Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Innovativ stadsutveckling för hållbara städer

6 december 2021

En väg till en mer hållbar stad är att ha ett mångdimensionellt perspektiv i såväl planering som användning av ytor. Det innebär exempelvis att man även tar med ytor under jord i beräkningen och använder fysiska strukturer i staden multifunktionellt. För att lyckas behöver man ett innovativt tillvägagångssätt. Hur kan ett innovativt arbetssätt göra den urbana miljön mer resilient? Vilken typ av förändringar ska man förbereda sig på? Hur kan innovativ stadsutveckling öka den sociala hållbarheten? Läs vidare för svar och tankar kring dessa frågor.

Vilka är de stora förändringarna och trenderna som påverkar oss och som ställer krav på att vi tänker annorlunda när vi planerar och bygger morgondagens städer och samhällen?

En trend är den snabba teknikutvecklingen. Man brukar prata om att den är exponentiell – alltså att den fördubblas, både vad gäller prestanda och funktionalitet, samtidigt som kostnaden sjunker. Utifrån denna logik kommer de kommande hundra åren att motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling (!). Den exponentiella teknikutvecklingen är inget nytt fenomen. Den beskrevs redan år 1965 av Gordon Moore och blev senare känd som Moores lag, https://sv.wikipedia.org/wiki/Moores_lag. Exempel på tekniker som utvecklas exponentiellt är solceller och vindkraft.

En betydande del av teknikutvecklingen är automation, som nu byggs in i allt från planering till projektering, byggande och förvaltning. Om man tar konsultsidan kan vi t.ex. med hjälp av automation kraftig få ned tiden för att designa en fastighet eller en tunnel samtidigt som kvaliteten ökar (mänskliga fel minskar och resultatet blir standardiserat). I produktionsledet kan man använda byggrobotar, drönare och 3d-printing för att automatisera olika arbetsmoment. Vi ser också en framväxt av IoT och avancerad BIM som gör att vi i allt högre grad kan planera, projektera och visualisera allt mer i digitala tvillingar, alltså i digitala kopior av verkligheten. Behovet av att vara på plats minskar, vilket i förlängningen kan ge positiva effekter på miljön, då vi kan undvika en hel del resor. 

Apropå miljö är ju förstås hållbarhet samhällstrenden nummer ett. I princip alla bolag och organisationer inser idag att hållbarhet inte bara är det enda rätta rent moraliskt utan även att det är affärskritiskt. För att vara relevant i morgondagens konkurrentlandskap behöver hållbarhet vara en del av bolagens kärnverksamhet och erbjudande. Ett område på framväxt är cirkularitet, eller cirkulärekonomi. Förra året beslutade Regeringen om en nationell strategi för cirkulär ekonomi, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/sverige-staller-om-till-en-cirkular-ekonomi/

Den pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället och är en viktig del om Sverige ska lyckas bli världens första fossilfria välfärdsland. Det handlar om att skapa samhällen utan avfall där allt återanvänds och återvinns. Flera kommuner undersöker t.ex. hur man kan göra de tekniska försörjningssystemen, så som VA, vatten, energi, mer cirkulära i slutna kretsloppsystem.

Givet dessa förändringar, var behövs innovation som mest framöver? 

I och med att förändringar sker i snabbare takt är det också svårare att förutse framtida behov och därmed kan vi inte bygga in oss i låsta strukturer som inte går att rubba. Om vi tar tex broar byggs de ofta för att hålla i över 100 år, men hur ska vi kunna veta hur vi ska bygga något som ska hålla i 100 år om vi inte ens vet hur behovet ser ut om fem år? Hur resvanorna och efterfrågan ser ut år 2121 är omöjligt att veta. Därför behöver vi bygga in flexibilitet i det vi designar och bygger. Det måste gå att ändra den byggda miljöns funktioner på ett inte alltför kostsamt och ohållbart sätt. Vi behöver också bygga mer multifunktionalitet. Framtidens bro kanske inte bara är en bro, utan också en mötesplats, en konstutställning, en marknadsplats eller en sportanläggning? Vi behöver betrakta staden som mångdimensionell och nyttja ytor mer effektivt, även under jord. 

Använda ytorna under jord 

Det finns mycket som kan flyttas under jord för att vi ska kunna utnyttja stadens rum på bästa sätt. Några exempel som redan är vanligt förekommande är förstås parkeringsplatser och tunnelbana, men det finns också möjligheter för underjordiska godstransporter – de så kallade sista mil-transporterna. Andra exempel är avfallstransporter, datahallar, köpcentrum, arkiv, bibliotek, idrottshallar, lager och till och med matodlingar. Då underjordiska temperaturer är ganska stabila minskar kyl- och uppvärmningskostnaderna, vilket skulle kunna minska energiutgifterna en hel del. Underjordiska byggnader ger också en inbyggd ljudisolering och är mindre mottaglig för extrema väderförhållanden. Underjordiska strukturer kan bättre stå emot klimathot som översvämningar, kraftigt regn, stormar och erosion. Läs mer här; https://www.sweco.se/aktuellt/nyheter/i-framtidens-smarta-och-hallbara-stad-utnyttjar-vi-utrymmena-under-jord/

Bild från projektet Stockholms framtida reningsverk (Henriksdals reningsverk. Källa: Stockholm Vatten och Avfall

Framtiden är svår att förutsäga men en sak vi kan vara säkra på är att business as usual inte funkar och vi behöver hitta nya sätt att lösa dagens och morgondagens utmaningar på. 

Och hur får man till detta i praktiken, Hur får man innovation att hända?

Innovationsprocesser kan vara krångliga, och ofta ligger fokus på idégenerering, men det svåra är sällan att komma på nya idéer. Det svåra är att sen utveckla idéerna på ett sätt som skapar största möjliga värde. 

För att få innovation att hända behöver man skapa rätt förutsättningar och det gör man genom ett systematiskt och strukturerat angreppssätt. Här kommer innovationsledning in som en viktig pusselbit. Ett innovationsledningsstöd ökar kraftigt möjligheterna för verklig innovation. På Sweco har vi under de senaste åren byggt upp ett innovationssystem för att öka förutsättningarna för mer innovativa lösningar åt våra kunder och oss själva. I systemet ingår bl.a. en innovationsportal dit medarbetarna kan skicka in sina innovationsidéer, en innovationsprocess för hur vi tar de bästa idéerna hela vägen till utveckling, implementering och värdeskapande och en verktygslåda med olika innovationsmetoder. Vi erbjuder förstås även innovationsledningstjänster till våra kunder, gamla som nya. Besök gärna Sweco On Demand, vår e-tjänsteportal, för att läsa mer om våra innovationsledningstjänster: https://ondemand.sweco.se/?s=innovation.

ISO-standarderna för innovationsledning ger en bra vägledning till hur man kan jobba systematiskt och strukturerat med innovation. Med standarderna som ramverk kan man bl.a. skapa ordning bland begrepp och definitioner, bredda förståelsen för innovation och hur innovationsförmågan kan förbättras i ett företag eller organisation och förbättra samarbetet mellan olika innovationskluster. Sweco ingår i SIS/TK 532 Innovation management som är Svenska standardiseringsinstitutets kommitté för innovationsledning. Genom det arbetet är vi med och påverkar innovationsledningsstandarderna nationellt och globalt. Läs mer om innovationsledningsstandarderna här: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk532/.

Vi har idag ett stort genomförandeunderskott och många smarta lösningar skalas inte upp.  Jag ser en god möjlighet att i större utsträckning använda städers infrastrukturer, t.ex. energi, avfall, IT, transporter och fastigheter, som testbäddar och demoanläggningar för att driva på innovation.

En sista sak att nämna i sammanhanget är vikten av att involvera en bredd av personer i innovationsarbetet och jobba tvärdisciplinärt. Ny teknik är bara en del av lösningen och därför räcker det inte med enbart teknisk expertis. Man behöver även ha med dig personer som förstår sig på innovationsprocesser, juridik, regelverk, beteenden, affärsmodeller osv. 

Hur får man med sig invånarna i detta och den sociala aspekten av hållbarhet? 

Förståelsen för att dagens och morgondagens utmaningar är alldeles för komplexa för att lösas av enskilda aktörer har ökat. Vi behöver istället samverka och hitta former för det som gynnar alla inblandade. Och här är invånarna en viktig del. 

Med digital teknik skapas flera möjligheter att inkludera medborgarna på ett annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. När en kommun ska bygga en ny stadsdel kan tex invånarna promenera runt i en virtuell 3D-representation och vara med och tycka till om och påverka den nya stadsdelen. På det sättet kan medborgarna tycka till om olika saker på ett enkelt sätt oavsett var de befinner sig. Med hjälp av AR-teknik (augmented reality eller förstärkt verklighet) kan man även förse medborgaren med mer information om en plats de befinner sig på och ge fler möjligheter till interaktion. T.ex. kan man synliggöra infrastruktur under jord som inte går att se med blotta ögat, så som ledningssystem.

InnoCities  – ett innovationsprogram för smart och hållbar stadsutveckling 

Genom programmet Innocities ska kommuner få hjälp att nå sina mål och öka sin innovations- och samverkansförmåga. Syftet är att påskynda omställningsarbetet att uppnå Agenda 2030 och bidra till en smart och hållbar samhälls- och näringslivsutveckling. InnoCities bygger på en metodik som har utvecklats av Smart Innovation Norway och som nu vidareutvecklas tillsammans med Sweco, Mälardalens Högskola och SIQ- Institutet för kvalitetsutveckling. Nu har parterna fått finansiering från Vinnova för att utveckla Innocities innovationsprogram i Sverige. Läs mer om projektet här: https://www.vinnova.se/p/innocities—smart-och-hallbar-samhallsutveckling-genom-innovation-och-samhandling/

Författare
Elisabet Spross är Innovation Lead på Sweco Sverige och skriver gärna om innovation som en viktig möjliggörare för att ställa om till smarta och hållbara städer. Kan kontaktas på elisabet.spross@sweco.se.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.