Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Hur hanterar vi att FN:s konvention om barnets rättigheter blir lag i Sverige 2020?

31 januari 2020

”Femteklassare är bäst på stadsplanering” utbrast min kollega nyligen efter att vi precis avslutat en dialogprocess i en park i Stockholmsområdet. Dialogen skedde i ett tidigt skede, innan ritningar ritats och beslut tagits, och handlade om hur parken kunde utvecklas och bättre utnyttjas som en grönyta och mötesplats. Under dialogprocessen gick vi runt i parken med olika grupper av boenden, förskolepedagoger och två skolklasser från en närliggande skola, femte- och sjundeklassare.

Mycket riktigt var femteklassarna bäst, de hade en uppsjö av idéer, kritiska synpunkter och drömmar (min favorit var att måla bänkarna i parken i regnbågens alla färger och namnge parken Regnbågsparken). Eleverna som deltog på dialogen hade även samlat in synpunkter från sina klasskompisar som inte kunde vara med. För oss samhällsanalytiker är det dock viktigt att komma ihåg att inte bara lära av dem som säger mycket, utan även av dem som inte säger något alls. Sjundeklassarna som motvilligt deltog i dialogprocessen var just tysta, och ganska ointresserade. ”Ni pratar nog med fel personer, vi vill vara inomhus” var en åsikt som uttrycktes. Även en del vuxna som deltog i dialogen ifrågasatte tonåringarnas plats i parken. Flera ville ta bort de vindskydd där ungdomar hängde på kvällarna, ”de skrämmer mindre barn”, sa man.

Men staden är till för alla, och det är vår roll som vuxna att ta reda på hur olika barn kan samsas och hitta sin plats i offentliga rum, skolan, civilsamhället och hemmet. Här har vi som är analytiker, planerare, arkitekter och dialogledare en viktig roll i att ta fram underlag som återspeglar många olika röster – och speciellt barns röster.

Från och med 1 januari är barnkonventionen svensk lag och samhällsaktörer står nu inför utmaningen att ansvara för att lagen efterlevs. På just det temat arrangerade vi på Sweco idag ett frukostseminarium om Barnkonventionen. Seminariet utgick från frågeställningen ”Hur hanterar du att FN:s konvention om barnets rättigheter blir lag i Sverige 2020?” och deltagare från bland annat kommuner, civilsamhället, regioner, bostadsbolag och konsultbolag diskuterade vilka utmaningar och möjligheter de ser i sina yrkesroller.

Utmaningar som nämndes var bland annat perspektivträngsel, hur ser vi till att barnperspektivet får ta plats jämte andra intressen i t.ex. planprocessen? Som konsulter ser vi ofta kundens utmaning med att förvalta ett analys- eller dialogarbete som skett i ett tidigt skede ända fram till processens slut. Här behöver olika aktörer samverka och tydliga uppdrag hjälper de som ansvarar för processen att ställa krav och följa upp t.ex. vad som sades i en dialog.

En annan utmaning som syns från konsultperspektivet är att olika förvaltningar i en kommun ofta arbetar med liknande uppdrag utan att samverka. Här upplever vi att konsultens utifrån-perspektiv och erfarenheter från andra verksamheter kan hjälpa till att hitta rätt kontaktytor.

Tove Samzelius som arbetar på Rädda barnen och forskar om barn i hemlöshet påpekade att vi måste bli bättre på att tänka på alla barn när vi pratar om ”barns bästa”. Barnkonventionens artiklar ställer i vissa fall olika barns intressen mot varandra och här behöver det offentliga stöd i vad som ska ges prioritet. Tove, liksom andra deltagare, tog upp att vi behöver modiga politiker som vågar tänka långsiktigt både från ett integrerat socialt och ekonomiskt perspektiv.

En förutsättning för att politiker ska kunna ta det ansvaret är att det finns bra kunskapsunderlag som belyser olika barns situation, något som lyftes av Stockholms stads Barnombudsman. Runt om i Sverige arbetar nu kommuner och myndigheter med att ta fram riktlinjer och kartläggningar som ger oss just bättre kunskapsunderlag utifrån Barnkonventionen – och detta lyfte deltagarna som den kanske störta möjligheten med den nya lagen. Samtal måste föras och nya samarbeten inledas. Med Barnkonventionen som lag har vi ett bättre verktyg för att ställa krav och påminna oss själva och andra om att verka för barns bästa.

Vi på Sweco har länge arbetet med att lyfta barns perspektiv och inkludera barn i stadsbyggnadsprocessen, trafikplanering, demografiska prognoser och utvärderingar. Själv deltog jag för ett antal år sedan i en utvärdering av Nordiska ministerrådets stödprogram för barn och ungas organisering, inflytande och delaktighet i demokratiska processer. En utvärdering som visade på den enorma kraft och kunskap barn och unga kan generera när de får chansen att mötas och själva sätta agendan.

Min förhoppning för året som kommer är att vi får höra många olika berättelser om hur barns rättigheter bättre kan efterlevs. Jag hoppas att berättelserna inkluderar barn av olika åldrar, barn som lever i utsatthet, barn med olika invandrarbakgrund, hudfärg, sexualitet, könsidentitet, kön och funktionalitet. Jag hoppas även att berättelserna kommer både från myndigheter, privata företag, civilsamhället, forskare och framförallt barn själva. Införlivas mina förhoppningar har vi ett väldigt spännande och lärorikt år framför oss!

//Gästskribent Karin Forss, genusvetare och samhällsanalytiker på Sweco.

Profilbild
Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.