Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Pandemin har bestående konsekvenser för det globala energisystemet

14 oktober 2020

World Energy Outlook 2020 fastslår att den pågående pandemin har påverkat energisektorn mer än någon annan händelse de senaste åren, vilket kommer att märkas av i flera år framöver. Det gäller både positiva och negativa trender.

Igår presenterade International Energy Agency (IEA) sin årliga sammanställning över energiläget i världen, World Energy Outlook 2020. Till följd av årets ovanliga läge i och med COVID-19 ser även årets rapport lite annorlunda ut, där nya scenarier tagits fram utöver de vanliga parallellt med en mer detaljerad analys av de kommande tio åren.

IEA:s analys visar på att de globala energirelaterade koldioxidutsläppen kommer att minska med ca 7 % år 2020, till följd av bland annat försämrade ekonomiska förhållanden. Men som IEA beskriver det är inte en låg ekonomisk tillväxt en strategi för att minska emissionerna. Istället är det viktigt att genomföra strukturella förändringar för att bryta den underliggande trenden av ökande växthusgasutsläpp.

Det globala energibehovet spås minska med 5 % under år 2020. Energibehovet minskar olika mycket för olika typer av bränslen, där minskat behov av kol och olja på ca 7–8 % står i kontrast till en ökad tillförsel av förnybar energi. Kol anses i samtliga scenarier ha nått sin topp vad gäller efterfrågan till följd av utfasningssystem och försvagad konkurrenskraft. Olja däremot kommer fortsättningsvis ha en ökande efterfrågan de närmsta åren som en följd av växande ekonomier med ökande transportbehov, såvida inte nya regelverk och styrmedel sätts in.

Ca 35 % av de globala investeringarna i energisektorn genomförs idag av statligt ägda bolag, vilka fortsätter vara en viktig aktör även framöver. Dock förväntas energirelaterade investeringar minska med 18 % år 2020, vilket behöver återhämtas de följande åren för att vi ska säkerställa en robust energiförsörjning. Energiojämlikheten förväntas förvärras globalt till följd av pandemin och dess ekonomiska konsekvenser. År 2019 var det ca 770 miljoner människor runt om i världen som saknade tillgång till elektricitet, och 2,6 miljarder som saknade tillgång till rena matlagningsmetoder.

Extra intressant för oss som arbetar med solfrågorna är att IEA beskriver sol som ”the new king of electricity”. Till följd av teknologisk mognad och gynnsamma stödsystem runtom i världen erbjuder solcellsprojekt nu bland den billigaste elenergi som någonsin funnits. I det scenario som beskriver nuvarande och planerade policyåtgärder förväntas förnybara energikällor möta 80 % av det ökande elproduktionsbehovet de kommande 10 åren. De förnybara energikällorna förväntas redan år 2025 gå förbi kol som det främsta sättet att producera el i världen. Sol anses leda omställningen av elsystemet (följt av vind både på land och till havs), där installerad kapacitet förväntas växa med ett genomsnitt på ca 12 % per år fram till år 2030. Utvecklingen är än mer drastisk i de scenarier som illustrerar en mer hållbar framtid.

Nytt för i år är att IEA har inkluderat ett scenario för att uppnå netto-nollutsläpp år 2050. För att uppnå den tuffa målsättningen måste de globala utsläppen minska med 40 % till år 2030, vilket bland annat kräver att 75 % av all producerad el globalt måste vara förnybar (40 % år 2019) och att hälften av den globala personbilsflottan måste vara elektrisk år 2030 (jämfört med 2,5 % år 2019). Det är med andra ord nödvändigt att återhämtningen från COVID-19 är grön för att vi ska lyckas uppnå netto-nollutsläpp till år 2050.

Läs mer om World Energy Outlook 2020 här.

Författare
Anton Sjögren är energisystemkonsult på Sweco Energy Strategies. Han arbetar med integrationen mellan energilager, energigeneration, stadsdelar och transportsektorn parallellt med att ta fram energi- och klimatstrategier för privat och offentlig sektor. Kontakt: anton.sjogren@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.