Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Förutsättningar för lokalproducerat drivmedel

16 februari 2017

Uppsala har högt satta mål för omställningen till ett hållbart samhälle med siktet inställt på klimatneutralitet år 2030 samt att vara en klimatpositiv kommun år 2050. För att nå dessa mål krävs kretsloppsbaserade lösningar och närproduktion av energi, bl.a. biodrivmedel.

En ytterligare aspekt som lyfts fram är möjligheten för ökad energisäkerhet och beredskapsförmåga. En vidareutveckling av den lokala bränsleproduktionen är att den även kan fungera som ett energilager och utgöra en länk mellan elsystemet och transportsektorn. Lokalproducerad vätgas och/eller metan skulle i ett framtida scenario kunna säkra samhällsviktiga funktioner vid eventuell bränslekris.

I samarbete med Uppsala kommun, Uppsala Vatten samt Vattenfall har vi varit med och kartlagt förutsättningarna för att producera förnybar vätgas i Uppsala.

Arbetet fokuserar på tre olika scenarier där vätgasproduktion via elektrolystekniken står i fokus,  med olika drivmedel som slutprodukt (vätgas eller metan). De tre alternativen granskas utifrån möjlig kommersialisering i närtid, hur de kan integreras med Vattenfalls och/eller Uppsala Vattens befintliga och framtida verksamhet i Uppsala. De tre scenarierna som kartlagts är:

  • Ökad verkningsgrad genom högtemperaturelektrolys av ånga
  • Småskalig elektrolys som nod i ett fjärrvärmenät
  • Ökad metanproduktion vid samrötningsanläggningen på Kungsängens Gård

Syftet med rapporten är att ta fram underlag som ska presentera det alternativ som bedöms vara lämplig för en fördjupad förstudie samt eventuell demonstrationsanläggning.

 

blogg

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.