Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Nulägesanalyser -ett viktigt verktyg i arbetet mot målen i Agenda 2030

2 december 2020

Som samhällsanalytiker på Sweco jobbar jag i flera uppdrag som möjliggör en hållbar utveckling. I flera av uppdragen tar vi utgångspunkt i ett verktyg för nulägesanalys för Agenda 2030. Det ger kommuner och regioner en förståelse för vilka utmaningar de står inför. Verktyget visar tydligt hur långt de kommit inom de olika målen.

Genom att förstå hur kommunen eller regionen ligger till avseende målen i Agenda 2030 kan de peka ut en tydlig riktning framåt. Analyserna möjliggör för dem att utifrån faktaunderlag och förståelse för de olika utmaningar de står inför. Det är med rätt kunskap och förståelse som hållbara val görs. Ibland kan just ledet kring analyser hoppas över i tron om att man snabbar på processen eller minskar kostnaderna. Men det är bättra att vara smartklok än efterklok, speciellt i arbetet med Agenda 2030 där man vill satsa all energi och resurser rätt.

En av våra kunder, Marja Mustonen Prim verksamhetsutvecklare på Länsstyrelsen i Örebro län, som jobbat aktivt med nulägesanalyserna berättar att verktyget gav dem en kunskapshöjning kring vad Agenda 2030 är och även hur respektive verksamhet kan jobba mot de globala målen. Nulägesanalysen förstärkte även den bild som redan fanns inom organisationen och kunskapshöjningen gjorde att fler verksamheter inom länsstyrelsen började jobba mer aktivt med de globala målen och Agenda 2030.

Genom en samlad bild var det sedan enklare att sammanställa verksamheternas och kommunernas arbete. Merja poängterar vikten av att nulägesanalysen får vara ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras och utvecklas utifrån länsstyrelsens och kommunernas behov. Nulägesanalysen används som en grund i det arbete som sedan kommer att ske inom respektive kommuner i regionen.

Vi ser liknande effekter i andra verksamheter som jobbar med verktyget för nulägesanalyserna för Agenda 2030. De hjälper kommuner och regioner att prioritera mellan olika områden inom den aktuella verksamheten. Genom att förstå utvecklingen ur ett historiskt perspektiv blir även nulägets samt framtidens utmaningar och möjligheter enklare att förstå.

Att stanna upp, förstå och analysera nuläget kan ge mer styrka i arbetet mot de uppsatta målen, vilket i det här fallet är de globala målen.

Vill du veta hur din organisation ligger till i förhållande till målen i Agenda 2030?

Swecos samhällsanalytiker har utvecklat en metod för att kartlägga och analysera hur en kommun eller region befinner sig avseende hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Metoden bygger på kvantitativa data från ett 30-tal datakällor och omfattar 70 indikatorer.

Vill du veta mer? Kontakta:

Gästbloggare
Ellen Khan 
070 – 861 83 42 
ellen.khan@sweco.se

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.