Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Jämställdhetsintegrera er verksamhet med fler perspektiv än kön

8 december 2020

Regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JIM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Åtta nya myndigheter ingår i den nya programperioden.

En nyhet i den kommande programperioden för JIM 2020 – 2025 är att myndigheterna inte bara ska åtgärda jämställdhetsproblem i den egna verksamheten. Myndigheterna ska också, i samverkan med relevanta samhällsaktörer, bidra till att öka jämställdheten i sektorn och i samhället. Sedan 2013 har ett 60-tal myndigheter medverkat i programmet. I den nya programperioden ingår åtta nya myndigheter:

  • Elsäkerhetsverket
  • Energimyndigheten
  • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
  • Naturvårdsverket
  • Riksantikvarieämbetet
  • Svenska Institutet för europapolitiska studier
  • Trafikverket
  • Transportstyrelsen

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har betonat vikten av att Trafikverket och Transportstyrelsen nu blir JiM-myndigheter:

”Jag vill att både våra myndigheter och transportsektorn som helhet systematiskt jobbar med att utveckla jämställdhetsarbetet.” (Regeringskansliet, Fortsatt utveckling av jämställdhetsintegrering i myndigheter, 1 oktober 2020.)

Jämställdhetsarbetet ska genomsyra både planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning. När vi jämställdhetsintegrerar kan vi fokusera på enskilda delar av en organisation, eller hela verksamheten. Flera olika perspektiv kombineras. Förutom kön och ålder integrerar vi exempelvis också territoriella-/geografiska perspektiv i syfte att utmana urbana normer och överbrygga ojämlika villkor mellan olika platser i landet.

När nu Tillväxtverket fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med 22 utvalda statliga myndigheter ta fram förslag till metodstöd för landsbygdsanalys och konsekvensbedömningar som ett sätt att stötta statliga myndigheter i arbetet med att, utifrån sina respektive ansvarsområden, synliggöra, beakta och integrera landsbygdsperspektiv, ser vi att det finns mycket att lära av arbetet med jämställdhetsintegrering. Oavsett vilket perspektiv det handlar om, finns möjlighet att skapa ökad rättvisa och kvalitet i flera delar av organisationen – från strategisk nivå, utredning och analys till uppföljning och lärande.

Kraften i att jämställdhetsintegrera med fler perspektiv än kön är den fördjupade analysen och förståelsen för verklighetens komplexitet. När vi exempelvis ska göra urval till samhällsekonomiska analyser säkrar vi inte enbart god representativitet i data utifrån exempelvis kön och ålder. Vi säkrar också att data representerar både täta och glesa geografier. Vår data behöver representera samhällets mångfald, oavsett om det handlar om kön, geografi eller annan typ av mångfald. En sådan analys får en fördjupad kvalitet. Slutsatser som dras och rekommendationer som ges blir robusta.

Som relevant samhällelig aktör med stora uppdrag inom bland annat trafik- och energisektorn ser vi fram emot att bidra i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Läs mer på sweco.se/jamstalldhet

Gästbloggare
Beatrice Bengtsson
beatrice.bengtsson@sweco.se
072-221 59 79

Så kan vi hjälpa dig!

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.