Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Placering av laddstationer och antal laddningspunkter, baserat på 50 % elbilar år 2030 samt trafikflöden, laddningsfrekvens m.m.

Laddinfrastruktur för elfordon längs väg E12

7 maj 2020

Sweco stödjer omställningen till en fossilfri transportsektor och presenterar idag en utredning om förutsättningarna för utbyggnad av publik snabbladdning längs E12, ”Blå Vägen” genom Västerbotten.

För att kunna minska utsläppen från transportsektorn är det viktigt att skapa en god täckning av laddstationer för elfordon i hela Sverige. Sweco har tidigare, på uppdrag av Trafikverket, pekat ut de större vägar där det finns vita sträckor vad gäller laddinfrastruktur. Det har helt enkelt varit svårt att göra längre resor med elbil i dessa stråk på grund av avsaknad av laddstationer.

Vi på Sweco presenterar idag resultaten från en ny utredning, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten, där vi har tittat på förutsättningarna för en utbyggnad av publik laddinfrastruktur längs väg E12, från Holmsund i öst, till Mo i Rana i väst. Förutsättningarna är en uppskattad andel elbilar på 50 procent år 2030, samt att snabbladdning ska erbjudas, för att hålla nere laddtiden och därmed restiden. Projektet att möjliggöra publik snabbladdning längs E12 är finansierat genom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden med Föreningen Blå vägen, Skellefteå Kraft och Umeå Energi som medfinansiärer. Intresset för rapporten är stort. Ett hundratal deltagare från många olika sektorer såsom energibolag, elnätsbolag, färjerederier, lanthandlare, destinationsbolag, kommuner och statliga myndigheter deltar under den temadag om elbilar och laddinfrastruktur som arrangeras den 7:e maj. Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Västerbotten samt projektfinansiärer.

Sweco har tittat på följande:

  • Frågor kring reglering, bygglov och planfrågor.
  • Utformning vad gäller funktion, tillgänglighetsanpassning och trygghet.
  • Rekommendationer gällande placeringar av laddstationer utifrån dialog med kommuner, tillgång till service och anslutningsmöjligheter till elnät.
  • Analys av behovet av antalet laddningspunkter, utifrån trafikflöden, laddningsfrekvens (kopplat till räckvidd, energiförbrukning och avstånd mellan laddstationerna) och hur stor del av batteriets lagrade energi som fylls på per session.
  • Kommunikation med elnätsbolag med områdeskoncession. Dessa har bidragit med preliminära kostnader för nätförstärkningar.
  • Rekommenderad process för anslutning till elnätet.
  • Investerings- och driftskostnader för laddstationer med 50 kW respektive 150 kW laddeffekt.
  • Möjligheter till investeringsstöd.

Slutsatserna och rekommendationerna inkluderar förslag till placeringar av laddstationer och antal laddningspunkter med 150 kW laddeffekt, vilka investeringar som krävs, hur processen för anslutning till elnätet bör se ut och vad som förbättrar förutsättningarna för att uppnå en marknadsdriven utveckling.  Diskussionspunkter är den osäkerhet trafikflödesräkningar ger för analysen av laddningspunkter, då resvaneundersökningar saknas. Även bristen på regler och krav vad gäller tillgänglighetsanpassning och drifthållning av laddstationer kräver insatser. Sweco bedömer att vi går mot en marknadsdriven utveckling vad gäller publik laddinfrastruktur men att det för vissa stråk i landet krävs förstärkta insatser genom bland annat investeringsstöd.

Rapportförfattare: Anders Schweitz, Maria Xylia, Cecilia Wallmark, Daniel Petrovic.

I rapporten ges exempel på hur kommuner kan förbereda för snabbladdare .
Författare
Anders Schweitz är seniorkonsult inom energisystem. Han arbetar strategiskt med inriktning mot en fossilfri transportsektor, bland annat med laddinfrastruktur men även med fokus på vätgas för bränslecellsfordon. Gällande vätgas har Anders även genomfört teknoekonomiska analyser för användning av vätgas inom industri och för energilagring. Vidare har Anders erfarenheter av hållbara mobilitetslösningar, miljökrav på transporter i upphandlingar och bilpoolslösningar men även energilagring i allmänhet och energisimuleringar. Anders har också tolv års erfarenhet av trafik- och samhällsplanering. Kontakt: anders.schweitz@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.