Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

En ny smart strategi för Stockholm

27 april 2017

Källa Stockholm stad

Stockholm Stad har nyligen tagit fram en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Strategin klubbades igenom i fullmäktige den 3 april i år med målet att Stockholm år 2040 skall vara världens smartaste stad. Ingen dålig ambition, men enligt strategidokumentet fullt möjlig genom att man har bra grundförutsättningar med t ex en redan framstående arena för globala bolag och startup inom digitalisering samt en väl utbyggd modern infrastruktur.

Strategimodellen är enkel och lätt att förstå där hållbarhet inom fyra områden – ekonomisk, ekologisk, demokratisk och social – uppnår målet: Ett Stockholm för alla. Vägen dit beskrivs genom den yttre cirkeln; Uppkopplad, Öppen och Innovativ. Så långt allt väl. Strategin är generellt skriven, men ger ändå en bra grund för att styra upp arbetet genom att dela in i Möjliggörare och Genomförare. Strategin skall följas och tillämpas av Stockholm stads alla verksamheter. I strategin säger man att Stockholms stads samtliga nämnder och bolagsstyrelser skall arbeta aktivt med att löpande identifiera och genomföra nya projekt som tar Stockholm närmare målbilden. Det man kan sakna i ansvarsfrågan är det tvärsektoriella, där integrerade och smarta lösningar kan skapa korsbefruktning och innovation. Visserligen säger man att lämpliga forum för samverkan behöver finnas, men hur det skall ske lämnas öppet. Hur kan strategin uppmuntra och skapa nya plattformar för tvärsektoriella samarbeten, i varje fall för sådant som staden själv initierar? Motverkan av stuprör var en angelägen fråga förr och det ser fortfarande ut att behöva påminnas om i kommunens arbete med den smarta staden. En förhoppning är att de gemensamma digitala plattformarna man satsar på skall möjliggöra informationsutbyte mellan olika aktörer och att det genom dessa uppstår samverkan.

Kritik under remisstiden tog upp att strategin bortser från klimat och miljöfrågan. Skummar man andra Europeiska städers Smart City strategier är detta däremot något som ofta förekommer som de starkaste prioriterade målen. Att strategin skall vara nära kopplad till Stockholms Vision 2040 verkar stämma för vissa delar. Men när det gäller klimat och miljö är strategin svagare. Ordet klimat förekommer mer i fråga om klimat för företagande. I arbetet med att genomföra strategin skulle jag vilja se mer fokus, inte bara på att göra livet ”enklare och bättre” för Stockholmarna, utan också direkt kopplat till att enklare leva klimatsmart och miljövänligt.

Stockholm kan som en av Europas snabbast växande städer, med sina goda grundförutsättningar, gå före i den digitala utvecklingen för att hitta lösningar som effektivt kan minska koldioxidutsläpp och bidra till de mål Sverige och Europa har förbundit sig till.

Dessa lösningar kan spridas till andra städer och globalt bidra till att hantera klimatfrågan. Sverige kan på så sätt också behålla sin position som miljöförebild. För vad är nyttan av att vara väldens smartaste och mest uppkopplade stad om vi inte samtidigt går i bräschen för miljö och klimatfrågan.

Strategin har tagits fram genom att hämtat in åsikter och idéer från universitet, näringsliv och Stockholmarna själva. En del av inputen från Stockholmsborna har kommit genom en enkät där man fått svara på frågor och komma med idéer. Undersökningen visar på stort intresse för boende och miljö, men också trafik och stadsplanering, kultur och fritid.

Stockholm gör i samband med strategins lansering en stor satsning där man avsätter 115 miljoner kronor för digital förnyelse. Man kan följa arbetet genom bloggen http://smartsthlm.stockholm.se/. Ett antal prioriterade projekt med central finansiering föreslås för att påbörja genomförandet av strategin. På bloggen kan vi läsa om ett imponerande antal pågående projekt från smarta papperskorgar till nya digitala verktyg för lärare i stadens skolor. Verksamhetsprojekt som t ex berör trafikkontoret är smart belysning, smarta trafiksignaler och trafikstyrning och smart parkering. Från en högtflygande strategi nedkokad till smarta soptunnor. Det är kanske så man utvecklar världens smartaste stad, soptunna för soptunna, projekt för projekt. Viktigt bara att inte tappa bort den stora bilden och varför vi kopplar upp och ihop oss!

Varför inte tycka till du med. https://sv.research.net/r/smartsthlm

 

Anna Hessle har läst Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

Mer info hittar du på http://www.stockholm.se/OmStockholm/Smart-och-uppkopplad-stad/Strategi-for-en-smart-och-uppkopplad-stad/

Författare
Anna Hessle är arkitekt på Sweco och arbetar med hållbar stadsutveckling i stadsplaneringuppdrag, oftast i utlandet. Hon intresserar sig för hur digitalisering kan bidra till en hållbar utveckling och smartare städer med människan i centrum.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.