Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Nya bullervillkor för Copenhagen Malmö Ports (CPM) verksamhet i Malmö

22 november 2013

CMP meddelar i sitt nyhetsbrev att Länsstyrelsen nu har fattat beslut kring verksamhetens bullervillkor vilket är något som de själva ser positivt på. Lennart Pettersson, deputy CEO, tycker att de satta ljudnivåerna är fullt skäliga att leva upp till. 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar, NFS 2003:18, bör riktvärden för externt industribuller tillämpas även för hamnverksamhet. För lågfrekvent buller från hamnverksamhet bör riktvärdena i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) om buller inomhus tillämpas. Läs mer om aktuella riktvärden här.

Villkoren innebär att verksamheten inte får överskrida en ekvivalent ljudnivå på 57 dBA under dag- och kvällstid (07-18 resp. 18-22) samt 50 dBA under natten (22-07) utomhus vid bostäder. Detta innebär i realiteten att CMPs nya bullervillkor en betydande lättnad i jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden med 12 dB kvällstid, 10 dB nattetid och 7 dB dagtid. Detta får dessutom överskridas med ytterligare 10 dB nattetid (och 3 dB kvälls- och dagtid), dvs. totalt 60 dBA, vid maximalt tio tillfällen per år och bara om det inträffar särskilda händelser t ex driftstörningar eller haverier. Den maximala ljudnivån från en enskild bullerhändelse under natten får uppgå till 70 decibel och här får villkoret överskridas maximalt tio gånger per vecka vilket innebär en lättnad på 15 dB mot naturvårdsverkets riktvärde.

Som en grov tumregel kan man säga att 10 dB upplevs ungefär som en fördubbling av ljudnivån.

CMP anger att bullervillkoret möjliggör en utveckling av hamnverksamheten till maximalt 6000 fartyg per år.

Här kan du läsa hela CMPs artikel.

Som en reflektion så kan jag konstatera att riktvärdena avseende externt industribuller är svåra att klara, för att inte säga omöjliga, för en hamnverksamhet i stadsmiljö vilket det finns flera exempel på t ex i Helsingborg. I detta fall verkar även riktvärdena fungera som de ska dvs. just som en riktlinje för den lokala beslutande myndigheten, i detta fall Länsstyrelsen. Om de satta bullervillkoren är rimliga är dock en större fråga men troligt är att det finns boende i närområdet som nattetid kommer att bli väckta av hamnens verksamhet.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.