Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Industriemissionsdirektivet (IED) och avfall

29 februari 2016

För några år sedan beslutade EU att Industriemissionsdirektivet (IED) skulle införas i Europa. Direktivet handlar om att miljöpåverkan från punktkällor inom EU ska minskas. I direktivet har ett antal olika branscher valts ut och avfallsbranschen är en av dessa. För att fastställa hur miljöpåverkan från de aktuella branscherna ska minska så kommer Bref-dokument att tas fram där bästa tillgängliga teknik beskrivs. Bref är en förkortning av Best available technique reference. I Bref-dokumenten sammanfattas teknikerna i så kallade BAT-slutsatser och dessa slutsatser blir krav.

Kraven i BAT-slutsatserna ska uppfyllas inom fyra år efter det att slutsatserna är publicerade. I de årliga miljörapporterna ska verksamhetsutövarna beskriva hur kraven uppfylls och vilka åtgärder som kommer att genomföras i de fall då kraven inte uppfylls. Möjlighet att söka dispens från kraven finns också, men hittills har svenska myndigheter varit restriktiva med att bevilja dispenser.

Efter att ett Bref-dokument har publicerats ska också berörda anläggningar inom fyra år ta fram en statusrapport där föroreningssituationen i mark och grundvatten ska beskrivas. Statusrapporten ska användas i samband med att en verksamhet avvecklas. Tanken är att föroreningssituationen vid avveckling ska jämföras med föroreningssituationen i statusrapporten och åtgärder ska genomföras så att området återställs till statusrapportens nivå.

För avfallsbranschen kommer det att finnas två särskilda Bref-dokument, ett som berör Avfallsbehandling (waste treatment) och ett som berör Avfallsförbränning (waste incineration). Arbete med att ta fram Bref-dokument pågår för dessa. För avfallsbehandling finns ett första utkast som för tillfället är ute på remiss och för avfallsförbränning pågår arbete med att fylla i enkäter för exempelanläggningar som sedan ska användas som underlag för att ta fram ett första utkast till Bref-dokument. I övrigt finns ett antal generella Bref-dokument som alla branscher omfattas av, till exempel angående lagring och energieffektivitet.

Avfall Sverige arbetar aktivt för att de kommande Bref-dokumenten ska få en bra utformning. Jag och min kollega Mats Lindgren har fått förmånen att hjälpa Avfall Sverige i det arbetet. Vi arbetar bland annat med att sammanställa inkomna remissvar från Avfall Sveriges medlemmar avseende det föreslagna Bref-dokumentet för avfallsbehandling och delta vid diskussioner med Naturvårdsverket.

Det ska bli spännande att se vilka krav som kommer att ställas på avfallsbranschen framöver, förhoppningsvis innebär den nya lagstiftningen att europeiska avfallsanläggningar minskar sin miljöpåverkan.

 

 

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.