Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Livscykelanalys för klimatsmart byggande

7 november 2018
FN klimatpanel och varför klimatsmart byggande är viktigt

Nu i oktober kom FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ut med en ny  kunskapssammanställning, en specialrapport över möjligheterna begränsa uppvärmningen till 1,5 grad.

Där visar de att forskningen pekar på att vi endast har ett årtionde på oss att minska vår klimatpåverkan tillräckligt, om höjningen av temperaturen skall kunna begränsas till 1,5 grader. Rapporten visar att temperaturen redan höjts med 1 grad jämfört med tiden före industrialiseringen, och att allt tyder på att det blir 3 grader varmare vid sekelskiftet om vi inte ändrar våra samhällssystem. Vi ser redan stora konsekvenser av 1 grads uppvärmning. 3 grader skulle få enorma effekter på möjligheten för oss människor att upprätthålla vår välfärd. För att ha en chans att nå 1,5-gradersmålet krävs drastiska förändringar. Det krävs att vi minskar utsläppen med 45 procent till 2030 och år 2050 måste utsläppen vara noll.

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av samhällets klimatpåverkan. De inhemska utsläppen av växthusgaser inom bygg- och fastighetssektorn var cirka 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015, vilket motsvarar cirka 18 procent av Sveriges totala inhemska utsläpp. Av dessa utsläpp kommer cirka 55 procent från uppvärmning av byggnader, cirka 26 procent från byggverksamhet (nyproduktion/rivning) och resterande cirka 19 procent från övrig fastighetsförvaltning (renovering/ombyggnad). Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta ska ske samtidigt som befolkningen växer, behovet av bostäder ökar och infrastruktur måste byggas ut.

Styrmedel och verktyg

Med åren har klimatpåverkan från användningsskedet minskat, mycket på grund av att hus byggs med lägre uppvärmningsbehov, men utsläppen från själva byggandet av fastigheter och infrastruktur har först på senare år uppmärksammats. De incitament vi har idag för att minska utsläppen från byggandet är främst vid de byggen som miljöcertifieras, där högre betyg eller extra poäng ges om man uppfyller kriterier för livscykelanalys (LCA).

Boverket har föreslagit att år 2020 ska livscykelperspektivet vara en utgångspunkt för all ny- och ombyggnad liksom vid förvaltning av befintliga byggnader. Boverket arbetar på uppdrag från regeringen med att utvärdera lämpliga arbetsmetoder och styrmedel för att minska klimatpåverkan från byggprocessen. I rapporten Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan har bland annat gränsvärden för klimatutsläpp från nya byggnader tagits upp som ett möjligt framtida styrmedel.

Livscykelanalys (LCA) kan alltså användas för att beräkna hur mycket utsläpp av växthusgaser ett projekt ger under byggnation och i bästa fall under hela byggnadens livscykel. Resultatet analyseras för att se vad som kan effektiviseras för att reducera utsläppen så mycket som möjligt.

Optimalt används LCA i ett tidigt skede av byggprocessen, när man har möjlighet att påverka som mest och därefter igenom hela projektet, för att följa upp och fatta beslut om så klimatsmarta val som möjligt.

Ur ett LCA-perspektiv kan fastighetens livscykel delas in i olika faser så som produktskede, byggprocess, driftskede och slutskede. Dessutom kan man analysera processer utanför byggnadens livscykel såsom återvinning av byggmaterial efter att byggnaden har rivits.

Livscykelmodell för en byggnad eller byggprodukt enligt standard om Hållbarhet hos byggnadsverk.
Arbetsmetod på Sweco

På Sweco arbetar våra LCA experter gärna nära projektorganisationen i dialog med projektledaren, arkitekten och konstruktören med olika LCA verktyg för att minska klimatpåverkan från byggprocessen. Vi är också gärna med och utformar ett så klimatsmart driftskede som möjligt som både minskar klimatpåverkan och sparar pengar. Att börja analysera detta redan nu är ett bra sätt att minimera framtida risk, genom att förbereda sig på de lagkrav som troligen kommer snart.

Just nu håller Sweco på att ta fram BIM Vision en tjänst för visualisering och mängdning av klimatpåverkan i en byggnad genom värdebaserad färgindikation i en BIM modell. På så sätt levererar tjänsten en visuell överblick över fastighetens klimatpåverkan samt mängder CO2 i olika livsskede. BIM Vision utvecklas både för infrastruktur- och husprojekt och skall kunna visualisera och leverera mängdningsförteckningar med olika typer av miljöpåverkan och kostnader.

 

Författare
Annelie arbetar på Sweco med hållbar fastighetsutveckling i nära samarbete med installationskonsulter. Arbetet innefattar bland annat att energieffektivisera och miljöcertifiera fastigheter, genomföra livscykelanalyser och inte minst att arbeta fram strategier för att utveckla framtidens hållbara fastigheter.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.