Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Nyheter för elnätstariffer

18 april 2018

Energimarknadsinspektionens förslag om elnätstariffer blev verklighet häromveckan, nästan i varje fall.

Förslaget som ligger föreslår att det skall bli lättare att utveckla nya tariffer genom att tillåta pilotprojekt och stegvist införande. Vidare föreslås att elanvändare skall få bättre tillgång till information om tariffens utformning och hur de själva kan påverka sina nätkostnader. Det senare ex genom att införliva nättariffer i elpriskollen.

Vår tolkning är, om förslaget blir antaget, att det blir möjligt att testa nya tariffer för en begränsad krets kunder inom en koncession (som man får gruppera fritt) i upp till tre år. Som texten är skriven så kommer det vara möjligt att förlänga tester, med andra ord bedriva pilotprojekt längre än tre år. Förlängningar måste man dock ansöka om och få godkända av Energimarknadsinspektionen.

Lagrådsremissen säger inget om utformandet av tariffer, med andra ord inga regler om hög/låg-last effekt etc. Där gäller samma som tidigare, dvs att tariffer ska vara icke-diskriminerande, objektiva samt främja ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning.

Eftersom det inte finns med något i gällande förslag om utformningen av tariffen är vår bedömning att det inte kommer att komma något mer avseende detta inom överskådlig framtid. Med andra ord uteblir explicita krav på exempelvis tidsdifferentiering.

Förslaget avseende pilotprojekt innebär exempelvis att en tidsdifferentierad effekttariff som ett första steg kan införas för kunder inom vissa segment (exempelvis ett fåtal säkringsnivåer, värmepumpsägare och/eller elbilsägare) så att resterande kundkollektivet kan följa efter när man har slipat på sådant som administrativa processer, mättekniska detaljer och förändringarna har kommunicerats till kundkollektivet på ett tillfredställande vis. Vidare bedöms detta också minska risken i termer av över-/underdebitering då justeringar kan göras innan ett införande av ny tariff görs på bred front.

Har du inte läst förslaget och blir nyfiken så finns det här: http://www.regeringen.se/493d19/contentassets/b9f2f9e1fa294ae8ae30964595a6de65/lagradsremiss-elmarknadsfragor.pdf

Profilbild
Författare
Martin Nilsson arbetar med energimarknadsfrågor och rådger ofta elnätsbolag i ämnen kopplade till tariffer och mätning.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.