Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Elnätsreglering Del 2: Svensk eläntsreglering – ett ständigt rörligt mål

15 december 2016

Igår kom Förvaltningsrätten i Linköping med domen om intäktsramar för elnätsföretagen som ger företagen rätt till en real kalkylränta före skatt på 5,85%, vilket kan jämföras med 4,56% som Energimarknadsinspektionen (Ei) anser är rätt nivå. Redan Idag på morgonen meddelade energiministern Ibrahim Baylan att regeringen kommer att ge Ei i uppdrag att komma med ett nytt förslag på hur elnätsregleringen kan förändras. Det innebär att det ser ut som att traditionen att förändra reglermodellen inför varje tillsynsperiod ser ut att fortsätta.

En reglering i ständig förändring

Det för oss till den större frågan. Sedan avregleringen av elmarknaden har intäktsregleringen av elnäten varit i mer eller mindre ständig förändring. Elnätsregleringen hade inte ett särskilt starkt fokus vid avregleringen 1996 och en relativt fri prissättning från före 1996 levde kvar. 2002 kom ny lagstiftning som fokuserade på intäkterna i förhållande till bolagens prestation och den så kallade Nätnyttomodellen utvecklades. Nätnyttomodellen såg till kostnaden för ett fiktivt nät och i princip medgavs intäkter utifrån detta fiktiva nät. Modellen var väldigt komplex och när bolagen överklagade föll det samman som ett korthus.

2006 sågs Ellagen över igen – den här gången drivet av EU krav. Man gick över från en ex-post modell till ex-ante reglering, dvs att man fastställde intäktsramarna i förväg. 2009-2011 var en slags övergångsperiod där man gradvis anpassade regleringen till modellen som skulle gälla 2012-2015.

I perioden 2012-2015 användes en s.k. annuitetsmodell, vilket innebar att kapitalersättningen gavs som en annuitet sett över anläggningarnas livslängd och att åldern på anläggningarna inte spelade någon roll. Man fick samma ersättning för en gammal som en ny anläggning. Detta väckte kritik för att bolagen fick för mycket betalt för gamla anläggningar men också för att det gav alltför svaga incitament till investeringar.

Perioden 2012-2015 präglades också av att bolagen överklagade Ei:s beslut, främst avseende skälig avkastning. Först mot slutet av perioden föll domen som i allt väsentligt gav bolagen rätt. Detta innebar också att ett stort underskott uppstod hos bolagen som de kunde rulla vidare och ta ut i perioden 2016-2019.

Samtidigt såg man igen över regleringen. Den viktigaste förändringen i det här perspektivet var att man gick över från en real annuitetsmodell till en real linjär modell. Det innebär att kapitalersättningen baseras på anläggningarnas avskrivna nuanskaffningsvärde, vilket också ger bolagen starkare incitament till investeringar.

Återigen överklagade ett stort antal bolag Ei:s beslut avseende skälig avkastning och igår föll så domen i första instans. Och idag får vi veta att Ei får i uppdrag att återigen se över regleringen.

Samtidigt som det är uppenbart orimligt- både ur kundernas och elnätföretagens perspektiv – att man först i slutet av tillsynsperioden vet vad som gäller för perioden är avsaknaden av stabilitet i regleringen ett lika uppenbart problem. Det finns stora investeringsbehov i våra elnät framöver och behov av kapital till sektorn. Investerarna brukar betrakta reglerade tillgångar som stabila tillgångar med låg risk och avkastningskraven anpassas därefter. De ständiga förändringarna i regleringen innebär en ökad risk, vilket leder till höjda avkastningskrav.

Den stora frågan nu blir därför om det är möjligt för Ei att komma med ett förslag som både kan ge stabilitet inför en tillsynsperiod, men även sett över längre tid?

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.