Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Hur kan stödsystem till förnybart utformas efter 2020?

15 november 2016

Drivet av både EU:s statsstödsregler och en vilja att minska stödsystemkostnader för förnybar går utvecklingen mot mer marknadsbaserade stödsystem. På uppdrag av Nordisk Energiforksning har Sweco analyserat befintliga stödsystem i Norden och på kontinenten för att kunna rekommendera olika vägar framåt. Studien, kallad ”RES New Gameplan”, visar att både elcertifikatssystem och auktionsbaserade system är potentiella stödsystem till förnybar elproduktion efter 2020, då de båda två kan utformas relativt marknadsbaserat, kostnadseffektivt och teknikneutralt. För drivmedel rekommenderas ett koldioxidbaserat policyinstrument, där antingen kvotsystem eller skattelättnader bedöms vara det mest lämpliga. Ett ökat nordiskt samarbete med en gemensam nordisk inriktning tros vara värdeskapande. Det långsiktiga målet bör vara att alla teknologier på sikt ska kunna stå på egna ben, utan stödsystem.

Av de befintliga nordiska stödsystemen är det svensk-norska elcertifikatsystemet överlag att betrakta som kostnadseffektivt, då det är teknikneutralt och effektivt på att få in stora mängder förnybart i systemet. Dock innebär det samtidigt viss risk för marknadens aktörer, speciellt de som agerar tidigt, eftersom det är öppet för nya investeringar över en så pass lång tidsperiod. Även de auktioner som genomförts bedöms ha varit relativt kostnadseffektiva och har i högre grad möjliggjort för mindre mogna förnybara tekniker, såsom exempelvis havsbaserad vindkraft. Dagens auktionsbaserade system har dock relativt höga transaktionskostnader, vilket gör att de lämpar sig bäst för medelstora till storskaliga projekt.

Traditionellt är stödsystem i mångt och mycket konstruerade med en strikt nationell inställning och för nationellt nyttjande, dock är en nordisk samordning möjlig. Med förändrade statsstödsregler och definierade livslängder för systemen såsom det svensk-norska certifikatsystemet finns det dock nu ett unikt tillfälle för en nordisk samordnad inriktning. Inom samordningen – som hanterar de grundläggande spelreglerna för stödsystemet – finns det utrymme för respektive land att anpassa delar av stödet givet landets behov. En nordisk samordning skulle därför innebära en ytterligare förbättring av den externa bilden av Norden som en politiskt och elmarknadsmässigt stabil region. Inriktningen är dessutom kompatibel med statsstödsreglerna, förmodat kostnadseffektiv, minskar transaktionskostnader, ger en tillräcklig grad av teknikneutralitet och möjliggör samtidigt för planerbar förnybar elproduktion.  Både elcertifikat och auktionering är tänkbara alternativ för en sådan nordisk inriktning. En auktionering kan dock sägas vara mest fördelaktig eftersom den enklare möjliggör nationell anpassning av teknikkategorier och målsättningar nedbrutna i önskade, mindre, tidsintervaller.

RES-E support pathways for the Nordics
RES-E support pathways for the Nordics

Det förslagna samordnade auktionsbaserade systemet för RES-E använder sig av tre teknikkategorier: en för mogna teknologier (såsom vattenkraft och landbaserad vindkraft), en för mindre mogna teknologier (såsom havsbaserad vindkraft) samt en för planerbar förnybar elproduktion (exempelvis biobaserad kraftvärme). Dessa bör ha årliga mål för auktionsvolymer och ett pristak per teknologi. Detta möjliggör i sin tur både för kostnadskontroll (via pristak och auktionsvolymer) samt eventuell högre diversifiering. Givet att ett långsiktigt förnybarhetsmål sätts samt att de auktionerade volymerna ligger inom ett visst volymintervall över tiden, skulle det innebära en betydande säkerhet för investerare samt en bättre planeringshorisont för de nordiska systemoperatörerna. Nordiska länder som är väldigt fokuserade på kostnadseffektivitet bör först och främst fokusera på mogna teknologier med låga totalkostnader. Införandet av Nordic RES-E Cost Monitor rekommenderas, en oberoende projektspecifik analys av utbudskurvan för förnybar elproduktion för beslutsfattare i syfte att skapa bättre förståelse för projektkostnader, kostnadskomponenter och potentiell kostnadsutveckling och därmed en bättre långsiktig transparens för stödsystemkostnaden.

För alternativa bränslen har kvotsystem i kombination med skattelättnader eller skatteundantag visat sig vara effektiva åtgärder för en snabb introduktion av förnybara bränslen. Dessa har kombinerats med stödsystem riktade mot produktionsanläggningar, infrastruktur och alternativa fordon. Många stödsystem som varit utformade för att vara teknikneutrala har dock visat sig vara mer fördelaktiga för vissa bränslen, på grund av olika nivåer av teknisk utveckling och kostnad. För biodrivmedel verkar policyinstrument relaterade till utsläpp av växthusgaser, såsom koldioxidskatt eller kvoter för växthusgasutsläpp, vara det bästa långsiktiga alternativet för att skapa ett marknadsbaserat stöd på ett policymässigt effektivt, teknikneutralt och sannolikt kostnadseffektivt sätt. Dessa instrument har varit effektiva vid införandet av biodrivmedel så här långt och de är teknikneutrala i den meningen att de stödjer utsläppsminskningar och inte specifika teknologier. Även vad gäller alternativa drivmedel och laddinfrastruktur tros en gemensam nordisk inriktning vara gynnsam. Detta med avseende på policy, planering för infrastruktur och tekniska standarder för att göra Norden till en av de ledande marknaderna för dessa fordon.

För utvecklingen av policy kring förnybar energi samt lärande inom detta område finns det onekligen fördelar i att ha ett nordiskt forum för utbyte av information och erfarenheter samt best practice från olika stödsystem.

Ställ gärna frågor i kommentarsfältet. Det går också bra att kontakta Frank Krönert direkt (frank.kronert@sweco.se)

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.