Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Hur nyttjar vi skogsråvaran effektivast i transportsektorn?

2 december 2016

Att Sverige till stor del består av skog är ingen nyhet. Inte heller att skogen är en viktig naturtillgång som bidrar till tillväxt och svensk export. Skogen är också till nytta för det svenska energisystemet. Många svenska bostäder och lokaler värms med biobränslen från skogen, både direkt i t.ex. ved- och pelletspannor men även indirekt som insatsbränsle i fjärrvärmesektorn. Inom industrin, främst skogsindustrin, används stora mängder skogsbränsle för att ge värme åt processerna. Genom den väl utbyggda kraftvärmen (dvs. samtidig el- och värmeproduktion) bidrar även den svenska skogen med elproduktion. El som kan användas av hushåll, inom industrin eller för export till länder där denna förnybara el ofta ersätter fossil elproduktion.

Elen kan också användas i transportsektorn för t.ex. tågtransporter eller laddning av olika typer av elfordon. Samtidigt finns även en möjlighet att producera metan av skogsrester. Denna metan kan sedan användas för drift av gasfordon. Skogsråvaran kan även omvandlas till flytande biodrivmedel såsom etanol, metanol och biodiesel.

Svensk skogsråvara kan alltså bidra i omställningen till en fossilfri transportsektor såväl i Sverige som utomlands. Den goda tillgången på skog gör att potentialen för detta är stor och storskalig produktion av biodrivmedel ses som en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna ersätta stora volymer fossila drivmedel. Men även om tillgången är god så är den inte oändlig. Och vid användning av ändliga resurser måste man prioritera. På vilket sätt kan den svenska skogen på bästa sätt bidra till omställningen av transportsektorn till att bli fossilfri?  Som bränsle i kraftvärmeverk för produktion av el som kan användas i transportsektorn? Eller som insats i produktionen av flytande eller gasformiga biodrivmedel? Eller kanske en kombination av dessa alternativ beroende på lokala förutsättningar?

Sweco genomför i samarbete med SP  och andra aktörer ett forskningsprojekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, som finansieras av Energimyndigheten och f3. I projektet analyserar vi alternativa användningsområden av svensk skogsråvara inom drivmedelssektorn. Vi tittar på hela kedjan – produktion, distribution och användning – från källa till hjul (”well-to-wheel”). Vad är effektivast utifrån ett energiperspektiv (energiåtgång per km)? Vad är effektivast utifrån ett klimatperspektiv (CO2-ekvivalenter per km)? Vad är effektivast utifrån ett ekonomiskt perspektiv (kronor per km)? I detta ingår också att bedöma om nuvarande styrmedel styr i rätt riktning utifrån vårt resultat. Finns andra styrmedel som skulle vara mer effektiva utifrån ett energi-, ekonomi- och klimatperspektiv?

Frågorna är många och svaren lyser ännu med sin frånvaro. Men, en samsyn bland samhällets aktörer om hur skogen bäst används i transportsektorn ser ut att bli avgörande for möjligheterna att uppnå ett fossiloberoende och så småningom fossilfritt Sverige.

/Henrik Gåverud, henrik.gaverud@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.