Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

SUMMERING AV ELMARKNADSÅRET 2016 OCH INBLICK I 2017

13 januari 2017

Sweco skriver varje månad en rapport kring vad som händer på och kring den svenska elmarknaden. Nedan är en sammanställning av huvudpunkterna i Swecos månadsrapport för januari 2017.

SUMMERING AV ELMARKNADSÅRET 2016

Systempriset för 2016 blev 26,91 EUR/MWh, 28 % högre jämfört med 2015. Samtidigt var systempriset det näst lägsta sedan 2001. Den dramatiska prisökningen jämfört med föregående år beror främst på att 2015 var ett våtår med periodvis mycket pressade priser. Elproduktionen minskade under 2016. Minskningen beror främst på mindre nederbörd och tillrinning till vattenmagasinen. Den nordiska kraftexporten minskade från 15,9 TWh 2015 till 5,1 TWh 2016. Den svenska elexporten nästintill halverades från 23 TWh till 12,2 TWh. Kärnkraftsproduktionen ökade något medan vattenkraftsproduktionen minskade markant och vindkraften för första gången på många år inte satte nytt årsproduktionsrekord.

Den kanske viktigaste elmarknadshändelsen i Sverige 2016 var den blocköverskridande energiöverenskommelsen. Överenskommelsen innebär bland annat en snabbavveckling av effektskatten på kärnkraft, kraftigt sänkt fastighetsskatt för vattenkraftsproducenterna, höjd energiskatt på el för landets elanvändare och en förlängning av elcertifikatsystemet under perioden 2021-2030. På kort sikt är överenskommelsen negativ för landets elanvändare som får både höjd energiskatt på el (från och med 1 juli 2017 höjs skatten med 3 öre/kWh och därefter ytterligare 1,2 öre/kWh från och med 1 januari 2019) och tvingas genom elcertifikatsystemet finansiera en utbyggnad av 18 TWh förnyelsebar kraftproduktion. På längre sikt kommer förbättrade ekonomiska förutsättningar för kärn- och vattenkraften och förnyelsebar kraft till viss del motverka merkostnaderna.

ELNÄTSAVGIFTER KAN HÖJAS YTTERLIGARE

Den 14 december meddelade förvaltningsrätten i Linköping sin dom gällande kalkylräntan som styr elnätsföretagens intäktsram. Domstolen fastställde räntan till 5,85 % vilket är betydligt högre än de 4,56 % som Ei (Energimarknadsinspektionen) ansåg var skäligt. Beslutet kommer överklagas av Ei men mycket tyder på att elnätsföretagen kan få rätt i slutändan och att elnätsavgifterna kommer att höjas ytterligare. För slutkunder talar mycket för höjda elnätskostnader.

KRAFTIGA SVÄNGNINGAR I UTSLÄPPSRÄTTSPRISET

Utsläppsrättspriset steg relativt kraftigt under hela december (från runt 4,3 EUR/ton till 6,6 EUR/ton) för att efter årsskiftet sjunka ner till 5,1 EUR/ton. Det stigande priset i december drevs främst av ett lågt utbud och låg likviditet på grund av semestertider, väder och ökade kolkraftsmarginalintäkter. Det sjunkande priset under januaris första dagar berodde delvis på lägre tyska elpriser och dels ett visst avvaktande inför auktioneringsstarten för 2017. År 2017 tar backloading-programmet slut, vilket innebär att 200 miljoner fler utsläppsrätter auktioneras ut under 2017 än 2016.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.