Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Enkelhet och möjlighet att påverka viktigt för fjärrvärmekunder

27 januari 2017

Sweco arbetar regelbundet med prismodeller (tariffer) på framförallt elnät men även fjärrvärme. Oftast sker detta på uppdrag av något energiföretag i samband med att en förändring avseende prismodellen planeras. I fokus står då viktiga perspektiv såsom företagets riskexponering och kostnadsfördelning mellan kundkategorier – detta för att främja långsiktighet och stabilitet över tiden. Detta är till gagn både för företaget och kunderna.

Under 2015-16 fick vi möjlighet att fördjupa oss ytterligare i kundperspektivet när det gäller prismodeller för fjärrvärme. Sweco genomförde då i samarbete med Lunds Universitet och Svenska Miljöinstitutet (IVL) en studie inom ramen för forskningsprogrammet Fjärrsyn kring kunders uppfattning om förändrade prismodeller. Fokusgruppintervjuer genomfördes med kunder till Södertörns Fjärrvärme, Öresundskraft och Sala-Heby Energi. Resultatet kan sammanfattas med att kunderna vill ha en prismodell som är enkel och förutsägbar och kunderna vill kunna påverka sin uppvärmningskostnad – det ska löna sig att spara energi och genomföra energieffektiviseringsåtgärder. En annan huvudslutsats i studien rör det kommunikativa – kommunikationen med kunderna är central vid förändring av prismodell. Sammanfattningsvis ger alltså enkelhet och tydlig kommunikation nöjdare kunder. Detta är sannolikt inte något som är unikt för fjärrvärmebranschen…

Här finns mer information om studien samt möjlighet att ladda ned rapporten.

/Henrik Gåverud, henrik.gaverud@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.