Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Den oändliga resursen som blev knapp

3 september 2019

När elmarknadsreformen genomfördes 1996 fanns ett dominerande synsätt att det fysiska elsystemet var färdigbyggt och att några kapacitetsinvesteringar i elnät inte behövdes. Fokus låg på ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser.

Förändringar som har skett under de senaste 20 åren och förväntad utveckling framgent, har ändrat dessa förutsättningar. Elsystemet står idag inför utmaningar att fysiskt kunna hantera de elöverföringar som marknadsaktörerna efterfrågar. Befolkningsökning och urbanisering, elektrifiering av transportsektorn, etablering av nya energiintensiva verksamheter och nya produktionstekniker skapar en ökad och förändrad efterfrågan på elöverföring.

Elsystemet idag har större utmaningar med otillräcklig överföringskapacitet (sk flaskhalsar) än vad som tidigare varit fallet. Flaskhalsproblematiken är i sig inget nytt, på stamnätsnivå är detta sedan länge situationer som hanteras effektivt och Svenska Kraftnät har etablerade och erkända rutiner för att hantera flaskhalsar i stamnätet.

På region- och lokalnätsnivå finns emellertid inte motsvarande rutiner, regelverk och verktyg tillgängliga för lokal- och regionnätsbolagen. Fram till för bara några år sedan har det helt enkelt inte funnits ett behov för att hantera lokala- och regionala flaskhalsar. Under kommande år bedöms dock problematiken med lokala och regionala flaskhalsar att öka och intensifieras. En ny stor utmaning för elbranschen som kommer att behöva hanteras.

Parallellt med den växande utmaningen med flaskhalsar i lokalnäten pågår införandet av en elhandlarcentrisk marknadsmodell. En omvälvande och omfattande reform som troligen kommer att bli den största förändringen på elmarknaden sedan 1996. Reformen riktar dock inte in sig på att lösa dagens och morgondagens stora utmaningar på elmarknaden – effekterna av energiomställningen i allmänhet och konsekvenserna av detta för elnäten i synnerhet.

Sweco har på uppdrag av Ellevio tagit fram en rapport och uppdaterat tidigare genomförda kostnadsnyttoanalyser kring införandet av en elhandlarcentrisk marknadsmodell.  Även mer principiella och icke-ekonomiska aspekter har analyserats.

Några av Swecos slutsatser är:

  • Det föreligger en överhängande risk för negativt samhällsekonomiskt resultat av att införa en elhandlarcentrisk marknadsmodell
  • Införandet av en elhandlarcentrisk marknadsmodell kräver ökad detaljreglering – tvärtemot grundtanken med och principerna för elmarknadsreformen
  • Införandet av en elhandlarcentrisk marknadsmodell löser inte de centrala problem och utmaningar som elmarknaden står inför

Sweco presenterade även slutsatserna från rapporten på ett kunskapsseminarium i riksdagen i mars.

Ta gärna del av rapporten och sammanfattningen på länkarna:

Rapporten finns att läsa här.

Sammanfattningen hittar du här.

Rapportförfattare är Rose-Marie Ågren och Henrik Gåverud. Har du frågor om projektet, kontakta dessa genom att maila till rose-marie.agren@sweco.se eller henrik.gaverud@sweco.se

Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.