Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Sulfatreducerande bakterier kan minska metallhalter i lakvatten – pilotförsök på Vankiva deponi

16 september 2019

Lakvattnet från Vankiva deponi i Hässleholm innehåller relativt låga halter metaller, men för att få släppa behandlat lakvattnet till den närliggande bäcken måste metallhalterna minska ytterligare. En vanlig reningsmetod för att minska metallinnehåll i vatten är kemisk fällning, en metod som innebär att kemikalier tillsätts vattnet och binder till metallerna. Med hållbarhetsmålen i fokus vill vi minska vår kemikalieförbrukning och har i stället letat efter biologiska metoder.

2018 drog Sweco och Hässleholm miljö igång ett pilotprojekt, finansierat av Avfall Sverige, där vi undersöker om en biologisk behandling är möjlig. Metoden går ut på att sulfatreducerande bakterier reducerar sulfat, som binder till metaller i vattnet och sedan kan avskiljas från vattnet. Denna metod används inom gruvindustrin, men har – vad vi vet – ännu inte prövats för lakvatten i stor skala. I pilotanläggningen prövas två varianter av bärarmaterial för bakterierna: återvunna träflis och AnoxKaldnes bärare K5. Resultaten ser hittills lovande ut!

Drivande i projektet har varit vår examensarbetare Sofie Sunesson, från Lunds tekniska högskola, som nu avslutar sitt examensarbete. Sofie har varit med och byggt upp piloten: designat reaktorerna, justerat parametrar för att få bakterierna att börja växa, analyserat analysdata och undersökt vilka bakteriestammar som dominerar i reaktorerna.

Nu tar vår nästa examensarbetare över projektet: Dante Toren. Hans fokus kommer att vara att optimera processen, undersöka mikrobiologin ytterligare, utvärdera resultaten och titta på om det är möjligt att skala upp försöket. Vi önskar dem båda lycka till!

Danete Toren och Sofie Sunesson, båda examensarbetare från Lunds tekniska högskola.
I bakgrunden syns södra lakvattendammen på Hässleholms kretsloppscenter.

#Sweco #Hässelholmmiljö #Vankiva #SRB #AnoxKaldnes #LTH #Lakvatten #Metallrening #AvfallSverige #Lakvattenrening #Vattenrening #Sulfatreducerandebakterier #Agenda2030

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.