Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

En aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

1 april 2020

Möjligheten att ha en aktiv fritid blir i dessa dagar synliggjord och aktuell för många. Runt världen och Sverige stannar människor inomhus för att minska smittspridning av corona/Covid-19. Andra tvingas dra ner på sina fritidsaktiviteter då de är fullt sysselsatta med arbetet att begränsa smittspridningen. Fritidsaktiviteter som träning, kulturevenemang och friluftsutflykter ställs in. Många är vi som märker att detta har effekter på både vår psykiska och fysiska hälsa.

En målgrupp som alltid, coronasmitta eller ej, haft tillgång till ett mer begränsat fritidsliv är personer med funktionsnedsättning. I Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät 2018 framkom det att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har sämre livsvillkor än övriga befolkningen. Dessutom skattar kvinnor och män med funktionsnedsättningar sin hälsa som god i mindre utsträckning än övriga befolkningen. Mot bakgrund av detta gav regeringen i mars 2019 Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att utreda aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. MFD har under året genomfört olika delstudier inom ramen för regeringsuppdraget och två av dessa gjordes av konsulter på Sweco: Kartläggning av regelverk för hjälpmedel som används till fritidsaktiviteter och Kartläggning av hur kommun och civilsamhälle främjar insatser för en aktiv fritid.

Swecos kartläggningar visar att området aktiv fritid bitvis är otydligt reglerat och att få aktörer ställer krav på att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i deras aktiviteter. Det finns stora skillnader i hur regioner och kommuner arbetar med förskrivning av hjälpmedel samt bidragsgivning och stöd till civilsamhället. Detta medför att möjligheterna att delta i fritidsaktiviteter är olika beroende på var i landet du bor och vilken typ av funktionsnedsättning du har.

Studien visar att det många gånger är just kring samverkan som samhället brister. Till exempel när det gäller infrastrukturen kring aktiviteter. Många kommuner och ideella aktörer vittnar om att tillgängliga aktiviteter finns men att deltagare inte kan ta sig till aktiviteten eftersom en parkeringsplats inte är handikappanpassad eller målgruppen inte har någon som kan följa med dem till aktiviteten.

Majoriteten av kommunerna följer inte heller upp utbud och efterfrågan av aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Det bidrar till att många kommuner saknar tillförlitlig kunskap om hur aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning fungerar. Bristen på uppföljning kan även förväntas leda till att personer med vissa funktionsnedsättningar, kvinnor, HBTQ-personer, personer som lever i en socioekonomisk utsatt situation, personer på landsbygden och nyanlända missgynnas inom gruppen personer med funktionsnedsättning.

Idag publiceras MFD:s redovisning av regeringsuppdraget om att kartlägga lokala och regionala satsningar samt tillgången till fritidshjälpmedel. Vi på Sweco hoppas att studien kan bidra till ett initiativ för mer samverkan och tydligare regelverk på området för att stötta det offentliga liksom aktörer i privat och ideell sektor i att möta målgruppens behov och åstadkomma en aktiv fritid för alla.

Här kan du läsa MFD:s redovisning av regeringsuppdraget.

Bloggförfattare: Karin Forss, samhällsanalytiker på Sweco

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.