Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Kan vi återvinna mer jordmassor istället för att deponera dem?

15 oktober 2020

Sverige är inne i en spännande fas med stora infrastrukturprojekt och byggnationer. I samband med dessa projekt uppstår ofta överskottsmassor vid schaktning. Överskottsmassorna innehåller vanligtvis olika föroreningar och klassas som avfall. Massorna behöver behandlas om de ska kunna återvinnas utan risker för människa och miljö.  

I dagsläget deponeras överskottsmassorna i stor utsträckning vilket bland annat beror på de låga deponikostnader som finns i Sverige. Om dessa massor istället behandlades skulle möjligheten till återanvändning öka, vilket skulle bidra till ett mer resurseffektivt kretslopp och ett mer cirkulärt samhälle. Avfall Sverige och Sweco har därför i den nyligen publicerade rapporten 2020:26 undersökt vilka kostnadseffektiva behandlingsmetoder som idag finns tillgängliga som ett alternativ till deponering. Undersökningen har utförts i två delar; dels en litteraturstudie för att identifiera aktuella metoder, dels intervjuer med aktörer i branschen för att fördjupa informationen kring de olika behandlingsmetoderna. 

I rapporten redovisas följande metoder; siktning, jordtvätt, termisk behandling, stabilisering/solidifiering samt kompostering. De olika metoderna skiljer sig åt vad gäller bland annat kostnad, behandlingskapacitet samt vilka föroreningar som kan reduceras. Den viktigaste utgångspunkten vid metodval är innehållet i massorna både avseende föroreningar och mängden finmaterial. 

I rapporten konstateras att för att Sverige ska ta sig högre upp på EU:s avfallstrappa när det gäller förorenade massor, behövs fler incitament för att massorna inte ska deponeras. Exempelvis kan deponering av förorenade massor beläggas med deponiskatt eller att andra styrmedel införs som förenklar avsättningen för behandlade massor. 

I Sverige finns idag ett stort behov av massor för nya anläggningsprojekt. Genom att behandla överskottsmassorna istället för att deponera dem kan en del av detta behov fyllas. Ytterligare en viktig aspekt är att det, framförallt i storstadsområdena i Göteborg och Stockholm, börjar bli brist på deponikapacitet samtidigt som fler och fler deponier runt om i landet redan har sluttäckts. Det är därför viktigt inför framtiden att redan nu styra riktningen bort från deponier när det gäller massor som kan behandlas på annat vis, och enbart deponera de massor där inga andra alternativ finns. 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.