Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Smarta modeller

20 augusti 2020

En viktig del i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är de digitala modellerna som blir allt mer avancerade allt eftersom de fylls med data. Spännande möjligheter dyker upp med Internet of things, digitala tvillingar, Artificiell intelligens och nyttjande av blockchain-teknik tillsammans med BIM (Building Information Models). Utvecklingen går sakta men säkert framåt. Data och information kommer att bli viktig hårdvara för framtiden.

Användningen av BIM är mycket bredare än begreppet byggnadsinformationsmodeller, och kan användas för alla digitala modeller av olika anläggningar, inte minst olika infrastruktursobjekt. Jag har haft ett samtal med två av Swecos anläggningskonsulter om vikten av digitala smarta modeller inom deras verksamhet:

Anna Neidenström, konsult hos Swecos anläggningskonsulter, har lång erfarenhet av informationshantering och BIM. Hon har under åren varit delaktig i flera projekt med olika fokus på utveckling och innovation. Uppbyggandet av de smarta modellerna görs utifrån en förhoppning att vi tillsammans kan ta fram lösningar och arbetssätt som bidrar till effektivare projekt och som skapar mervärde för branschen. Anna kommer inom kort börja på Trafikverket som specialist där.

Elisabet Spross är innovationsledare för Swecos anläggningskonsulter, och ser tydligt vikten av data och smarta modeller som en del av den utveckling som behövs för att vi ska ta oss an alla de utmaningar vi står inför, inte minst hållbarhet och klimat. Hon är bland annat projektledare för SMIL (Smart Modelleverans i Infrastruktursprojekt) – vars syfte är att öka återanvändningen av informationen i en digital modell från projektering till produktion – läs mer om det projektet nedan.

Varför behövs smarta digitala modeller?

Att kunna återanvända och förädla data spar tid och ökar kvaliteten på de modeller som vi levererar. Att rätt information levereras i rätt tid, till rätt person och för rätt syfte är grunden för ett effektivt informationsflöde. Det handlar om att skapa förutsättningar för att vi ska kunna jobba smartare. Genom att standardisera och strukturera informationen förbättras kvalitet och användbarhet.

När informationen är strukturerad och standardiserad kan vi också börja nyttja automatiseringar och smarta arbetssätt. Strukturen möjliggör filtrering och sortering av data. Det kan handla om att vi löpande kan få fram kalkyler på nuläget för kostnader och koppla våra modeller till kalkylsystem och andra programvaror där vi kan få uppdaterade analyser av nuläget. Vi kan också bättre länka samman olika datakällor vilket skulle kunna möjliggöra smartare hantering av kontrakt, beskrivningar och andra informationskällor som behövs för att man ska få en komplett och samstämmig bild av omfattning på ett projekt. Att kunna följa vem som lämnat en uppgift är också viktigt för spårbarhet och kvalitetssäkring.

Med tydliga specifikationer kan vi bättre styra så att vi får mer eller mindre smarta modeller som faktiskt innehåller det vi tänkt. Vi styr innehållet inte bara utifrån vilka egenskaper som måste finnas med utan också utifrån objektstyp för representationen och vilken noggrannhet som informationen har. Det måste skapas förtroende för informationen för att mottagaren ska känna sig trygg med det som levererats och att man förstår vad den kan användas till och hur den är framtagen. När alla dessa bitar finns på plats kan vi prata om smarta modeller som verkligen kan fylla sitt syfte och skapa mervärde.

I ett område där det händer oerhört mycket, finns det några särskilda projekt ni vill lyfta fram?

På Sweco bidrar vi på olika sätt för att förbättra informationsflöden och underlätta datautbyte, både genom våra dagliga kunduppdrag och i olika branschgemensamma innovations- och utvecklingsprojekt. Nedan presenteras tre pågående innovationsprojekt på temat smarta modeller:

Smart modelleverans i infrastrukturprojekt (SMIL) – ökad samverkan för en digital och hållbar anläggning. Målet med projektet är att skapa en praktiskt användbar specifikation för krav på innehåll och struktur för leverans av digitala bygginformationsmodeller (BIM) i ett obrutet informationsflöde mellan projektering och produktion.

Leveransspecifikationer för Geodata-BIM. Projektet syftar till att underlätta framtida datautbyte genom enhetliga digitala leveranser av Geodata och BIM i bygglovsprocessen.

Nationella riktlinjer, som syftar till att samla och publicera branschgemensamma rekommendationer för hantering av modellbaserad information för aktörer och processer som ingår i livscykelinformationshantering av den byggda miljön.Ambitionen är att resultaten från ovan nämnda projekt SMIL ska integreras i nationella riktlinjer.

Om ni vill veta mer om arbetet med smarta modeller eller projektet SMIL – kontakta Elisabet Spross.

Och så slutligen två tips på läsning om du vill veta mer om blockchain och digitala tvillingar:

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.