Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Politikerna avgör framtidens energimarknad

14 november 2018

World Energy Outlook 2018 fastslår att energipolitik kommer att vara avgörande för den globala utvecklingen av förnyelsebara energikällor, energisystemets utformning och investeringar i energisektorn fram till år 2040.

Igår presenterades International Energy Agency (IEA) sin årliga sammanställning över energiläget i världen, Wold Energy outlook 2018. Rapporten belyser olika aspekter av den nuvarande energimarknaden samt scenarion för den framtida utvecklingen.

I det scenario som beskriver nuvarande och planerade policyåtgärder förväntas energibehovet öka med mer än 25 % till år 2040. Årets rapport var dock den första någonsin där mindre än 1 miljard människor saknar elektricitet. Detta är den lägsta siffran någonsin.

IAE:s analys beskriver att 70 % av världens energiinvesteringar kommer att vara statligt drivna. Budskapet är därför tydligt, den framtida energimarknaden är starkt påverkad av politik och policybeslut. Kommande regeringar antas ha stor påverkan på det framtida energisystemet. Detta blir inte minst tydligt i IAE:s framtidsscenario ”Sustainable development” som har potential att uppnå målen i parisavtalet och minska nettoutsläppen från år 2020. Detta scenario ligger dock långt ifrån nuvarande energipolicies som finns på plats eller planeras idag.

Vikten av energipolitik belyses även i rapportens delar om förnyelsebar energi. Förnybar produktion förutspås utgöra nästan två tredjedelar av de globala kapacitetsökningarna 2040 tack vare fallande kostnader och statliga stödsystem. En allt högre andel volatila energikällor ställer krav på marknadsreformer, investeringar i elnätet och teknik för efterfrågeflexibilitet. Solceller pekas ut som den förnyelsebara teknik som har störst uppsving just nu. Övriga förnyelsebara energikällor och tekniker för energieffektivisering anses ha behov av ytterligare satsningar.

En annan aspekt som lyfts i rapporten är att inlåsningseffekter gör att koldioxidutsläpp kommer att kvarstå från energisystemet, trots att utbyggnaden av förnyelsebara energikällor ökar. Dagens genomsnittliga kolkraftverk i Asien är endast 11 år gamla. Detta innebär att utsläppen från dessa kvarstår även 2040 om de inte läggs ner i förtid. Kolkraft utgör en tredjedel av de energirelaterade koldioxidutsläppen idag.

Läs mer om World Energy Outlook här

Profilbild
Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.