Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Framtidens goda och smarta stad

11 oktober 2017

Framtidens goda och smarta stad

Under det senaste året har jag medverkat i IVA projektet Framtidens Goda Stad (www.iva.se/projekt/framtidens-goda-stad/) som arbetat för att ”ge en ökande befolkning förutsättningar att bo och verka i attraktiva livsmiljöer”. Inom ramen för projektet har ett antal arbetsgrupper arbetat med olika frågeställningar och tillsammans format insikter om hur man formar framtidens goda stad. Projektets resultat är nu presenterat i rapporter och på seminarier.

Parallellt har jag haft möjlighet att träffa och diskutera framtidens smarta stad med kommunala politiker och tjänstemän i olika konstellationer. Intresset är stort, inte minst från Stockholm stad som uttryckt ambitionen att bli ”världens smartaste stad”.

Mot denna bakgrund kan jag dra några slutsatser som också pekar på de utmaningar som måste tacklas. Min grundtes är att Smarthet är en egenskap – inte ett tillstånd.

Det finns inget ”recept” för att bli den smartaste staden, och ingen checklista för när staden har blivit smart (eller möjligen för många)

Ofta möter jag önskemålet om att få den smarta staden definierad. Tanken är att med en tydlig målbild kan ett antal projekt definieras, och när dom genomförts har staden blivit smart och kanske till och med världens smartaste.

Efter det arbete vi gjort inom IVA är jag övertygad om att detta är en felaktig utgångspunkt. En smart stad kommer att generera många intressanta projekt, tack vare stadens kreativa krafter, men den uppstår inte ur dom. Smartheten kan då definieras som stadens förmåga att vara kreativ och dynamisk och möta förändringar genom att vara flexibel och innovativ. En viktig förutsättning för detta är att stadens medarbetare bejakar förändringar, är nyfikna på utveckling och ges förutsättningar för att uttrycka sin kreativitet.

Figur: TRF 2015, Sju perspektiv på hållbar utveckling (IVA 2017)

Den smarta staden är väldigt utåtriktad

Samtidigt som vi ser krafter som vill stärka lokalsamhället och minska utbytet mot omvärlden (i flera avseenden) så ökar interaktionen mellan geografiska områden och ”staden” minskar i betydelse. Regioners betydelse kommer öka i framtiden och även samspelet mellan regioner kommer få ökad betydelse. Den pågående regionförstoringen har t.ex. lett till att arbetspendlingen över allt längre avstånd har ökat under de senaste decennierna och traditionella planeringsformer knutna till den lokala nivån är därför inte tillräckliga.

Den smarta staden försöker inte bli smart på egen hand utan förstår att den smartaste lösningen uppstår genom samarbete och samordning med grannarna. Det är först när dom också är smarta som goda effekter uppstår. På en sammankomst visade jag en reklambild för Mall of Scandinavia som uttrycker att ”En parkeringsplats skall vara varm, torr och gratis – Parkera utan kostnad på våra 3700 parkeringsplatser”. Jag jämförde den med Stockholms stad ambition att utveckla Promenadstaden och möttes av reaktionen – men det är ju Solna!

Det finns inga stuprör i den smarta staden

De viktigaste utmaningarna för framtidens goda stad finns till stor del beskrivna i FNs globala mål för hållbar utveckling som antogs i september 2015. Av dessa mål, som gäller till 2030, är särskilt målen 11, 7 och 13 angelägna för städers utveckling, men även alla andra mål är på ett eller annat sätt relevanta.

Figur: FNs globala mål för hållbar utveckling (IVA 2017)

Kännetecknande är också att målen speglar att de ekologiska, sociokulturella, ekonomiska och rumsliga perspektiven blivit alltmer sammanflätade. Det krävs ett transdisciplinärt och integrerat arbetssätt för att lösa utmaningarna nu och i framtiden. Det har sagts många gånger men förtjänar att upprepas – undvik stuprör och silos – bejaka hängrännor och helhetstänkande.

En vanlig stad är organiserad i tekniska förvaltningar med väl definierade ansvarsområden. Det är en rationell organisation för en verksamhet som har i uppdrag att förvalta gjorda investeringar men det är ingen organisationsform för dynamik och medborgarinflytande. Sweco har genom SymbioCity utvecklat modeller för transdisciplinära arbetsprocesser och jag tror att det går att finna en organisationsform som bättre stöder idén om en smart stad än den som tillämpas idag. Och det är helt nödvändigt för den stad som vill bli smartast i världen.

Den smarta staden vågar släppa taget

Därmed är vi framme vid en viktig insikt – i den smarta staden försöker man inte kontrollera och organisera alla processer. Man möjliggör i största möjliga utsträckning utveckling och förändring. Den snabba omvandlingstakten i samhället gör att städer ställs inför ständigt nya utmaningar. Förändring är det enda konstanta i en föränderlig omvärld, vilket innebär att framtidens städer behöver en kraftigt förbättrad kapacitet att möta förändringar – en större flexibilitet. På samma sätt som dagens arbetsgivare ställer betydligt högre krav på flexibilitet, anpassningsförmåga och öppenhet för nytänkande än i tidigare generationer så kommer morgondagens invånare ställa krav på att städer är anpassningsbara och snabbt kan möta och göra det bästa av förändrade förutsättningar.

Men det kräver mod. Mod att faktiskt publicera all data utan kontroll över framtida användning, mod att delegera och sprida ansvar i organisationer, mod att skapa samarbeten mellan förvaltningar och med näringsliv på alla nivåer, mod att släppa taget och att acceptera att den smarta staden utgår från digitaliseringens förutsättningar.

 

Not: Figurer och några stycken i texten är hämtade från rapporten Attraktiva livsmiljöer och flöden – Åtta teman för planering av framtidens goda stad som togs fram av min arbetsgrupp inom IVAs projekt Framtidens Goda Stad

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.