Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Ljudkrav i byggbodar

3 juni 2020

På byggarbetsplatser finns byggbodar avsedda för arbetsledningen och byggmöte mm. Det väcker frågan vilka ljudkrav som byggbodarna omfattas av. Jag kontaktade Boverket där Akustiker Peter Petterson gav mig följande svar:

  • Om det är en tillfällig uppställning under 2-3 månader kan avsteg från BBR göras.
  • Om det är en tillfällig uppställning längre tid än 2-3 månader bör BBR gälla.

Vidare påpekar Peter Petterson att det är kommunen som har tillsyn och kan/bör göra bedömningen i vilken utsträckning BBR ska gälla i det enskilda fallet när det gäller samhällets krav. Beställaren (byggföretaget) kan också ställa ett krav mot leverantören av byggbodarna men samhällets krav (där kommunen har tillsyn) bör utgöra ett minimikrav. Byggföretagen har ett arbetsgivaransvar mot sina medarbetare och bör sträva efter en god arbetsmiljö. Eftersom produktionen kan medföra en hög ljudnivå på en byggarbetsplats finns det extra stor anledning att skapa en attraktiv ljudmiljö under möten, kontorsarbete och rast.

Samhällets krav återfinns i BBR, Boverkets Byggregler. I BBR avsnitt 7:22 står följande: ”Byggnader som innehåller lokaler, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.”

Enligt allmänt råd i BBR är kravet i avsnitt 7:22 uppfyllt om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C uppnås. Om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet (d.v.s. uppfylla ljudklass C) ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls (dvs att ”de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet”).

Detta innebär alltså att om byggbodarna endast ska stå en kortare period, upp till 3 månader, kan avsteg från BBR göras. I annat fall är det BBR som gäller, men att BBRs krav kan uppfyllas på olika sätt. Samtidigt är det ofta så att kortare perioder, säg 3 månader, på olika byggarbetsplatser läggs till varandra och bildar ett arbetsliv av dålig ljudmiljö.

Är det då praktiskt möjligt att uppfylla BBRs ljudkrav i byggbodar? Enligt min erfarenhet är det oftast luftljudsisoleringen det uppstår klagomål kring. För att uppfylla ljudklass C, eller komma så nära som möjligt, gäller det att lägga planlösningen strategiskt. Väggarna som skiljer bodarna åt håller i regel relativt hög luftljudsisolering, ca 40-44 dB, då detta är ytterväggar med isolering samt att risken för flanktransmission är mindre. Det läckage som sker mellan dessa rum är ofta överhörning via korridor.  Om kontor och mötesrum placeras efter varandra med dörrarna mot en lång korridor kommer ljudkrav mellan kontoren med stor sannolikhet att innehållas. Överskridande kan dock ske mot korridor där väggarna ofta är tunna och har oklassade dörrar samt odämpade överluftsdon. Därför rekommenderas att kontor med krav på sekretess placeras i slutet av korridoren, där färre personer vistas.

Finns särskilda önskemål om god luftljudsisolering i byggbodar kan det vara en idé att diskutera detta med leverantören av byggbodarna innan beställning, samt vid behov även ta kontakt med en akustiker.

Profilbild
Författare
Eva är Akustiker på Sweco sedan 2015. Hon har en byggnadsingenjörsexamen från LTH och har tidigare arbetat kommunalt och statligt med förvaltning av fastigheter. Eva brinner inte bara för bra akustik, utan har även ett stort engagemang i frågor som rör miljö, hållbarhet och djur-rättsliga frågor.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.