Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Nya avslutspriser på Elspot och Elbas?

25 november 2016

Idag tillåts avslutspriser på Nord Pool Spot variera mellan -500 EUR/MWh och 3 000 EUR/MWh men i framtiden kan detta komma att ändras. Den 14 augusti 2015 trädde Kommissionsförordning (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning i kraft. Förordningen ställer krav på att högsta avslutspriset ska ta hänsyn till värdet av uteblivna elleveranser (Value of Lost Load – VoLL). Det betyder att högsta avslutspris kan komma att höjas avsevärt.

Artikel 41 och 54 i förordningen berör en harmonisering av reglerna som styr hur sammankopplade dagen före- och intradagsmarknader sätter de gränser inom vilka avslutspriser tillåts variera. Senast 18 månader efter förordningens ikraftträdande skall alla nominerade elmarknadsoperatörer (NEMOs) inom EU, i samarbete med berörda systemansvariga, ha tagit fram ett förslag om harmoniserade högsta och lägsta avslutspriser för dagen-före resp. intradagsmarknaden. I Sverige har Energimarknadsinspektionen utsett Nord Pool Spot till NEMO.

Förordningen anger att förslaget skall ta hänsyn till en uppskattning av värdet på förlorad last (Value of Lost Load –  VoLL).

VoLL är ett viktigt begrepp i energy-only marknader. Om en marknads pristak sätts lägre än VoLL och elpriset därmed inte tillåts stiga till VoLL i situationer med effektbrist kommer elpriset inte att ge rätt signaler till marknadens aktörer avseende behov av ny kapacitet. I många länder anses dock mycket höga elpriser – om än tillfälliga – vara en politisk omöjlighet. Ett alternativ är att införa kapacitetsmekanismer där man sätter ett värde inte bara på energi (MWh), utan även på kapacitet (MW).

Elmarknadsoperatörerna har nu tagit fram ett gemensamt förslag och har i enlighet med artikel 12 i förordningen skickat ut förslaget på remiss till aktörer och intressenter på elmarknaden.

För sammankopplade dagen-föremarknader innebär elmarknadsoperatörernas förslag ett harmoniserat högsta avslutspris om 3000 EUR/MWh. Detta är det värde som redan idag används i marknadskopplingsalgoritmen Euphemia, och som förmodligen ligger under de flesta ländernas VoLL. I Sverige är den rekommenderade värderingen av utebliven elleverans till följd av effektbrist 66 000 SEK/MWh (2013 års penningvärde). För sammankopplade intradagsmarknader innebär förslaget ett harmoniserat högsta avslutspris om antingen 9 999 EUR/MWh eller 3 000 EUR/MWh. Elmarknadsoperatörerna motiverar de två möjliga spannen med att intradagsmarknader är baserade på kontinuerlig handel där prisgolv och pristak inte har samma uppenbara relevans som i auktions-baserade dagen-före marknader även om gränserna behövs av rent tekniska skäl.

Elmarknadsoperatörerna skall överlämna det slutliga förslaget till sina respektive tillsynsmyndigheter senast den 14 februari 2017. Därefter har tillsynsmyndigheterna sex månader på sig att ta ett samordnat beslut.

> Läs mer om konsultationen

> Läs mer om  Kommissionsförordning (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.