Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Hur många kommer att behöva äldreomsorg?

30 september 2020

I går bjöd Sweco in till ett samtal om hur behoven av äldreomsorg ser ut framåt. Fokus i samtalet låg på vilken typ av boenden framtidens äldre kommer att efterfråga och ha behov av. Att vi lever allt längre och att antalet äldre i befolkningen kommer att öka under relativt lång tid framöver är klarlagt och något som många har hört talas om. Hur omsätter vi dessa kunskaper i kvantitativa prognoser för omsorgsbehov som det går att planera utifrån? För att utforma framtidens boenden är det viktigt att veta hur många äldre personer man planerar för och hur många av dessa som kommer att behöva äldreomsorg. Som inledning till seminariet gav vi därför en insyn i hur vi på Sweco jobbar med prognoser för äldreomsorg i en kommun.

En grundpelare i planering av kommunala verksamheter är befolkningsprognoser. Har man ingen aning om hur många äldre som kommer att bo i kommunen om tio eller tjugo år är det också svårt att säga hur många av dem som kommer att behöva äldreomsorg. Därför har vi på Sweco även utvecklat egna modeller för detta om kommunen själva inte har en aktuell befolkningsprognos att utgå ifrån. För att prognostisera det framtida omsorgsbehovet tar Sweco fram antaganden baserat på vad forskningen säger om äldres hälsoutveckling och hur utvecklingen av omsorgstagande har sett ut i den aktuella kommunen. Det finns stora skillnader mellan olika kommuners socioekonomi samtidigt som åtskilliga rapporter från exempelvis SCB har visat på sambandet mellan socioekonomi och hälsa, vilket i sin tur givetvis avspeglas i skillnader i omsorgstagande. Därför är det alltid viktigt för Sweco utgå ifrån varje enskild kommuns förutsättningar och behov.

Gårdagens första pass om prognoser avslutades med att vi visade på hur vi kan hantera osäkerheten i hur den ökande medellivslängden kommer att påverka omsorgstagandet. Även om forskningen hittills pekar på att de år som läggs till livet när vi lever längre är år då vi inte har behov av omsorg, finns det en osäkerhet i hur detta kommer att utvecklas i framtiden. Dessa antaganden får samtidigt på några års sikt relativt stor betydelse för hur antalet omsorgstagare utvecklas. Osäkerheten är därför något som det är viktigt att vara medveten om. Därför jobbar vi på Sweco ofta med prognoser baserat på den utveckling som vi bedömer som mest trolig, kompletterat med alternativa scenarier för att visa på vilken effekt osäkerheten om framtiden kan ge. Detta ger kommunen bättre förutsättningar att vara förberedd på eventuella förändringar i utveckling av hälsa och omsorgstagande.

Bloggförfattare Frida Saarinen, statistiker på Sweco.

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.