Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Stockholm växer i motvind!

18 juni 2020

Trots antaganden om en minskad invandring, lägre fruktsamhetstal och fler döda beräknas Stockholms stad öka med omkring 120 000 invånare fram till utgången av år 2029. Det motsvarar ungefär folkmängden i hela Lunds kommun (125 000).

I dagarna släpptes befolkningsprognosen för Stockholms stad som Sweco har gjort på uppdrag av staden. Det är ett omfattande arbete och flera av Swecos experter inom samhällsanalys är med i projektteamet. Det är statistiker och demografer som är specialister på födelsetal, dödlighet, flyttningar och på bostadsutveckling. Utbrottet av Covid-19 har gjort att arbetet med att ta fram befolkningsprognosen för staden har varit särskilt utmanande i år.

När det gäller flyttningar är det främst invandringen som verkar ha påverkats av Covid-19 och lågkonjunkturen vad vi kan se hittills. Arbetskraftinvandring utgör en ganska hög andel av utrikes inflyttningen till Stockholms stad. När vi studerar data över årets första månader syns det tydligt att inflyttningen från utlandet är mycket lägre jämfört med motsvarande period år 2019. Det är troligen en konsekvens av lågkonjunkturen. Utifrån de prognoser vi gör utifrån egna data och data från Konjunkturinstitutet, beräknas inflyttningsnivåerna för 2020 att ligga så lågt som under finanskrisen. Prognoserna pekar dock på att vi kommer att se en ganska snabb uppgång som startar redan i slutet av 2020 och inflyttningen till Stockholms stad förväntas öka under 2021 och 2022 för att därefter ligga kvar på en mer stabil nivå under den för år 2019.

Ökat barnafödande trots lägre fruktsamhet

Fruktsamheten har sjunkit i riket sedan år 2010. Det finns ingen forskning idag som kan ge ett entydigt svar på varför barnafödandet sjunker i Sverige. Sweco har justerat ner fruktsamhetens utvecklingen de närmaste åren jämfört med tidigare års prognos, i linje med den nedjusteringen som SCB har gjort i årets befolkningsprognos för riket. Trots ett sjunkande fruktsamhetstal väntas ändå antalet födda barn öka markant från år 2021 och framåt. Det beror på att de stora grupperna födda i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet når åldrar då barnafödandet är högt.

Stockholms stad når 1 miljon invånare år 2022

Stockholms stad väntas ha en svag folkökning år 2020 till följd av antalet avlidna i Covid-19 och lågkonjunkturen. Därefter väntas folkökningen ligga på en högre nivå som mer ligger i linje med de senaste årens ökningstakt. Den uppåtgående trenden beror dels på ett ökat barnafödande, dels på att inflyttningen ökar snabbare än utflyttningen. Totalt väntas Stockholm öka med nära 120 000 invånare fram till utgången av år 2029 och redan år 2022 blir staden en miljoner invånare.

Effekten av Covid-19 på antalet döda i Stockholms stad

Analyser över antalet avlidna per vecka visar på en ganska dramatisk utveckling för Stockholms stad där antalet döda per vecka nära tredubblades mellan vecka 11 och vecka 15, men därefter har antalet avlidna sjunkit i nästan samma takt. Det finns en viss eftersläpning i inrapporteringen av antalet döda men efter fem dagar har merparten av dödsfall inrapporterats och endast ett fåtal tillkommer senare. Som framgår i diagrammet är antalet avlidna per vecka åter nere på normala nivåer. I befolkningsprognosen antas antalet döda ligga kvar på denna nivå för årets resterande veckor. Det innebär en överdödlighet på 15 procent för år 2020. Det råder givetvis mycket stor osäkerhet kring hur dödligheten utvecklas resten av året. Då osäkerheten är stor kring den närmaste tidens utveckling har Sweco hållit antagandet om antalet döda år 2020 så enkelt som möjligt. Transparens har ansetts vara att föredra framför komplicerade modeller som ändå inte kan väntas ge ett mycket säkrare resultat.

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.