Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Inför valet – Är energifrågan löst nu?

31 maj 2018

Energiföretagen Sverige bjöd idag in till frukostseminarium med anledning av Energiöverenskommelsens tvåårsdag samt analys av det energipolitiska läget tre månader inför valet. Temat för seminariet var ”Är energifrågan löst nu?”. 

Inledningsvis diskuterade en expertpanel med representanter från branschen. Panelen underströk vikten av att ta tag i frågeställningar som energiöverenskommelsen inte svarar på. De frågor som diskuterades var framförallt leveranssäkerhet, tillgänlig kapacitet, tillståndsprocesser för framframförallt vattenkraft och nätkoncession, effektbrist i elnäten samt kraftvärmens förutsättningar.

Därefter diskuterade företrädare för de politiska partierna Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. M, S och C var en del av energiöverenskommelsen, och dess företrädare menade i seminariet att överenskommelsen har varit framgångsrik och att samarbete i energifrågorna behövs. Det krävs dock fortfarande mycket hantverk, tolkning och implementering för att fullfölja överenskommelsens politiska ramverk. Problematik som lyftes fram är bland annat att miljögruppen inom Miljö- och energidepartementet, som också hanterar vissa energifrågor, som exempelvis tillståndsprocesser för produktionsanläggningar, inte alltid jobbar i enlighet med överenskommelsens principer. Att förvaltningsgruppen fortsätter att jobba och ser till att överenskommelsens beslut förverkligas är därför viktigt menade både S, M och C. Frågan som lyftes fram som mest akut i dagsläget är frågan om tillståndsprocesser för vattenkraft, där många lokala beslut skall tas under det kommande halvåret för att säkra vattenkraftens fortlevnad. Att principerna som överenskommelsen enades om når fram till lokala prövningsmyndigheter lyftes även fram av branschens experter.

Liberalerna som står utanför energiöverenskommelsen pekade på överenskommelsens brister vad gäller enighet kring kärnkraftens framtid och mål vad gäller leveranssäkerhet. Liberalerna menar att visionen om ”100 % förnybart år 2040” bör ses som ett medel, och inte ett självändamål, samt att detta medel kan stå i vägen för det huvudsakliga målet – att minska Sverige koldioxidutsläpp. Maria Weimer från Liberalerna pekade också på att politikerna under energiöverenskommelsen pratade främst om svensk elexport, men i och med effektproblematiken så har tongångarna bytts ut mot att prata elimport, elimport som kanske inte alltid är fossilfri. Liberalerna står därmed fast i position att främja den svenska kärnkraften.

Flera av de politiska företrädarna påpekade att energipolitiken är långt ifrån löst, att det krävs fortsatt samarbete i flera frågor framöver, att energiöverenskommelsen inte innebär att energipolitiken stannar av utan tvärt om måste utvecklas framöver samt öppnade upp för att bjuda in företrädare från de partier som inte medverkat i energiöverenskommelsen i det fortsatta energipolitiska arbetet.

För tillfället ser läget lugnt ut i energipolitiken, ingen från vare sig de politiska partierna eller branschexperterna ser energifrågan som en avgörande punkt inför valet. Men trots det stabila ramverk som energiöverenskommelsen utgör, så kvarstår en hel del arbete inom det energipolitiska området. Under seminariet konstaterades att många frågor, som ligger innanför ramarna av energiöverenskommelsen, ligger fortfarande olösta. Frågan blir hur stora och avgörande dessa hantverk kan bli innan den politiska diksussionen måste upp på bordet igen? Exempel på frågor som ligger olösta är exempelvis effektbrist i elnäten och leveranssäkerhet. Vi hoppas att vi ser mer av dessa problemställningar under valdebatten och att vi inte tvingas hantera stora bortkopplingar i systemet eller uteblivna tunga nyinvesteringar, innan dessa frågor når rampljuset igen.

 

Panel 1: Experter från energibranschen         Panel 2: Representanter från de politiska partierna

Modererade hela seminariet gjorde Anton Steen, Energiföretagen Sverige.

 

Om du blev energiminister i nästa regering – vilken fråga skulle du lösa under nästa mandatperiod?

Birgitta Resvik, Samhällskontakter, Fortum – Motverka fria anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

Erik Brandsma, fd. Generaldirektör, Energimyndigheten, VD, Jämtkraft – Tillståndsprocesserna för svensk vattenkraft

Ulla Sandborgh, Generaldirektör, Svenska kraftnät – Samspelet mellan näringsliv och energi, exempelvis kapacitet i näten och att ställa rimliga förväntningar på varandra.

Johanna Lakso, sakkunnig energi, Naturskyddsföreningen – Samverkan mellan olika aktörer i samhället för att nå ett hållbart och ekologiskt energisystem

Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, miljö & infrastruktur, Svenskt Näringsliv – Kostnadseffektivitet i de politiska åtgärderna

Pernilla Winnhed, VD, Energiföretagen Sverige – Helhetsperspektiv kring styrmedel och politiska åtgärder i energisystemet, få dessa att dra åt samma håll.

Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S) – Distribution och effektbristen i näten

Cecilie Tenfjort-Toftby, riksdagsledamot (M) – Leveranssäkerhet

Gunnar Caperius, sakkunnig energi (C) – Kraftvärmefrågan (för att komplettera de andra 2)

Maria Weimer, (L) – Närvarade ej vid denna punkt.

 

Swecos energimarknadsexperter bevakar energipolitiken inför valet!

Följ oss och utvecklingen i energidebatten på blogs.sweco.se/energi/!

Vill du veta mer? Kontakta Emma Wiesner, energimarknadsanalytiker, emma.wiesner@sweco.se

 

Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.