Rumslighet

Rumslighet kommenterar aktuella ämnen inom stadsplanering, landskapsarkitektur, kulturmiljö och ljusdesign. Kommentera gärna, vi ser fram emot en intressant samhällsbyggnadsdiskussion. Vi som bloggar är arkitekter på Sweco.

Skolans nya rum – om tillgängliggörandet av rum…

27 augusti 2018

Jag har nyligen medverkat i en antologi om ”skolans nya rum”. Antologin belyser samspelet mellan pedagogik och arkitektur och vikten av att skolbyggnader planeras och utformas med stor kunskap om hur rum påverkar inlärning, självförtroende och motorik. Det kapitlet jag medverkat i lyfter frågan om skolbyggnader som en möjlig rumslig resurs. Tillexempel kan en skolbyggnad fylla andra funktioner än bara vara till för undervisning? Vilken påverkan kan de få på själva byggnaden och för boende runt en skola?

I Lindängen, ett bostadsområde i Malmö, finns en skola som svarar på dessa frågor. Efter skoltid nyttjas skolbyggnaden som ett allaktivitetshus där alla som bor i området får tillgång till olika aktiviteter i skolans rum – helt gratis och på egna villkor. I Lindängen har denna förändrade roll som skolan tagit lett till en mycket positiv utveckling som även sträcker sig långt utanför klassrummen. Projektet med allaktivitetshuset började som en del av Malmös satsning på områdesprogram med målet att förbättra sociala förhållanden. Enligt den följdforskning som gjorts på projektet har inte bara elevernas snittbetyg höjts utan statistik visar att fler barn och unga har fått fler fritidsintressen, att det har skapats nya arbetsmöjligheter för vuxna och att brottsligheten i området har sjunkit (Lindängen mot framtiden, S.Karlsson och G.Cars KTH 2013).

Ett bättre nyttjande av redan befintliga lokaler är även effektivt ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Istället för att planera för och bygga nya mötesplatser kan de, många gånger väl genomtänkta och välbyggda skolor, som finns centralt placerade i så många stadsdelar i hela Sverige ges en utökad användning. Det kan bli ett gott komplement och en möjlighet för att utveckla befintliga skolor genom att låta skolans uppdrag och roll växa.

Idén om att tillgängliggöra rum behöver inte heller begränsas till en skolbyggnad. Jag ser att skolor, bibliotek och andra publika byggnader på fler och fler platser skulle kunna användas på andra sätt än vad de tidigare har använts till. Det skulle ge alternativa institutioner möjlighet att växa fram i existerande rum och ge dessa rum nytt innehåll och mening. Detta är en fullt naturlig utveckling med tanke på att även vårt samhälle förändras och behoven ser olika ut över tid. Förändringen kan också vara en följd av en samhällsstruktur där de gemensamma, för civilsamhälle och medborgare, icke-kommersiella rummen minskar i antal samtidigt som trångboddheten ökar.

Oavsett denna problematik så tror jag att skolan som institution kan vara en bra plats för att utveckla innehåll utöver den verksamhet som redan sker i lokalerna under skoltid. För oss som planerare och arkitekter är det intressant att visa hur en byggnad eller plats kan användas utan att omformas för att fylla ett nytt syfte. Utformningen kan tillåtas bli sekundär, eller om en vill, snarare generell. Om den här typen av mångfunktionell användning i en skolmiljö blir vanligare, kan det påverka hur vi formar framtidens skolbyggnader och skolgårdar. I ett längre perspektiv är det möjligt att de grundstrukturer som finns går att bygga vidare på. Användningen av ett rum får då påverka arkitekturen, precis så som arkitekturen påverkar de aktiviteter som sker i rummet. Arkitekten och planerarens roll är att se på vilka olika sätt ett rum eller en byggnad kan användas, att upptäcka möjligheter och se hur utrymmen kan vara flexibla där andra kanske inte ser detta. Jag tror att arkitekter och planerare genom att påverka en byggnad, en plats eller ett samhälles utformning kan förändra en verksamhet – och i förlängningen även människors liv och vardag!

 

Författare
Emilia är arkitekt och stadsplanerare på Sweco. Hon fascineras av städer och har alltid varit intresserad av hur folk bor. Hon är övertygad om att bra planering och utformning kan bidra till ett mer jämnlikt och rättvist samhälle.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.