrag till DIGG. Anna bekräftar också att de har i uppdrag att verka för framdriften kring öppna data för att nå regeringens målbild kring datadriven innovation.

Anna poängterade att digitalisering är en lagsport. Vi på Sweco ser fram emot fler inspirerande taktiksnack framöver!

Mötesdeltagarna från vänster Erik Brydolf, Maria Gårdlund, Anna Eriksson, Peter Bolt, Sara Lindberg och Linda Gustafsson.

Regeringens beskrivning av DIGGs uppdrag

Myndigheten för digital förvaltning har på övergripande plan i uppgift att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen (med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet) ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen (bl.a. e-legitimationer och underskrifter, säkra digitala försändelser, e-fakturering, gemensamma standarder och format inom sitt ansvarsområde)bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och följa och analysera utvecklingen av densamma.

Därutöver ska myndigheten bl.a. främja att det vid förvaltningsgemensam utveckling av digitala tjänster tas hänsyn till användares behov. Samverkan med den offentliga förvaltningen och andra berörda parter samt inte minst samverkan inom den offentliga förvaltningen är en viktig uppgift för DIGG.

Källa Regeringen.se

Profilbild
Författare
Linda Gustafsson – Digital strateg på Sweco som brinner för hållbarhet och digitalisering. Jag skriver gärna om hur ny teknik kan skapa samhällsnytta och bidra till målen i agenda 2030. linda.gustafsson@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.