Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

”Om vi inte bygger för människor, hur ska vi då kunna växa?”

16 oktober 2019

Eva Dahlberg, folkhälsostrateg i Karlskrona, finslipar sin presentation inför Blekingedagen men tar sig tid för en intervju. 

– Idag lanserar kommunen öppna data kring levnadsförhållanden i olika kommundelar, vi kallar det Karlskronaanalysen säger Eva.

Blekingedagen samlar både kommunernas och regionens tjänstepersoner och politiker. Inbjudna är också Länsstyrelsen, föreningsliv och skolungdomar. Eva säger att hållbarhetsfrågorna, har fått större utrymme och finns nu högt upp på agendan.  

– Den stora skillnaden är att social hållbarhet har blivit en tyngre vägande faktor i de politiska diskussionerna, fortsätter Eva.

Sweco har på uppdrag av Karlskrona kommun genomfört en statistisk analys av levnadsförhållandena på stadsdelsområdesnivå. I analysen har Sweco bl.a. undersökt flyttmönster utifrån utbildningsbakgrund och förvärvsfrekvens, medelinkomst, upplåtelseformer och valdeltagande. Analysen är ett underlag för kommunens översiktsplanering och för kommunens fortsatta analyser och förebyggande insatser mot segregation.

– Det har skett en förflyttning av folkhälsofrågorna från att tidigare varit något perifert till att idag vara frågor som tas hänsyn till i t ex ÖP-arbetet. Idag görs en social konsekvensanalys i planarbetet och i ÖP-arbetet kommer den sociala hållbarheten att vägas in säger Eva.

Att folkhälsoarbetet nu finns med i kommunövergripande diskussioner tycker Eva är klokt. Som exempel lyfter hon fram problemet med bostadsområden i kommunen som idag enbart består av villor. Om föräldrarna går skilda vägar behöver det finnas andra bostäder i området att tillgå. Eva poängterar att den kommunala planeringen och verksamheten påverkar människan.

– Om vi inte bygger för människor hur ska vi då kunna växa till det antal vi säger vi vill nå, säger Eva  

Ser fördelar med att vara transparent

Karlskrona är en av de 32 kommuner som regeringen bedömer har socioekonomiskt eftersatta områden. Eva konstaterar att det finns områden i kommunen med exempelvis förhållandevis dåliga skolresultat, hög arbetslöshet och lågt valdeltagande. Eva ser fördelar med att vara transparent.

– Min utgångspunkt är att kunskap om hur levnadsförhållandena ser ut och har utvecklats över tid motiverar ekonomiska prioriteringar, säger Eva.

Genom att presentera statistiken digitalt på karta och låta användaren själv kombinera variabler hoppas Eva att intresset för statistiken och i förlängningen frågor om social hållbarhet ska öka.

-Vanligtvis pratar vi om utvecklingen i kommunen som helhet. Den diskussionen är många gånger för generell. Vi ser att en analys på områdesnivå behövs för att synliggöra utmaningarna och få till en förändring på riktigt fortsätter Eva.  

Styrkan med att jobba över förvaltningsgränserna

På frågan om Eva har något tips att ge till andra kommuner i arbetet med analys och insatser för social hållbarhet lyfter Eva fram värdet av att samla olika professioner i arbetet och att vara ödmjuk inför varandras uppdrag.

– Som tjänsteperson på kommunledningsnivå har jag bl.a. möjligheten att se till att det finns tillgänglig och begriplig statistik som förklarar sambanden och fångar kommunens utmaningar. Min uppfattning är att vi måste göra rätt från början, dvs. att lägga kraft och resurser på barnen. Verksamheternas insatser är avgörande och Kunskapsförvaltningen har en nyckelroll i arbetet för social hållbarhet, säger Eva.  

Eva vill också understryka att det krävs ett långsiktigt arbete för att få till en förändring.

  – Håll i och håll ut brukar jag alltid säga. Social hållbarhet är långa processer, fortsätter Eva.

Karlskrona har påbörjat sin resa

Eva upplever att Karlskronaanalysen har väckt fler frågor och kommunen genomför just nu medborgardialoger, skapar mötesplatser och jobbar för att stärka upp den kommunala närvaron.  

– Jag hoppas att Karlskronaanalysen ska väcka nyfikenhet hos fler. Man kan säga att vi har påbörjat en resa och nu ska vi ta oss till nästa station, avslutar Eva Dahlberg folkhälsostrategi i Karlskrona kommun.

/ Sara Lindberg
sara.lindberg@sweco.se

 

Profilbild
Författare
Nationalekonom med flera års erfarenhet av utredningsarbete, statistisk analys och projektledning. Jag gillar när nya idéer, perspektiv och aktuell kunskap i olika samhällsfrågor synliggörs och diskuteras.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.