Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Jämställdhetsarbetet i energibranschen går långsamt

27 juni 2019

Mälardalens högskola har i samarbete med Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige tagit fram en ny rapport där man kartlagt jämställdhet och mångfald i energibranschen. Rapporten slår fast att det går trögt att få in fler kvinnor i energibranschen men att mångfalden i branschen, vad gäller utländsk bakgrund, ökat i snabbare takt.

Rapporten heter ”Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring” och finns att läsa i sin helhet här. Kartläggningen identifierar inledningsvis företagen som ingår i energisektorn. Energibranschen har avgränsats till företag som arbetar inom så väl produktion, distribution som energianvändning. Av de av 1650 företag som granskats har 1009 identifierats tillhöra energibranschen. Dessa företag har totalt 67 616 anställda och branschen finns representerade i 268 av Sveriges 290 kommuner.

Granskningen har gjort under perioden 2007-2017. Under denna tidsperiod så har antalet anställda i energibranschen varit konstant omkring 68 000-70 000 anställda. Mälardalens högskola har med hjälp av aggregerade data från SCB kunnat analysera de anställdas bakgrund, utbildning, kön och ålder.

Resultatet från studien visar att medelåldern i branschen har ökat under tidsperioden med 0,7% från 43,9-44,6 år och att branschen i allt högre grad har akademiserats. Andelen i branschen med universitetsexamen har ökat kraftigt sedan 2007 och andelen med gymnasieexamen eller högre har ökat med 61%.  

Vad gäller jämställdhet kan konstateras att fördelningen mellan mäl och kvinnor har ökat väldigt långsamt under tidsperioden 2013-2017. Andelen kvinnor bland de anställda har ökar svagt framåt 23,3% till 23,5%. Bland chefer så har utvecklingen gått snabbare, från 19,5% till 22,2%. En av huvudslutsatserna i rapporten är dock att de kvinnliga medarbetarna ofta finns i stödfunktioner.

Topp 5 yrken bland män i energibranschen:

  • Ingenjör och tekniker inom elektroteknik
  • Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning
  • Civilingenjör i elektroteknik
  • Övriga civilingenjörsyrken
  • Företagssäljare

Topp 5 yrken bland kvinnor i energibranschen:

  • övriga kontorsassistenter och sekreterare
  • kundtjänstpersonal
  • ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
  • övriga civilingenjörsyrken
  • ekonomiassistenter

Även mångfald vad gäller utländsk härkomst har analyserats i studien. Under perioden 2013-2017 har antalet anställda med utländsk härkomst ökat från 12,2% till 13,8%.

Swecos energiverksamhet har som mål att till år 2021 öka mångfald och jämställdhet. Målen för jämställdhet är 40-40-40, det vill säga att till år 2030 ha 40 % kvinnor bland de anställda, 40 % kvinnliga gruppchefer och 40 % kvinnor i ledningsgruppen. Sweco har sedan 2015 en arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor som jobbar för att öka jämställdhet och mångfald på Sweco. Vill du veta mer om arbetsgruppen för jämställdhet? Kontakta emma.wiesner@sweco.se

Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.