Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Kan vatten vara smart?

5 april 2018

Självklart inte! Men visst kan vi vara smarta i hur vi hanterar vårt vatten i samhället. Arvid Nelehag, gruppchef på Sweco Environment och medlem i Swecos expertnätverk inom Smarta städer arbetar dagligen med frågor om hur vi kan använda ny teknik för att finna smarta lösningar för vatten, som är en av våra mest värdefulla resurser.

Arvid Nelehag, smarta städer expert inom vatten och miljö på Sweco

 

Här nedan har han gett några exempel på hur vi kan arbeta SMART med vatten:

Dag- och spillvatten

En stor utmaning för kommuner är bristande underhåll av VA-nätet och områden där dagvattnet är felaktigt kopplat till spillvattennätet. Vi ser även en utveckling där regnen blir kraftigare och intensivare vilket har ökat och kommer ytterligare öka belastningen på VA-nätet, reningsverken och i slutändan belastningen på våra hav och natur.

Men vad betyder tillskottsvatten i spillvattennätet?

Mer vatten till spillvattennätet och reningsverken innebär ökad

  • energianvändning
  • kemikalieanvändning
  • breddning (orenat spillvatten som åker ut i naturen)
  • ökad risk för översvämning

som summeras till ökad belastning på miljön och högre kostnader för oss alla som använder vatten.

Hur kan vi göra dag- och spillvattennätet smartare?

Med uppkopplade nivå och flödesmätare i VA-nätet tillsammans med lokala väderstationer får vi ett SMART VA-nät där investeringar för underhåll enklare kan prioriteras, och möjlighet att förutse och undvika översvämningar och breddning.  Har vi bra koll på flöden och nivåer kan vi styra vattenflödet. Med bättre koll på flödet går även VA-taxan att anpassas så att den som belastar nätet mer får betala mer.

Ett annat sätt att ta till vara på resursen (ja, vatten som flödar är en energiresurs) är att omvandla rörelseenergi till ett energislag med högre värde. Ytterligare ett sätt är att utvinna fjärrvärme.

Kombinerar vi ett SMART VA-nät med att interagera hanteringen av dagvatten i landsarkitekturen kommer vi inte bara spara pengar, minska energiförbrukningen och belastningen på naturen, utan även få ett vackrare samhälle.

En utmaning vi står inför är tillgången på rent dricksvatten. Nivåerna i grundvattenmagasinen blir allt viktigare att mäta och övervaka. Här finns möjligheter att koppla priset efter utbud och efterfrågan för att få använda vatten av dricksvattenkvalitét.

Sjöar, vattendrag och hav

Även här finns det stora möjligheter att mäta, analysera och modulera för att hitta hållbara lösningar. Hur mår den där tjärnen uppe i fjällen? Kalkar vi sjön vid rätt tidpunkt? Vilka flöden är det egentligen från bäcken som rinner igenom gruvområdet? Ja, möjligheten att mäta och övervaka, inte bara i det urbana samhället, utan även långt ifrån infrastruktur är oändliga. Vad vill du mäta? Vad behöver du hålla koll på? Vad är viktigt för dig?

Så vatten kan inte vara smart men vi kan arbeta smart med våra olika typer av vatten.

Har du mer frågor om det här inlägget?

Kontakta Arvid Nelehag

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.