Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Deponigas – en förbisedd miljö- och hälsorisk vid exploatering?

7 mars 2016

För ny bebyggelse i och runt städer har mark som tidigare använts för andra verksamheter blivit intressant att exploatera i takt med att staden växer. Detta kan vara gamla industrifastigheter men även mark som använts för deponering. Vi på Sweco slås ofta av hur förbisedd frågan om deponigas i mark är i dessa sammanhang trots att den potentiellt kan innebära stora risker, både för miljön och för människors hälsa och säkerhet.

Inför exploatering är kraven på kontroll av markföroreningar höga och byggherrarna lägger stora pengar på att undersöka och sanera eller göra andra typer av skyddsåtgärder. I mark där avfall deponerats finns även en betydande risk för deponigasförekomst, men deponigas har dock inte alltid samma fokus vid exploatering.

Deponigas består till stora delar av metan.  Metan är brandfarlig och kan orsaka explosioner. Det finns svenska exempel på olyckor där deponigas har spritt sig in i byggnader och orsakat brand eller explosion och till och med dödsfall! Metan är även en kraftig växthusgas och omhändertagande av deponigas har ofta som övergripande syfte att skydda klimatet. Det finns väldigt många gamla övergivna deponier runt om i landet i varierande stadier av glömska. Så fort nedbrytbart material ligger under marken så finns det en potential för att metan ska bildas och avfall kan generera gas under en lång tid (flera decennier).

Swecos deponikonsulter har vid flera tillfällen blivit inkallade när problematik med gas i marken upptäckts i ett sent skede och exploateringen redan varit i full gång. Detta kan leda till stora kostnader i form av undersökningar, stopp i entreprenaden, dyra åtgärder och i värsta fall att den planerade byggnationen inte är möjlig att genomföra. Vi har också sett många exempel där hus byggts på gamla deponier utan en tillräcklig riskbedömning.

För att undvika obehagliga överraskningar är det viktigt att gasriskerna tas på samma allvar som förekomsten av markföroreningar innan beslut fattas om att exploatera på en plats där utfyllnad skett. Faktiska mätningar är det enda sättet att få ett fullgott underlag för att bedöma risken och lämpligheten i att bygga på platsen. Detta är något som många aktörer i vårt land skulle behöva bli bättre på!

Mätning av sammansättningen i deponigas på en nedlagd deponi.
Mätning av sammansättningen i deponigas på en nedlagd deponi.

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.