Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Ekonomisk potential för skogsbaserade drivmedel med dagens styrmedel

13 juni 2019

Skogsråvara är en värdefull och viktig resurs för Sverige. I framtiden kan denna resurs komma att användas i ökad utsträckning inom vägtrafiken. Vi har tidigare  berättat att Sweco, tillsammans med Rise, bedriver ett projekt med syftet att beräkna kostnaden för olika skogsbaserade drivmedel från källa till hjul (from well-to-wheel, WtW).

Resultaten är nu klara och slutrapporten har publicerats . Resultaten visar att när styrmedel (skatter, bonus-malus etc.) inte inkluderas, kan inget av de studerade biobaserade alternativen konkurrera med de fossila alternativen. När nuvarande styrmedel inkluderas visar dock nästan alla alternativ konkurrenskraftiga kostnader jämfört med de fossila referenskedjorna, med en betydande potentiell marginal för producenter och distributörer av biodrivmedel (generellt mellan 0,15-0,5 SEK/kWh drivmedel). De absolut viktigaste styrmedlen för att uppnå marginal för producenter och distributörer av biodrivmedel. är energi- och CO2-skatten på fossila drivmedel.

För personbilssegmentet visar alla alternativ, förutom el, i basfallet på en lägre kostnad än de fossila alternativen när styrmedel inkluderas. De högsta marginalerna uppvisas av biogas, följt av etanol, biobensin och metanol. Anledningen till att el inte är konkurrenskraftigt är att den höga kapitalkostnaden (bilinköpet) inte kompenseras i tillräckligt hög utsträckning av den relativt låga driftkostnaden vid den körsträcka som används i basfallet (1 500 mil/år). Studiens resultat visar att eldrift, som är den drift som på personbilssidan gynnas mest i dagens styrmedelssystem, är den drift som för en genomsnittlig bilist har de sämsta förutsättningarna att vara konkurrenskraftig gentemot bensin och diesel.

För lastbilssegmenten har alla studerade värdekedjor en lägre kostnad än den fossila referenskedjan när politiska styrmedel beaktas. De högsta marginalerna uppvisas av el, metanol och etanol för distributionslastbilssegmentet, och av metanol och etanol för fjärrlastbilssegmentet (el är inte ett realistiskt alternativ i det segmentet).

Viktiga parametrar som generellt påverkar resultaten i relativt stor utsträckning inkluderar biomassapriset, råoljepriset och i vissa fall priset på överskottsvärme. Generellt är dock resultaten relativt robusta i förhållande till förändringar av olika parametrar. För vissa värdekedjor finns det emellertid kritiska faktorer som påverkar resultatet i stor utsträckning. Det viktigaste exemplet är den elbaserade värdekedjan, där bilens årliga körsträcka är helt avgörande för dess konkurrenskraft. Det är bakgrunden till att el kommer väl ut för distributionslastbilar (som antas rulla 5 000 mil per år). Om körsträckan på personbilen ändras från 1 500 (strax över genomsnittet för svenska personbilar) till 2 000 mil per år ändras också resultatet för elbilen radikalt – elbilen får då den högsta marginalen av alla studerade fall.

Projektet har genomförts inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, med finansiering från Energimyndigheten, f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel och projektutförarna själva.

Henrik Gåverud, henrik.gaverud@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.