Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Regeringens vårbudget: Hållbarhetssatsningar att hålla koll på

15 april 2020

Regeringens vårbudget innehåller en rad satsningar inom hållbarhet; gröna jobb, klimatanpassning, solceller, biogas, järnväg… Sammanställt här, denna gång utan eget tyckande – det finns tid för det sen!

Gröna jobb

150 miljoner kronor anslås för gröna jobb, subventionerad anställning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att utföra enklare arbetsuppgifter. Det är fördelat på 93 milj kr för skogsbruk och 39 milj kr till naturvård samt (antar jag) resterande för administration eller generella jobb.

Inom skogsbruk används anslaget till kulturmiljövårdsåtgärder inom skogsbruket samt för biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen får i uppdrag att skapa arbetsuppgifter inom natur- och skogsvård, tillsammans med Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Sveriges geologiska undersökning. Inom jordbruk används anslaget till åtgärder för värdefull natur inom naturvård, friluftsliv och biologisk mångfald skapar sysselsättning över hela landet genom t.ex. skötsel av naturreservat, upprustning av det statliga ledsystemet och bekämpning av invasiva främmande arter.

Klimatanpassning

Budgetanslaget på 98 milj kr ökas med 26 milj kr, finansierat genom att anslaget ”Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv” minskas lika mycket. Anslaget får bl.a. användas för utgifter för att förebygga och begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar såsom förebyggande och kunskapshöjande insatser, utredningar, samordning och planer. Kunskapen om klimatets förändring och dess effekter bör ytterligare förstärkas för att möjliggöra beslut som leder till verkningsfulla åtgärder. Inom anslaget ska särskilda medel anslås för kunskapshöjande insatser till stöd för myndigheter, kommuner och näringsliv.

Biogasstöd

Den nuvarande stödperioden för produktion av biogas upphör den 31 maj 2020. För att möjliggöra arbetet med en ny stödperiod och att stöd kan lämnas för resterande del av 2020 bör anslaget tillföras 120 milj kr. Under 2020 påbörjas en ny stödperiod för metangasreduceringsstödet, som sträcker sig till 2023. För att kunna hantera stödet effektivt behöver beslut kunna fattas som medför utgifter under kommande år, med framtida anslag på högst 75 milj kr 2021–2023.

Solceller

Bemyndiganderamen höjs med 200 milj kr för 2020, vilket beräknas öka utgifterna med 100 milj kr per år 2021 och 2022.

Energiteknik

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett anslag på 835 milj kr. Anslaget höjs till sammanlagt 1 780 milj kr 2021 och 2022, bl.a. för att stimulera spridningen av energitekniska lösningar med positiva effekter på klimatet. Anslaget används i huvudsak för stöd till installation av solceller.

Järnväg

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur har ett anslag på 24 655 milj kr, vilket ökas med 954 milj kr, och blir för 2021–2038 28 600 milj kr, bl.a. för drift av statliga järnvägar.

Läs mer

Regeringens proposition 2019/20:100 https://www.regeringen.se/496e43/contentassets/efd855d8a5d249b59d491eb221e1cfe3/2020-ars-ekonomiska-varproposition-prop.-201920100.pdf samt 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020 https://www.regeringen.se/49735a/contentassets/fd89f23b39764885a5c616f409c9f138/varandringsbudget-for-2020-prop.-20192099.pdf

Sammanställt av Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco

Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.