Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Multipla shippers – snart på den nordiska elmarknaden?

24 mars 2017

El med fysisk leverans handlas idag enbart på elbörsen Nord Pool. Kommissionsriktlinjen om fastställande av kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) öppnade dock för konkurrens mellan elbörser i Europa. Den centraleuropeiska elbörsen EPEX SPOT har meddelat att man har för avsikt att etablera sig i Sverige när den gemensamma europeiska lösningen för intradagshandel (XBID) som är under utveckling är på plats. Ett arbete med syfte att ta fram en ny marknadsstruktur för att hantera fler än elmarknadsoperatör per budområde har därför startat i Norden.

Bland annat pågår det ett arbete med att bestämma hur shipping skall gå till på elmarknader med flera elbörser. Shipping är ett nytt begrepp i elmarknaderna som togs fram i samband med att handelsplatser i olika budområden kopplades samman. En shipper är en aktör som agerar mellanhand för nettoflöden mellan olika handelsplatser.  Om ett nettoflöde uppstår från budområde A till budområde B agerar shippern köpare i A och säljare i B. Dessutom är shippern balansansvarig i båda områden, och ansvarar dessutom för att samla in avgifter för användande av utlandsförbindelser för utbetalning till ägarna av dessa förbindelser.

Shipping är numera ett väletablerat begrepp på integrerade dagen-före-marknader i Europa. I samband med att intradagsmarknader kopplas ihop måste shipping-begreppet anpassas för att även passa dessa. Dessutom måste begreppet anpassas för att hantera det faktum att det i framtiden kommer att finnas multipla handelsplatser verksamma per budområde.

Shippers spelar en central roll i integrerade elmarknader och det ställs höga finansiella krav på de aktörer som vill agera shipper. Det är därför naturligt att fråga sig vilka aktörer som får agera shipper, hur tillsyn av dessa aktörer skall utövas samt hur många shippers det skall finnas.  De nordiska systemoperatörerna tog ursprungligen fram ett förslag som gick ut på att det skulle finnas en central shipper för hela Norden. Man har dock blivit tvungen att backa från detta förslag och kommer istället sannolikt att föreslå en modell där multipla shippers tillåts agera i Norden. Denna modell är även den som redan antagits i ett antal europeiska elmarknader.

XBID förväntas vara på plats i slutet av tredje kvartalet 2017.

/Andrea Badano, andrea.badano@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.