Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Inför valet – Partiernas politik för framtidens elnät

10 juli 2018

Under almedalsveckan ägnades ett stort antal seminarier till att diskutera kapacitetsbrist, leveranssäkerhet och tillståndsprocesser för elnätsutbyggnad. Problematik kopplat till elnätet lyftes återkommande från branschen och även från politiskt håll. Swecos energimarknadsexperter har därför granskat partiernas politik vad gäller elnätsfrågor.

De politiska partierna har generellt ont om detaljerat politik för elnätsfrågor. Under almedalsveckan lyfte flertalet av de energipolitiska talespersonerna vikten av smidiga tillståndsprocesser, men vad gäller utspel och faktiska förslag i skriftlig form finns det betydligt mindre. Nedan listas de politiska partierna i bokstavsordning samt det som partierna framhållit vad gäller elnät och elnätsrelaterade frågor.

Vilka elnätsrelaterade frågor driver partierna?

C: Centerpartiet konstaterar att det kommer att krävas investeringar i elnäten och i utbyggd överföringskapacitet internationellt för att öka elexporten. Partiet understryker dock i sitt senaste partiprogram att överföringsledningar ska byggas med modern, marksnål teknik och att skälig ersättning ska utgå vid markintrång. Man menar också att tillståndsprocesser ska förändras för att beakta de samlade miljöeffekterna och korta handläggningstiderna vid investeringar i miljö- och klimateffektiv teknik. Centerpartiet vill även använda energiskatten på el som ett verktyg för att skapa efterfrågeflexibilitet och göra den mer flexibel för att kapa effekttoppar. Man menar att detta också skulle skapa nya affärsmöjligheter för energilagring när efterfrågan är låg.

KD: Kristdemokraterna vill öka överföringskapaciteten till Baltikum och norra Europa, då de menar att elexport bör vara en del i Sveriges klimatarbete för att minska utsläppen i grannländerna. Man konstaterar även att överföringskapaciteten från norr till söder av el inom landet måste byggas ut.

L: Liberalerna menar att Sverige kan bidra till klimatnytta genom att exportera el och att det därför behövs utbyggd nät- och överföringskapacitet både inom landet och internationellt. Liberalerna vill även stärka konsumentens ställning på elmarknaden och därför också möjligheten att reagera på elpriset. Man menar att det idag saknas incitament för efterfrågeflexibilitet, dels för att elprisets andel av den totala elkostnaden är låg och dels för att nättariffer och elmätare inte stödjer aktivt kunddeltagande. Liberalerna vill därför införa timdebitering.

M: Moderaterna beskriver i sin senaste miljörapport att man vill underlätta för svensk elexport och att utbyggnaden av elnäten behöver ske under ordnande former med god framförhållning samt att man vill effektivisera tillståndsprocesserna för att förkorta handläggningstiderna vid elnätsbyggnation. Partiet menar även att framtida investeringar i nya elnät medför stora kostnader och att en fristående aktör därför bör få i uppdrag att genomföra samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar.

MP: Miljöpartiet skriver att man vill uppgradera stamnätet för att få ett flexibelt och robust elnät som klarar mer förnybar el och som står emot allt värre oväder. Partiet vill utöka möjligheterna att exportera förnybar el utomlands genom att bygga nya utlandsförbindelser. Man vill även se ytterligare satsning på forskning och utveckling av smarta och flexibla elnät och införa styrmedel för ökad flexibilitet, bland annat genom en mindre fast del och en större rörlig del på elräkningen för att kapa effekttoppar. Miljöpartiet vill även införa timdebitering.

S: Socialdemokraterna menar att överföringskapacitet både internationellt och inom Sverige har ökat i betydelse. Socialdemokraternas partistyrelse menar att regelverken kring elnäten bör utvecklas för att säkerställa att näten byggs ut på ett kostnadseffektivt sätt, att elnäten möjliggör för nya produkter och tjänster samt att det sker samhällsekonomiskt effektiva investeringar i ny elproduktion. Socialdemokraterna vill att elnätsregleringen ska säkerställa att elnäten underhålls och utvecklas och att elnätsföretagen, oavsett om ägaren är privat eller offentlig, inte tar ut oskäliga vinster. Man menar även att frågan om samredovisning av olika elnätsområden bör utredas närmare.

SD: Sverigedemokraterna är tydliga med att man vill ha ett nationellt mål för leveranssäkerhet och att ett viktigt politiskt mål är en hög grad av självförsörjning av el. Partiet menar att det är viktigt att Vattenfall bör förbli i statlig ägo och ska prioritera den svenska elförsörjningen ur ett långsiktigt perspektiv där man menar att ansvar för produktionsanläggningar och ansvar för elnät ingår. Man menar även att Vattenfall bör lägga ökad vikt på moderniseringar av regionnätet och lyfter även frågan om att det behövs fler tekniker och ingenjörer inom elkraft och att fler utbildningar måste tillkomma.

V: Vänsterpartiet anser att elnätsbolagens prishöjningar har varit orimliga och slår hårt mot hushållen. Vänsterpartiet menar att höjningarna måste stoppas och att de svenska elnäten ska vara samhällsägda. Vänsterpartiet vill även se enhetligare elnätstaxor i större utsträckning. Vänsterpartiet hänvisar på sin hemsida till en omfattande motion som ett antal riksdagsmän lagt i riksdagen, vilken inkluderar flertalet olika områden relaterat till elnät.

Tjänstemän snarare än politiker avgör elnätens framtid

Sammantaget kan konstateras att samtliga partier endast har en övergripande inriktning på energipolitiken för elnätens utveckling. Den detaljgrad som branschen efterfrågar vad gäller elnätsregleringen, incitament för efterfrågeflexibilitet, åtgärder för att förkorta tillståndsprocesser och strategier för elnätets utbyggnad anges inte i de politiska programmen. Detta innebär att en hel del hantverk och tolkningar av partiernas tjänstemän kommer att krävas för att möta branschens frågeställningar efter valet.

Vissa branschföreträdare pekade under Almedalsveckan på att det kommer att krävas en ”Elnätskommission” för att skapa politisk samsyn i elnätsfrågorna. I och med att partierna saknar tydliga ställningstaganden för elnätsfrågorna och att fler av frågorna är av praktisk karaktär, snarare än ideologiskt avgörande, är ett troligt scenario snarare att dessa frågor kommer att lösas med hjälp av branschen i utredningar eller genom arbete av sakkunniga tjänstemän. I och med energiöverenskommelsen kommer nästa energiminister troligtvis inte stå i rampljuset med energipolitiskt laddade beslut, utan snarare behöva arbeta ”hands on” med sakfrågor för att möta elnätens utmaningar. Hur dessa detaljer utformas kommer därför troligtvis avgöras nere i Rosenbads arbetsrum och inte på landets valscener. Detta innebär att utredningarna för elnätspolitiken kommer bli viktiga hjälpmedel för politikerna och att det därför är avgörande att branschen är vaken för remisser, utlåtanden och tydliga inspel till politikerna efter valet.

Källor:

https://www.vansterpartiet.se/politik/energi/

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-2017/handlingar/e-varldens-forsta-fossilfria-valfardsland.pdf

https://www.mp.se/politik/energi

https://www.mp.se/sites/default/files/klimatfardplanen-15-feb.pdf

https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/energi

https://www.centerpartiet.se/download/18.1dbcade15e849eef23b0f7/1507015650803/Snabbprotokoll%20Kommitt%C3%A9%202.pdf

https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/grocc88n-liberal-politik-1.pdf

https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2018-05/Klimatpolitik%20180501_2.pdf

https://kristdemokraterna.se/wp-content/uploads/2016/11/Milj%C3%B6politik-med-f%C3%B6rvaltarskap-2016.pdf

https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/inriktningsprogram_energi.pdf

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-hallbar-och-langsiktig-energipolitik_H5023393

 

 

 

 

Profilbild
Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.