Rumslighet

Rumslighet kommenterar aktuella ämnen inom stadsplanering, landskapsarkitektur, kulturmiljö och ljusdesign. Kommentera gärna, vi ser fram emot en intressant samhällsbyggnadsdiskussion. Vi som bloggar är arkitekter på Sweco.

EN DIGITAL OCH INTERAKTIV ÖVERSIKTSPLAN ÄR ETT FRAMGÅNGSKONCEPT – MEN FÖREMÅL FÖR VIDARE UTVECKLING

27 april 2018

Sweco har i samarbete med Älvkarleby kommun tagit fram en strategisk digital kommunövergripande översiktsplan med tidshorisont år 2050. Resan mot en färdig samrådsprodukt har varit intensiv, spännande och lärorik.

 

En tidig utgångspunkt i projektet har varit att ta fram en översiktsplan som är strategistyrd och genomförandeinriktad. En viktig utgångspunkt har även varit att översiktsplanen ska vara välförankrad både hos kommuninvånarna samt hos kommunens politiker och tjänstemän. Sweco har lång och god erfarenhet av att arbeta och driva strategiska och övergripande projekt utifrån utvecklingsstrategier framtagna tvärsektoriellt tillsammans med beställare, samt genom att inhämta lokalkunskap och synpunkter genom olika typer av dialoger. Erfarenheten har visat oss att ett processorienterat arbetssätt tillsammans med tydliga utvecklingsstrategier inte bara genererar ett bättre slutresultat, metodiken ger även stöd att utveckla mer hållbara sociala, kulturella, ekologiska och ekonomiska framtidssamhällen.

Att Älvkarleby kommun väljer att göra en digital översiktsplan är modigt. Kommunen har insett fördelarna som finns att inhämta i en digital översiktsplan. Vi är övertygade om översiktsplanen genom sin digitala utformning kommer att nå en bredare målgrupp. Utöver det är en av de stora vinsterna med att ha en digital översiktsplan att produkten blir lättare att hålla uppdaterad med nya geografiska data samt med ny kunskap och information, så kallad kontinuerlig översiktlig planering. För en liten kommun med begränsade resurser kan en digital översiktsplan också underlätta kommande revideringsarbete så att det sker på ett mer rationellt och effektivt sätt.

I detta nu är den kommunövergripande översiktsplanen för Älvkarleby kommun ute på samråd. Kommunen har en ambitiös dialoginriktad process och det kommer att bli spännande att följa hur allmänheten och remissinstanser kommer att reagera på planens innehåll och utformning. För oss på Sweco blir samrådet en tid för reflektion. Frågor som vi tidigt brottats med har varit översiktsplanens användarvänlighet, vilka kommer att läsa och tycka till om produkten? Är den tillräckligt pedagogisk? Borde planen ha varit översatt till fler språk?

Vi kan utan tvekan konstatera att utvecklingspotentialen för den digitala översiktsplanen är stor. Det finns till exempel möjlighet att tagga texter och bilder till vissa områden eller punkter. Det finns även möjlighet att registrera och geokoda medborgarförslag. Vi på Sweco ser samrådsförslaget som ett viktigt steg i riktning mot en mer digital och interaktiv strategisk planering och mot ett mer hållbart och framtidssäkrat Älvkarleby kommun.

Titta gärna på den interaktiva översiktsplanen på länken nedan:

Alvkarleby maps

Från Sweco har verksamheterna inom arkitektur, it för samhällsutveckling och vatten & miljö samarbetat vid framtagandet av den kommunövergripande översiktsplanen. Daniel Rogat, Studiochef & stadsplanerare på Sweco Architects, Planering & urban design och Lina Malm, planarkitekt, har varit ansvariga projektledare.

Författare
Daniel Rogat. Stadsplanerare/studiochef Planering & Urban design, Sweco Architects.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.