Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Fem aktuella (och ännu fler intressanta) rapporter från solcellsbranschen!

8 november 2021

På Sweco erbjuder vi en mängd tjänster på solcellsområdet. Vi har hjälpt fastighetsägare med beslutsunderlag för deras solcellssatsningar, vilket inkluderar klargörande om affärsmodeller, förstudier, projektering och uppföljning. Vi har även stöttat energibolag med etableringar av solcellsparker, vilket inkluderat förstudier om ekonomiska och tekniska förutsättningar, framtagande av material inför och stöd vid upphandling, samt kvalitetssäkring.

För att hålla oss uppdaterade på vad som händer i branschen idag och framåt pratar vi inte bara med samtliga aktörskategorier på marknaden, utan vi läser även en hel del rapporter på området. Det har kommit ett helt gäng intressanta på den senaste tiden, och vi tänkte därför dela med oss av några av de som fångat vårt intresse nedan:

World Energy Outlook, International Energy Agency, 2021

En grundpelare i energisfären, som sammanställer information om vad som hänt globalt under det senaste året samt ger en utblick om vad som komma skall. Årets rapport fokuserar på att ge beslutsfattarna ett underlag för vilka åtgärder som behöver komma på plats för att hålla oss inom 1,5 graders temperaturökning till följd av den globala uppvärmningen.

Utöver samtliga intressanta slutsatser som går att dra för energiområdet i stort visar rapporten på att marknaden för solceller haft en stark utveckling under 2020, trots effekterna av den pågående COVID-19 pandemin. Solceller är nu den billigaste formen av ny elproduktion på flera håll i världen, och utvecklingen behöver fortsätta allt snabbare för att klara av att fasa ut fossila energislag.

Realizing the potential of customer-sited solar, BloombergNEF,  2021

Solcellernas sjunkande priser har sedan flera år tillbaka möjliggjort att konsumenterna själva kan se ekonomiska incitament i att generera sin egen el på global nivå. Utvecklingen har funnit stöd i anpassat regelverk och ekonomiska styrmedel, vilket möjliggjort volymer av efterfrågan som håller marknaden vid liv. Rapporten analyserar effekten av en bredd av styrmedel som implementerats i olika länder globalt, och drar paralleller till utvecklingen av decentraliserad energilagring i batterier.

Bland rapportens slutsatser diskuteras en ”mättnad” av producerad el, där elsystemet vid en hög andel solel till slut inte ser en ökad marginalnytta av ytterligare adderad solel. Mättnadsnivån för solel beror på en mängd parametrar och är svår att säga exakt för ett energisystem, men andelen solel kan ökas ytterligare om den kompletteras med ex. batterilager eller affärsmodeller för flexibla laster.

National Survey report of PV Power Applications in Sweden, IEA-PVPS, 2021

En årligt utgiven rapport som sammanfattar läget på marknaden idag med information om ex. installerad kapacitet, prisutveckling på anläggningar i olika segment, marknadsandel för olika segment, geografisk fördelning av anläggningar i landet och mycket mer.

I årets rapport presenteras en kostnadsfördelning för en typisk bostadsnära installation om 10 kW. Den här typen av nedbrytningar belyser tydligt vad pengarna för en solcellsanläggning går till, och det skulle vara mycket intressant att få en uppdaterad bild på större marknadssegment (flerbostadshus, kommersiella fastigheter och markanläggningar).

Kostnadsfördelning för en bostadsnära installation om 10 kW. Källa: National Survey report of PV Power Applications in Sweden, 2021.

Jämförelse av klimatpåverkan från tillverkning av olika solcellsmoduler, RISE, 2021

Rapporten har tagits fram i syfte bidra till en ökad kunskap om och hänsyn till solcellers klimatprestanda hos marknadsaktörer. Det är primärt en litteraturstudie som tittar på aktuell forskning på klimatpåverkan från solceller, vars innehåll ska liga till grund för vidare arbete med bland annat upphandlingskriterier.

Rapporten ger en bra överblick av vilka teknologier som finns på marknaden idag samt vilken klimatpåverkan de ger upphov till över hela livscykeln. Precis som det brukar vara med den här typen av studier är det bristen på aktuella och enhetliga data som försvårar arbetet med att ta fram resultat som nära motsvarar verkligheten. Dock visar resultaten att tunnfilmssolceller har lägre klimatpåverkan än de mer vanliga, kiselbaserade solcellerna. Elmixen som används när solcellerna produceras har en tydlig påverkan på solcellernas klimatprestanda, varför det är viktigt att förnybara energislag nyttjas för att åstadkomma klimateffektiva solcellsmoduler.

Lokala lågspänningsnät i Sverige, Becquerel Sweden, 2021

Rapporten tar upp den högaktuella (och från och med årsskiftet 2021/2022 aktiverade) regelverksfrågan om huruvida byggnader på samma fastighet tillåts etablera lågspänningsnät för delning av energi. Rapporten presenterar berörda aktörers ståndpunkter, sammanställer erfarenheter från svenska pilotprojekt och länder som infört liknande lagstiftning samt diskuterar potentiella effekter av regelverket.

Några av de intressanta resultaten från de erfarenheter som samlats i rapporten är inte bara de rent ekonomiska fördelarna av att öka egenanvändningen av producerad solel, utan även högre betyg inom miljöcertifieringssystem samt minskade transmissionsförluster i elnätet för elnätsägarna. System som nyttjar kombinationer av solceller, batterier och system som optimerar egenanvändningen får bättre förutsättningar för ökad grad av egenanvändning samt snabbare återbetalningstider.

Förutom de ovan nämnda rapporterna finns även ett gäng andra rapporter som vi haft stor nytta av i våra projekt:

Trends in Photovoltaic applications, IEA-PVPS 2020 – Världsomspännande trendanalys över vad som händer på solcellsmarknaden. Väldigt bra överblick och ger snabba insikter om var vi varit, var vi står och var vi är på väg!

Photovoltaics Technology development report, Joint Research Centre, 2020 – En teknisk rapport publicerad av på EU Kommissionens begäran. Den kompletterar ovanstående rapport med en mer teknisk utvecklingsanalys.

Photovoltaics report, Fraunhofer ISE, 2021 – En rapport som ger en liknande överblick som de ovanstående, med tydliga visualiseringar och spännande slutsatser. Väl värd att ögna igenom!

Recent facts about Photovoltaics in Germany, Fraunhofer ISE, 2021 – Detaljerade insikter I hur den tyska marknaden för solceller har utvecklats samt vad som händer där idag. Däri finns goda lärdomar och insikter som potentiellt kan vara värdefulla för den svenska marknaden.

Utvärdering av egenanvändning av solel i Sverige, Energimyndigheten, 2020 – Rapporten tillhandahåller kunskap om hur stor andel av solelen som produceras i olika svenska solcellsanläggningar egenanvänds direkt i byggnaden. Projektet har dessutom tagit fram en kalkyl om hur mycket egenanvändning man kan förväntas få från en solcellsanläggning, vilket ger ett viktigt stöd i beslutsfattandet om en anläggning ska köpas in eller ej.

Då solcellsområdet är snabbt föränderligt finns det en uppsjö av intressanta nyheter, rapporter och slutsatser att hämta på daglig basis. Hoppas ni hittat något som byggt er kunskap! Önskar ni veta mer eller fråga oss om hur vi kan hjälpa er bidra till omställningen av energisystemet är ni välkomna att höra av er.

Anton Sjögren, energistrategikonsult             Julia Lindberg, energistrategikonsult

Anton.sjogren@sweco.se                                   Julia.lindberg@sweco.se

Författare
Anton Sjögren är energisystemkonsult på Sweco Energy Strategies. Han arbetar med integrationen mellan energilager, energigeneration, stadsdelar och transportsektorn parallellt med att ta fram energi- och klimatstrategier för privat och offentlig sektor. Kontakt: anton.sjogren@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.