Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Stockholmsregionens klimatfärdplan – en del i RUFS 2050

9 december 2016

Tillväxt- och regionplanenämnden i Stockholms län tog under torsdagen den 1 december beslut om inriktningen på den regionala klimatfärdplanen. Målet är en färdplan med bred uppslutning för att ställa om mot en region utan nettoutsläpp år 2050.
Samma dag presenterade Michael Erman, projektledare på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, den regionala klimatfärdplanen vid ett frukostseminarium. En bred uppslutning av deltagare från offentlig sektor, näringsliv och intresseorganisationer fick ta del av utsläppssiffror och analys av styrmedel. Sweco presenterade delresultat från arbetet med styrmedel för underlagsrapport till klimatfärdplanen.

https://farm4.staticflickr.com/3779/19291380573_ca5b29dd0b_o.jpg

Michael Erman gav också ett svampperspektiv på den globala uppvärmningen – det är deras fel. Under karbontiden (cirka 300 miljoner år sedan) bildades sumpskogar som bestod av ormbunkar, fräken- och lummerväxter som växte i form av gigantiska träd, främst lummerväxter av släktena Lepidodendron och Sigillaria samt fräkenväxtsläktet Calamites. Det är bland annat dessa skogar som under årens lopp bildat det kol, framför allt stenkol, och den olja som vi idag utvinner som fossila bränslen. Men, detta blev möjligt för att det inte fanns svampar som kunde bryta ner träden då.
Sweco har även gjort en uppdatering av energi- och klimatdata för 2014 baserat på utvecklingen i länet sedan den tidigare Energistudien som baserades på värden från år 2006.
Det regionala delmålet från RUFS 2010 för minskning av klimatgasutsläpp per capita från år 2006 till år 2020 är redan uppnått. Att det är uppnått beror delvis på att energianvändningen i Stockholms län har minskat från år 2006 till år 2014 men till största del beror det på att klimatgasutsläppen från elanvändning beräknas som nordisk medelelmix , vilken innehåller betydligt mindre fossilbränsle år 2014 jämfört med 2006. En ytterligare bidragande faktor är befolkningstillväxten som sänkt utsläppen per capita. För att uppnå målet till år 2050 kvarstår dock en nästan lika stor minskning.
Den totala energianvändningen i länet har fortsatt att minska något till år 2014. Minskningen har skett i samtliga sektorer, men mest i sektorn Byggd miljö och service.

figurblogg

Det totala klimatgasutsläppen har ökat en aning från år 2012 till år 2014. Detta förklaras främst av ökad kolförbränning i fjärrvärmesektorn samt att en ökning av oljeanvändning i sektorn Byggd miljö och service. En ökad andel bioenergi i fjärrvärmeproduktionen kommer minska utsläppen från fjärrvärmen, som belastar sektorn Byggd miljö och service.
Transportsektorns bidrag till utsläppen har minskat, vilket främst förklaras av ökad inblandning av biodiesel i kombination med effektivare fordon.

Författare
Rose-Marie Ågren, seniorkonsult inom energi- och klimatområdet som gärna leder utredningar och analyser samt processer och workshops.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.