Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Surveyer-svaren som ger oss värdefulla insikter i stadsutvecklingen

10 september 2020

Idag publiceras en enkätstudie som Swecos samhällsanalytiker genomfört åt Trafikverket. Undersökningen genomfördes under ledning av Swecos surveyexpert Bo Thydén. Jag ringer upp honom för att höra med om denna intressanta och viktiga studie. Jag får återigen ett bevis på hur viktigt det är att analysera människans beteende i utformningen av våra framtida städer.

Hej Bo! Berätta om hur det kom sig att en enkätundersökning gjordes i detta uppdrag?

Trafikverket utvecklar framtidens vägar där elvägar kan vara en del och i utformningen av dem är det särskilt viktigt att samla så mycket beslutsunderlag som möjligt för att framåt kunna utforma vägarna på bästa sätt. Det fanns ingen tillgänglig data insamlad därför användes en enkätundersökning i det här fallet.

Vad var ditt uppdrag?

Jag skulle hjälpa dem med att få en djupare förståelse för hur transportmönstret ser ut på de aktuella vägarna idag. Man ville helt enkelt veta mer än vad man kan få ut av befintliga transportdata.  Hur ser transportmönstret ut på de aktuella vägarna?

Vilka utmaningar stötte ni på i själva undersökningen?

Det fanns en hel del utmaningar kopplat till undersökningens genomförande. Vilka skulle man till exempel fråga och hur når man dem? Det är väldigt många olika transportörer som transporterar olika typer av gods och varor på vägarna och man saknade kontaktuppgifter till alla dem. Det löste vi genom att vi hittade en liknande mindre respondentgrupp med upparbetade kontakter som vi sen kunde fråga. Det innebar att det blev en pilotundersökning som också undersöker förutsättningarna för en eventuellt uppskalad undersökning i framtiden. Vi lyckades väldigt väl med undersökningen och uppnådde en svarsandel på 76% och fick därmed ett bra underlag för att basera de fortsatta besluten på.

På Sweco samhällsanalys uppmuntrar vi alltid våra kunder till att hämta in så många perspektiv på en utmaning som möjligt. I detta fall ville Trafikverket veta mer om möjligheterna till utbyggnad av elvägar och hade själva redan tanken på att genomföra just en enkätstudie för att få mer information om transportmönstret. Tack vare att man faktiskt frågade de som vistas på vägarna istället för att enbart analysera data fick man fram följande värdefulla insikter (text nedan hämtad direkt från Trafikverkets webbsida https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/enkatundersokning-bland-aktorer-inom-transportbranschen/):

  • Många lastbilar står still i mer än 45 minuter flera gånger per dag. De skulle kunna ladda när de stannar och det skulle inte behöva påverka arbetseffektiviteten.
  • De dagliga körsträckorna är ganska korta. 60 procent kör kortare sträcka än 300 km per dag.
  • De som kör långa sträckor på huvudvägnätet tenderar att även köra långs sträckor utanför huvudvägnätet. 15 procent av lastbilarna som körde mycket på huvudvägnätet, körde mindre än 50 km utanför huvudvägnätet.

En värdefull och viktig insikt som enkätundersökningen ger är att man måste ta hänsyn till hur lastbilarna används på vägarna idag när man planerar dels lämpligheten för elvägar och dels hur laddstationer kan sättas upp. I vissa fall är det sannolikt mer passande med en stationär laddning.

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.