Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Digitalisering av äldrevården – ett stöd i pandemin?

2 juli 2020

På morgonen 25 juni höll vi på Sweco ett frukostseminarium tillsammans med Elisabeth Persson, sakkunnig i äldrefrågor samt chef för privat hemtjänst ”Sjöriket” i Ljungby. Temat var ”Framtidens äldreboende” och presentationerna och diskussionerna tog avstamp i den pandemi som vi befinner oss i just nu. Covid-19 har alltför tydligt visat på brister vid våra äldreboenden. Den akuta lösningen blev att isolera våra äldre från familj och vänner, samtidigt vet vi att nära relationer är avgörande för äldres livskvalitet.

Tyvärr lär inte corona vara den sista pandemi vi drabbas av. Vi måste tänka nytt inför den framtid som börjar nu. Vi försökte svara på hur vi med en medveten arkitektonisk utformning, med stöd av digital teknik, kan skapa förutsättningar för äldreboenden som erbjuder både trygghet och livskvalitet? Digital teknik i äldreomsorgen har länge varit i fokus, tekniken är inte svaret på allt, men öppnar upp för möjligheter. Som en följd av webbinariet har jag tillsammans med två kollegor, Fredrik Björk och Daniel Axelsson, haft en dialog om möjligheter och utmaningar med teknikens intåg i äldreomsorgen.

Varför pratar vi så mycket om digitalisering?

Fredrik: Det händer mycket nu inom teknikutveckling och tillgången till information är större än någonsin. Vi är mitt uppe i en informationsexplosion. Var tionde sekund skapas mer data än vad alla böcker, tidningar och annan analogt sparad text i världen innehåller. År 2020 beräknas mänskligheten producera mer information på en sekund än vad som fanns i världens samlade skrifter i början av 2000-talet.

Är digitaliseringen svaret på utmaningarna inom äldreomsorgen – tex en pandemi?

Fredrik: Vi möter ofta organisationer i samhället som i sina handlingsplaner beskriver att man ska fokusera på digitalisering men vad innebär det egentligen? Vi ser en risk att man tappar fokus på sin kärnverksamhet.

Daniel: Tekniken i sig skapar inget värde men när vi applicerar dem på rätt delar möjliggör de en mer precis, effektiv, och framför allt kundorienterad verksamhet. Digitalisering kan upplevas väldigt abstrakt, därför viktigt att titta konkret på vad vi vill uppnå och hur vi med hjälp av digitalisering kan underlätta detta.

Jenny: Ja, det är viktigt att komma ihåg att tekniken i sig inte skapar värden. Det är lätt att köpa in sig på teknik, till exempel kameror inom hemtjänsten, med syfte att öka trygghet och tillgodose vårdbehov hos de äldre. Men egentligen är det inte kameran som man vill handla upp – utan tryggheten. Den sorts trygghet som kan vara syftet att en kamera ska ge kan kanske skapas på andra sätt, med annan teknik. Till exempel genom att mäta och studera mönster i energiförbrukning hos en boende. Om vi vet att Kalle 80 år alltid vaknar runt klockan åtta, tänder lampan och går upp och sätter på kaffe – då kan det mönstret som det ger i energiförbrukningen identifieras automatiskt, och ett larm gå den dagen Kalle inte gör det. Då kanske vi uppnått den form av trygghet vi ville nå, utan att installera en kamera, som kan vara integritetskränkande på andra vis.

Bidrar tekniken till trygghet och livskvalitet för äldre?

Daniel: En av regeringens viktigaste uppgifter är att öka tryggheten och förbättra för de äldre. Sverige ska vara ett bra land att åldras i. Regeringen har börjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen.

För att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras. Tekniken kan stödja personalen på flera vis, både genom att personal får rätt information för att kunna utföra ett bra arbete, och också genom att frigöra mer tid för personalen som kan användas för att fokusera på aktiviteter som kan bidra till livskvalitet.

Jenny: Som nämndes ovan så är det inte tekniken som är målet, men den kan vara en möjliggörare att nå målet. När det gäller äldreomsorgen så är en av de viktigaste aspekterna Livskvalitet. Hur uppnår vi det? Inte enbart med teknik, det är självklart, men tekniken kan absolut bidra till det – om vi från början identifierat det som mål, och kravställer tekniken efter det.

Fredrik: Stiftelsen för strategisk forskning har tagit fram en forskningsrapport som visar att vartannat jobb automatiseras inom 20 år. Detta innebär inte att vi kommer ha massa ytterligare arbetslösa utan nya typer av kompetenser, roller och arbetsuppgifter kommer växa fram. Inom vård- och omsorg ser inte fördelningen ut på det viset. Cirka 30% av jobben kommer att påverkas – och här handlar det mycket mer om att få möjlighet att frigöra tid för mer värdeskapande aktiviteter. Det finns ofta en oro för att tekniken ska ta över personalens arbete. Men tanken är i stället att personalen ska kunna arbeta så effektivt som möjligt och där de verkligen behövs. Personalen kan fokusera på att lära känna den boende och det möjliggör och tillåter en vardag där de anställda kan vara mer närvarande i stunden och ha mer tid för de boende.

Var börjar man om man vill investera i digital teknik i äldreomsorgen?

Daniel: En bra plats är att börja med en nulägesanalys. Vilka utmaningar står vi inför nu, och vad kan vi påverka? Några av er står inför att bygga nytt samtidigt som några står mitt i brinnande verksamhet. Covid-19 har också satt ett större fokus på trygghet från smittspridning. Dock ska vi vara medvetna om att smittspridning alltid är en riskfaktor på äldreboende, Covid-19 är extremt, men ett vanligt år cirkulerar andra smittor som också kan vara allvarliga när du är äldre och har ett nedsatt immunförsvar, såsom magsjuka eller influensa. Därför är det viktigt att få med olika perspektiv när vi pratar om hur digitalisering ska underlätta verksamheten. Börja med en nulägesanalys och fortsätt med en välfärdsstrategi – beskriv i den vilka nyttor och effekter ni vill uppnå, så har ni ett bra underlag för att kravställa teknik i nästa steg.

Fredrik: Det finns mycket forskning, studier och referenser att använda som ett kunskapsstöd för att förstå vad som är möjligt att uppnå, vilka insatser som är möjliga utifrån forskning, praktik, statistik, juridik och etik. Som vi sagt tidigare är det viktigt att ha målbilden och livskvalitet-tänket med sig innan man rusar in i massa digitala lösningar. Vi måste ha med oss flera olika perspektiv. Till exempel måste teknik vara och upplevas som enkelt både för verksamheten och den boende.

Vad är välfärdsteknik?

Fredrik: Välfärdsteknik är digitala hjälpmedel som kan göra personer med funktionsnedsättning trygga, aktiva, delaktiga eller självständiga. Tekniken ska, som vi sagt ovan, tillgodose den enskildes behov av trygghet och integritet samt se till att personal nyttjas på bästa sätt.

Finns det några exempel på digitala tjänster inom äldreomsorgen?

Daniel: Det finns flera exempel. Till exempel Nattfrid, en tjänst som har koll på de boende på natten via kamera och mikrofon, Giraffen som är en robot med videoskärm för hemtjänst, läkare och anhöriga. Digitala trygghetslarm, sensorer som kan indikera och mäta de mesta som hälsa och omgivande faktorer som temperatur men också om man klivit ur sängen, tagit sin medicin etc.

Integritetsfrågor kopplat till kameror och annan teknik, hur ställer ni er till det?

Jenny: Vi ska alltid använda vårt sunda förnuft när det gäller användning av teknik, något som ibland faktiskt är svårt, för det är svårt att greppa alla konsekvenser av tekniken, och det är inte heller alltid som lagstiftningen hänger med i teknikutvecklingen. Vi ska dock säkerställa att vi använder teknik baserat på nyttor, och välja alternativ som är bäst i den rådande situationen. Varje situation måste bedömas utifrån vad det är man vill uppnå, och sedan kan vi bestämma hur.  Att t ex inte bara köpa in på kameror utan undersöka om det finns andra mindre integritetskränkande alternativ som uppfyller samma nytta, som i exemplet jag nämnde. Sen ska vi inte heller glömma att det finns flera parter i det här som berörs, och det kan finnas olika behov och önskningar från boende, anhöriga och personal. Så som sagt – bedöm efter situation, och välj teknisk lösning med klokhet och ansvar.

Daniel: Anhöriga kan till exempel ibland vara tveksamma till nattkameror, men då utgår de ofta från sin egen situation. Boende kan föredra kameratillsyn framför att någon kommer in och stör sömnen, och behovet av upplevelsen av trygghet kan vara större än tveksamheten. Äldre är generellt positiva till välfärdsteknik, bara de förstår hur larm, kameror och sensorer används.

Fredrik: Det är viktigt att boende och anhöriga får veta mer. Man måste alltid utgå från vad individen behöver och hur tekniken kan möta det behovet. SKR uppmanar kommunerna att anta rekommendationen för ökad kvalitet i särskilt boende med en teknikstrategi för att förbättra kvalitén nattetid på äldreboenden. Så börja gärna med en nulägesanalys och därefter en välfärdsstrategi baserad på utpekade behov och nyttor.

Det finns många frågor att diskutera när det gäller teknikens möjligheter och utmaningar inom äldreomsorgen. Vi har i dialogen ovan bara berört en del av frågeställningarna. I dagens samhälle med en ökande mängd äldre med omsorgsbehov ställs ökade krav på framtidens hälsosektor. Inte minst med kraven på lokaler och lösningar anpassade för att minska smittspridning. En lösning med mer innovativa tjänster behövs som är både kostnadseffektiva och som också ökar kvalitén.

Har omsorgsgivaren tillgång till mer kunskap om hälsotillstånd, både i nuläge och över tid jämfört med andra mätbara faktorer, fås en ökad kvalitet på tjänster och ett bättre beslutsunderlag för behandlingar. I en tid med Covid-19 underlättar tekniken också att personal och läkare kan få information om de boendes hälsotillstånd utan att behöva göra fysiska besök. Med detta sagt ska dessa lösningar så klart användas klokt och inte helt ersätta de fysiska möten som vi behöver ha i vår vardag.

Insamlandet av information om hälsotillstånd kan också användas för analyser och med ny teknik såsom maskininlärning- och predikeringsalgoritmer kan vården få stöd i att få tidig information om eventuella behandlingar som kan behövas. Exempel på det är de bildanalyser av röntgenbilder som gjorts och där förändringar som beror på cancer upptäckts långt innan det mänskliga ögat upptäckt de.

Vill ni veta mer om teknik i äldreomsorg, kontakta någon av oss som var med i samtalet:

Daniel Axelsson
Ansvarig för Swecos arkitektverksamhet i Karlstad och jobbar framför allt med processledning i olika typer av utredningar och tidiga skeden. Vill att fokus i processerna ska handla om vad vi vill uppnå och tror att samverkan över kompetensgränser är metoden för att vi ska kunna skapa framtidens hållbara samhälle.
Kontakta Daniel här.

Fredrik Björk
Digital strateg med stor erfarenhet av att stödja olika branscher med att skapa förståelse för teknikens möjligheter, och hur den kan appliceras på de utmaningar och förutsättningar som branschen har.
Kontakta Fredrik här.

Jenny Carlstedt
Digitaliseringsexpert inom ramen för samhällsbyggnad, och smarta städer och samhällen. Svarar gärna på frågor om hur tekniken kan vara en möjliggörare för att uppnå de nyttor vi vill ha, och hjälper oss att utforma och skapa de trivsamma, trygga platserna att leva och bo på, de smarta städerna och samhällena.
Kontakta Jenny här.

Vill du läsa mer?

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/digital-teknik-gor-aldre-trygga-och-sjalvstandiga-17668 (SKL)

SKR om välfärdsteknik: https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/valfardstekniksocialomsorg.2335.html

Swecos frukostseminarium som nämndes i början var det första i en planerad serie med fokus på ”Framtidens äldreboenden”. Vid första tillfället deltog förutom ovan nämnde Elisabeth Persson och Jenny Carlstedt också Swecos experter – Kajsa Crona, Stella Lindstam, Elke Schröter och Anna Montgomery – alla med stor erfarenhet och expertis inom området framtidens äldreomsorg, med fokus på arkitektonisk utformning och lokalplanering för en hållbar och trygg äldresomsorg. Kontakta dem om ni har frågor om framtidens äldreboende, och håll utkik efter kommande tillfällen att lyssna in och delta i dialog och diskussion.

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.